Agrarisch waterbeheer voor Melkvee- en akkerbouwbedrijven!

Belangrijke tijden voor het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief Midden-Brabant staat voor een grote opgave, om natuur en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is, en waar de grootste deelnamebereidheid is bij grondgebruikers. Onderdeel van het ANLb is het agrarisch waterbeheer, waarbij er een nieuwe impuls wordt gegeven voor het Actief randen beheer. Jarenlang heeft onder leiding van ZLTO het project Actief Randenbeheer Brabant gelopen. Meer dan 1000 km kilometers randen zijn door boeren gerealiseerd. Het zwaartepunt van de randen lag in de akkerbouwgebieden. Relatief weinig randen lagen op de zandgronden terwijl er met name op onze zandgronden wensen zijn om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker in te richten.

In het gehele werkgebied van Collectief Midden-Brabant en binnen de grenzen van Waterschap de Dommel kunnen 5-jarige beheercontracten voor randen langs watervoerende sloten worden afgesloten. Overal zijn randen van 3-6 meter mogelijk en in sommige gebieden kunnen de randen een breedte hebben van 10 meter.

Collectief Midden-Brabant wil graag samen met de grondgebruikers in haar werkgebied werk maken van het randenbeheer om de waterkwaliteit in beken en sloten verder te verbeteren. Er zijn verschillende beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Dus ook in het Kempenland liggen er genoeg kansen voor randen. Voor meer informatie en vergoedingen klik op de volgende link:

Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

Heeft U intresse? Neem contact op met onze veldmedewerker:

Nelis Klaasen  |  06-27007670  |  nelisklaasen@gmail.com

Afbeelding3

Brede mest- en spuitvrije zone langs grasland: € 1532,03/ha

Afbeelding2

Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland: € 1950,-/ha

Afbeelding1

Actief randen beheer (foto 3m) grasland met beweiding: € 1206,16/ha

 

 

Opening Kleine Beerze-traject Middelbeers

Activiteiten bij een van onze leden:

Bron: Waterschap de Dommel

Op 31 maart 2016 is dit project afgerond met een veldexcursie voor belangstellenden. Ruim één kilometer van de Kleine Beerze in Middelbeers werd vanaf najaar 2015 onder handen genomen. De voorheen rechte beek is nu een meer natuurlijke, slingerende beek. Dit deelproject maakt deel uit van ‘de Levende Beerze’.

Kleine Beerze tijdens uitvoering maart 2016.jpg NA: Kleine Beerze tijdens de werkzaamheden winter 2016

Resultaat

De komende jaren wordt de Kleine Beerze van Vessem tot Landgoed Baest over ruim 8 km lengte aangepakt. Ruim 1 km ‘beekdalherstel’ tussen Middelbeers en Landgoed Baest is nu klaar. De voorheen rechte beek slingert er weer door het landschap. Daardoor neemt de stroomsnelheid van het water toe wat gunstig is voor planten en dieren in en langs het water. Langs de randen wordt het een stuk groener met bomen en struikgewas. Twee nieuwe poelen vergroten het leefgebied van amfibieën. Deze natuurlijke strook langs de Kleine Beerze vormt een ecologische verbinding (EVZ) tussen natuurgebieden voor kleine zoogdieren.

De meest zichtbare veranderingen vonden plaats links van de Baesterdijk en in de bocht van de Neereindseweg. Dit één-km lange stuk van de beek is de ontbrekende schakel tussen Landgoed Baest en de kern van Middelbeers (gemeente Oirschot). In die twee gebieden is de Kleine Beerze op orde.

project klaar

projectkaart Kleine Beerze bij Middelbeers

Open dag vrijloop-koestal Lagendijk 2 april

Aan de Toekomst weg in Diessen staat sinds kort een bijzonder melkveebedrijf.

Het is een moderne potstal, voorzien van slimme technieken om het leven van zowel de boer als de koeien te veraangenamen. Wat te denken van daglichtdaken en wanden die voor het comfort van de koeien geopend en gesloten kunnen worden? Een voederrobot rijdt over een treinrails en een er is een massagesalon voor de zwartbonte dames. Ook is er nagedacht over scheiding van dikke en dunne fractie van de mest, waardoor minder gassen vrijkomen. De inhoud van de potstal wordt jaarlijks geruimd en als kostbare bodemverrijking uitgereden over de landerijen.

De familie Lagendijk is lid van ANV Kempenland en heeft ook nagedacht over de landschappelijke inpassing, al moet de aanplant natuurlijk nog groeien en ook na de open dag laat de familie het bedrijf in al haar openheid graag zien aan passanten. Voor recreanten is er een picknickplaats.

Eigenlijk moest u zelf maar eens komen kijken en neem de kinderen gerust mee.

zaterdag 2 april, 12.20u tot 16.00u

Toekomstweg 6, 5087TL Diessen

Ω  klik hier voor de Uitnodiging Open dag Lagendijk

ANV Kempenland in de ledenraad van Collectief Midden Brabant

maart 2016

Twee van onze leden hebben zitting in de ledenraad van Collectief MiddenBrabant. Om de neuzen dezelfde richting uit te houden vergaderen zij met het bestuur van ANV Kempenland mee in de maand voorafgaand aan de ledenraadvergadering van het Collectief. Hieronder stellen zij zich voor:

Ω Martijn Tholen:

Veldhoven, 2007-04-13, melkveehouder Martijn Tholen investeert in waterbeheer op zijn grond met hoogte- en dus droogteverschillen. © marcel bekken

Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit een jongvee opfok , vleesvee Limousin en akkerbouw. Daarlangs als zzp veevoedingsadviseur vanuit Keenan Wennemars Benelux.

Ik wil me inzetten voor het collectief om de samenwerking tussen de diverse belangen en organisaties in het buitengebied met elkaar te verbinden en te komen tot een samenwerking die zowel vanuit beleving maar zeker ook vanuit economie tot stand gebracht wordt. De economie of verdienmodel staat garant voor uitbouw en voortzetting.

Landschapselementen inpassen in de agrarische landschap met meerwaarde voor het bedrijfsleven als ook voor de bewoners en andere passanten

Ω  Will Maas:

Will Maas Ledenraad Collectief

Will Maas is woonachtig in het contente dorp Eersel. Getrouwd en drie kinderen. Melkveebedrijf met 90 melkkoeien.

Als ledenraadslid wil ik mijn steentje bijdragen richting het collectief om de geldstromen zoveel mogelijk naar de aangesloten ANV’s te krijgen en dit op een efficiënte manier.

Het ANV moet er zijn voor boer en burger waarbij een praktische aanpak belangrijk is.

We willen allen een levendige omgeving. Ik hoop hiervoor mijn bijdrage te kunnen leveren.

        Ω       Ω        Ω

Bloeiende Kempen

Het Eindhoven’s Dagblad publiceerde vorige week over de eerste resultaten van onze samenwerkingspartner Food4bees:

Kempen wordt nog mooier en kleurrijker

Zoals op de foto kan het er in de zomer gaan uitzien langs de wegen in de Kempen. Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden doen mee aan het project ‘Bloeiende Kempen’ van de provincie. Zij dragen elk 10 mille bij, de provincie legt er 60 naast.  (noot: Hilvarenbeek, Goirle en Oirschot-de Beerzen hebben ook hun medewerking toegezegd, elk voor hetzelfde bedrag).

Het initiatief dient om bestuivende insecten, zoals bijen meer kans te geven. Hiervoor worden de bermen in de Kempen speciaal ingezaaid. Dat leidt tot kleurrijke bermen. ‘Het gaat om een ondersteunend project van de provincie, waarvan we zelf ook veel profijt hebben’ zegt de Bergeijkse wethouder Mathijs Kuijken. het gaat er in de Kempen namelijk mooier uit zien.

Provinciale Jaar-avond Weidevogelbescherming

Bericht van Landschapsbeheer Nederland:

Iedereen die geïnteresseerd is in weidevogelbescherming is van harte welkom op de Provinciale Jaaravond. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt teruggeblikt op het jaar 2015 en wordt de aftrap gegeven voor 2016.

Datum: woensdag 2 maart 2016
Tijd: 
zaal open vanaf 19.15 uur, aanvang programma 20.00 uur
Locatie:
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Populatie weidevogels neemt af
Het gaat helemaal niet goed met de weidevogels in Brabant. Helaas zien we de afgelopen jaren een dalende tendens in de ontwikkeling van het aantal broedparen en nesten. Soms is er een beter jaar, maar de trend is dat het hard terug loopt. In veel Brabantse gebieden  is er weinig overleving van de kuikens, is er weinig aanwas, de populatie vergrijsd en uiteindelijk nemen ook de nesten verder af en verdwijnt de weidevogel compleet uit beeld. Dit beeld wordt ook onderschreven door  menig weidevogelbeschermer, waarvan zelfs een enkeling in de spreekwoordelijke pen kruipt om de wanhoop over de situatie te uiten in de krant.

‘Jaar van de Kievit’
De ernst van de situatie, in het bijzonder die van de kievit, wordt ook onderschreven door zowel Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.  De Kievit is een bekende weidevogel in Europa die zich als één van de weinige soorten goed kon aanpassen aan de veranderende omgeving. Helaas gaat het niet goed met deze weidevogel. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo af. In Brabant beslaat de kievit zelfs 20% van de landelijke populatie. Van de vogels die nog over zijn gebleven broedt 85% op bouwland (akkers en dergelijke), waar  kuikens continue gevaar lopen. Dit gegeven was voor de Vogelbescherming en Sovon reden om 2016 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Kievit’.

Regeling ‘Kansen voor de Kievit’
Dankzij de inzet van 2.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en boeren zorgt Brabants Landschap met hulp van de Provincie Noord-Brabant voor een impuls voor het hele leefgebied. Sinds 4 jaar wordt door zowel vrijwilligers als boeren gewerkt met de regeling ‘Kansen voor de Kievit’. Vrijwilligers sluiten voor deze regeling zelf de overeenkomsten af met hún boeren op de locaties waar dat effectief is. In de digitale nieuwsbrief Weidevogelwerk wordt uitgebreid stilgestaan bij deze provinciale regeling.

Programma Jaaravond
Tijdens de Provinciale Jaaravond zal kort stil gestaan worden bij de ernstige afname van de weidevogelpopulatie en het ‘Jaar van de Kievit’. Daarnaast zal onze coördinator soortenbescherming (Jochem Sloothaak) op deze avond de hoogtepunten uit 2015 aan u presenteren. Vervolgens zal Anja Popelier uitleg gegeven over wat we hebben bereikt met de Brabantse regelingen. De laatste stand van zaken rond het project met drones om weidevogels beter te beschermen wordt u bijgebracht door Nico Nijenhuis. Na de pauze trapt Jouke Altenburg het Jaar van de kievit af en zal Henk van der Jeugd vervolgen met wat we al wel en niet weten over deze kenmerkende Brabantse buitelaar. Tot slot zal gedeputeerde Johan van der Hout, de oorkonde voor het Initiatief van het jaar uitreiken. Wie valt dit jaar de eer te beurt?

Cursussen
Net als ieder jaar organiseert het Coördinatiepunt ook in 2016 een cursus aanbod voor de nieuwe weidevogelbeschermers. Zo willen wij de nieuwste kennis over weidevogelbescherming zo goed mogelijk verspreiden. De ‘Introductiecursus’ is speciaal bedoeld voor nieuwe weidevogelbeschermers en andere geïnteresseerden. Klik op het cursusprogramma voor de locatie bij u in de buurt en meld u aan!

Biodiversiteit vraagt maatwerk EU

Bron: Nature today /  De Vlinderstichting
15-feb-2016 – Biodiversiteit in Europa staat onder druk. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) geeft aan dat op een deel van de landbouwgrond natuur een belangrijke functie moet krijgen om verdere achteruitgang te stoppen. Tot dusverre is dit beleid niet succesvol geweest. Een recente studie van Wageningen Universiteit geeft aan dat maatwerk nodig is.

Bloemrijke, natuurlijke stroken zijn belangrijk voor biodiversiteit in akkergebied

Bloemrijke, natuurlijke stroken zijn belangrijk voor biodiversiteit in akkergebied (Bron: Kars Veling)Menselijke activiteiten en economische ontwikkeling hebben geleid tot verandering, vernietiging en fragmentatie van de natuurlijke leefomgeving wereldwijd. Hierdoor is er sprake van een sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Dit is met name het geval in agrarische gebieden in Europa, waar de landbouw sterk is geïntensiveerd. De Europese Unie erkent dit en in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is, na lange discussies, uiteindelijk besloten dat 5% van de landbouwgrond ecologisch aandachtsgebied moet worden om zo biodiversiteit te behouden en tegelijkertijd ecosysteemdiensten als bestuiving en plaagbestrijding door natuurlijke vijanden te bevorderen. Bij een herziening zal het oppervlaktepercentage wellicht worden verhoogd tot 7%. Om te achterhalen of dat voldoende is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit en particuliere soortorganisaties gekeken naar de aanwezigheid van natuurlijke elementen in het agrarisch gebied in Nederland in relatie tot de soortenrijkdom van planten en dieren die in landbouwgebieden voorkomen.

Icarusblauwtje kan prima in agrarisch gebied overleven als er maar natuurlijke stroken zijn   Icarusblauwtje kan prima in agrarisch gebied overleven als er maar natuurlijke stroken zijn. (Bron: Kars Veling) De onderzoekers hadden de beschikking over een gedetailleerde kaart van Nederland met alle natuurlijk elementen en zeer nauwkeurige verspreidingsgegevens van vaatplanten en  dagvlinders, vanuit de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF), van zweefvliegen en sprinkhanen uit de European Invertebrate Survey database en gegevens van het meetnet broedvogels. Bij elkaar gaat het om miljoenen waarnemingen, verzameld door professionals, maar vooral door vele duizenden vrijwilligers. Nederland is een van de best onderzochte landen als het om biodiversiteit gaat. Anouk Cormont van Wageningen UR, die het onderzoek leidde: “We hebben voor het eerst voor een heel land kunnen evalueren welke invloed de dichtheid aan natuurlijke elementen heeft op soortenrijkdom. De gebruikte soortgroepen zijn ecologisch erg verschillend en daarmee hebben we een uitstekend beeld gekregen.” Landschappen met 3 tot 7% natuurlijke elementen hadden 37 tot 75% van de maximaal mogelijke soortenrijkdom. Maar er was een groot verschil tussen de natuurelementen, tussen landschapstypen en bovendien bleken soortgroepen verschillend te reageren.

 

Ook in weidegebieden zijn natuurlijke stroken van belangOok in weidegebieden zijn natuurlijke stroken van belang (Bron: Kars Veling)Voor planten en insecten bleken vooral lijnvormige elementen een positieve bijdrage te leveren aan de soortenrijkdom. Bij heggen, greppels en wateroevers bleek de toename sterker dan bij niet-lijnvormige elementen. Bij vlinders bleek een duidelijk verschil op te treden per type landschap (fysisch geografische regio’s). Bij een toename van natuurlijke elementen van 3 tot 7% nam het aantal soorten het sterkst toe in het Limburgse Heuvelland en in het rivierengebied. Conclusie is dat er niet een standaardoppervlaktemaat voor biodiversiteit is die in heel Europa toegepast kan worden. Het is nadrukkelijk een kwestie van maatwerk. Zo zou in bepaalde gebieden meer dan 7% van het akkerland moeten worden aangewezen, terwijl in andere gebieden een kleiner percentage kan volstaan. Het is zaak hierbij de meest gevoelige groep als graadmeter te nemen en nadrukkelijk op regionaal niveau uit te werken. Vlinders scoren daarbij goed: ze reageren sterk op een kleine toename van natuurlijke elementen in agrarisch landschappen, net als vogels, maar bij vlinders is het gevonden verband het sterkst.

Tekst: Kars Veling & Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: bloemenstrook langs grasland)

Natuurlijk Boeren rond de Kleine Beerze. Doe mee aan de enquete!

Langs de Kleine Beerze  hebben een 5 tal boeren een bijzonder initiatief opgestart, waarbij mensen kunnen investeren in grond met een financieel rendement van ongeveer 0,5 % per jaar. Daarnaast wordt er ook een waardestijging van de gronden verwacht waardoor het aandeel stijgt in waarde.

Het gaat om een samenwerkingsproject tussen boeren en burgers. Burgers krijgen met hun investering verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van hun eigen omgeving en worden mede-eigenaar van het gebied. De gronden worden op een duurzame manier verbouwd door boeren. De samenwerking moet alle aspecten van duurzame landbouw omvatten: de waterkwaliteit, -kwantiteit, bodemkwaliteit, klimaat, biodiversiteit en de identiteit van het gebied.

Om verdere invulling aan de plannen te geven willen de initiatiefnemers uw mening weten over een aantal onderwerpen. Daarom willen wij u vragen om een anonieme enquête in te vullen. Deze enquête zal ongeveer vijf minuten duren. In de enquête gaat het om uw mening, er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Uiteraard zullen alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Alvast bedankt voor uw deelname aan het onderzoek.

 

excursie door het projectgebied

excursie door het projectgebied