‘…Natuur is het fundament onder ons bedrijf…’

Hillekens Hoeve gastheer voor bedrijfsbezoek NatuurInclusieve landbouw  ‘Netwerk Goedboeren’

Donderdag 22 maart opende het ‘Netwerk Goed Boeren’ een cyclus van vijf bedrijfsbezoeken voor geinteresseerden, om te laten zien hoe natuurbeheer en korte ketens onderdeel kunnen zijn van de bedrijfsvoering. Een flinke groep boeren en betrokkenen maakte graag gebruik van de uitnodiging, op deze zonnige voorjaarsdag.  Jack en Annelies Verhulst verwelkomden de gasten met koffie en koeken en toen iedereen een plaatsje gevonden had vertelde Jack over de zoektocht die vooraf is gegaan aan de vestiging van hun mooie nieuwe bedrijf aan de Vlaanderbos te Etten Leur. Zoals zo vaak zorgde artikel 19 voor oponthoud.

ruimte voor 2 ha natuur in de inrichtingsplannen

Jack en Annelies waren al voor de bedrijfsverplaatsing in 2006, overtuigd dat zij hun bedrijf anders wilden inrichten, maar op de oude locatie hadden zij niet voldoende ontwikkelruimte om naar een levensvatbaar biologisch melkveebedrijf om te schakelen. Voor een extensievere bedrijfsvoering is immers meer grond nodig. Toen de plannen vorm begonnen te krijgen kregen Jack en Annelies een locatie in het oog waar zij hun droom tot werkelijkheid konden brengen.

De integratie van natuurbeheer in het bedrijf opende mogelijkheden. ‘Natuurbeheer is het fundament onder ons bedrijf ‘, vertelt Jack. Hij is dan ook trots op de kerkuil die zijn intrek in de schuur heeft genomen. ‘De kerkuil is de kroon op ons biotoop’, weet hij, ‘want voordat deze deze predator zich vestigt moet de voedselketen van kruiden tot insecten en veldmuizen in orde zijn’.

een natuurvriendelijke oever met knotwilgen

Jack blijkt een verdienstelijk ontwerper, want zijn inrichtingsschetsen voor het nieuwe biologische melkveebedrijf werden bijna een op een overgenomen door de deskundigen. De bebouwing ligt op het hooogste deel en de kruidenruike graslanden liggen grotendeels op de klei. Het kruidenrijk grasland ontwikkelt zich goed en is in de droge zomer van 2018 groen gebleven. Dat heeft te maken met de diepere doorworteling van verschillende grassoorten en kruiden. Aan de bebouwing is een perceel ingericht met lange rijen walnotenbomen en hoogstamfruitbomen van oudhollandse rassen. Deze krijgen bescherming van palen en gaas, zodat de koeien ze niet beschadigen. In de zomerdag kunnen de koeien profiteren van de schaduw onder de bomen, terwijl de diepe doorworteling de bodem en de waterhuishouding verbetert. Op termijn hoopt de familie op een rijke walnotenoogst.

natuurbeheer vraagt andere vaardigheden

Het gezelschap werd meegenomen langs een struweelbosje, waar door kenners in het gezelschap al meteen vogels gespot werden. Een jonge houtsingel wordt geflankeerd door een graankruidenrand. Ook half maart zagen we daar al insecten en een bruine kikker. Jack vertelt dat in de houtsingels soorten zitten die hem helpen met de bedrijfsvoering, denk aan de bijen die de fruitbomen bestuiven. Verderop liepen we langs een natuuroever met knoestige knotwilgen. Elders liggen een drietal poelen, diverse heggen en een lint van 50 eikenbomen.  Natuurlijk brengen al deze landschapselementen een vracht werk met zich mee, maar gelukkig krijgt Jack hulp van de natuurwerkgroep, waarvoor hij graag het uitkomende hout en een schenking aan de fooienpot beschikbaar stelt. Samenwerking verbreedt het draagvlak, daar is Jack blij mee. Intussen is er een schat aan kennis en ervaring in het natuurbeheer opgedaan.

langs de houtsingel ligt een graankruidenrand

Alles tezamen beheert Jack 2 ha. natuur. Omwonenden en recreanten kijken met belangstelling naar zijn bedrijf. Vanaf het fietspad genieten passanten van de bloemenranden. Jack voelt waardering voor zijn werk en noemt het een verademing dat hij als boer niet langer gedoogd, maar nu zelfs gewenst is.

De excursie werd besloten met een beker verse chocolademelk en een slotbespreking van Jack. Het hele gezelschap was het erover eens dat het bedrijf van Jack en Annelies een verrijking voor de omgeving is. Zo kan het ook.

Op 23 mei is er weer een Bedrijfsbezoek, dan is het thema kruidenrijk grasland en korte ketens, op de Dobbelhoeve te Udenhout.

Interesse? Mail info@goedboeren.nl

 

 

 

Coaches voor Natuurinclusieve bedrijfsplannen Collectief Midden Brabant

De roep om duurzamere bedrijfsprocessen klinkt steeds luider. Ook de landbouw bezint zich op haar bedrijfsvoering. ANV Kempenland wil boeren stimuleren om natuurbeheer in de bedrijfsvoering op te nemen en kansen te scheppen om dit als rendabeld bedrijfsonderdeel in te kunnen zetten.

Ondernemers vragen zich af wat hun koers moet zijn en welk model hen zal passen. Er zijn immers vele mogelijkheden, maar het wordt er vooralsnog niet duidelijker op.

Collectief Midden Brabant komt nu met een plan voor ondersteuning van ondernemers die de stap willen wagen naar Natuurinclusieve Landbouw. Zij zet daartoe coaches in die u kunnen helpen met de omschakeling naar Natuur-Inclusief. Als u interesse hebt, dan is de tijd nu rijp om actie te ondernemen.

Meld u bij:

* Henk Antonissen (coordinator): 06-47003834  of antonissenadvies@gmail.com

* Toon Jansen: 06-23373923  of  toonj@xs4all.nl

* Frans Verouden : 06-26906981 of  info@personore.com 

Hieronder treft u meer informatie om u te orienteren:

Beleid Natuurinclusieve landbouw

Infographic Natuurinclusieve Landbouw-1

onderzoeken WUR

Nieuwe Oogst_okt 2018

Naar Natuurinclusieve veehouderij in Brabant

Composteren met Bokashi in Oostelbeers (filmpje)

Maaisel uit natuurgebied ‘de Grijze Steen’ wordt ingekuild bij de familie Borsten in oostelbeers met het Bokashi-systeem, om het gras nog tot waarde te brengen.

Laag voor laag wordt het gras opgetast en vastgereden met de shovel en vervolgens ingestrooid met schelpenkalk. In dit geval gaat het om 120 ton maaisel met 1200 kg kalk. Daarbij wordt nog 120 liter effectief micro-organismen-mengsel toegevoegd om de verteerbaarheid te bevorderen. Ook een goede vochtbalans is van belang; in dit geval moest 9 kuub water toegevoegd worden voordat de massa klaar was om in te kuilen.

De kuil wordt tenslotte luchtdicht afgesloten.

Nu moet de kuil 10 weken zuurstofarm fermenteren. Daarna kan de kuil uitgereden worden over het land om het organische stofgehalte te verhogen. Dat is van belang voor de vruchtbaarheid van de bodem en om meer CO2 vast te kunnen houden.

klik hier voor het filmpje

 

Nieuwe subsidie: Natuur – Leefgebied van de bij

Samenvatting

Agrarisch ondernemers die hun bedrijfsvoering op de percelen zo aanpassen dat het leefgebied van de bij verbetert, komen in aanmerking voor subsidie. Ook Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer kunnen een aanvraag doen.

Formulier

Omschrijving

Het gaat in onze provincie niet goed met wilde bijen. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan betere leefgebieden voor bijen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • voor de agrarisch ondernemers geldt dat het maatregelen betreft die én bijdragen aan het leefgebied van de bij maar ook op termijn bedrijfseconomisch rendabel zijn.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 8 (Leefgebied van de bij) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

meer info

Let op: 1 oktober infoavond aankoop percelen in het dal van de Keersop

BPG maakte ons attent op onderstaand bericht van Ws de Dommel, let op de datum: maandag 1 oktober!

Beste,

a.s. maandag 1 oktober organiseert Waterschap de Dommel een informatieavond over gelijkberechtiging in het dal van de Keersop. Meer achtergrond hierover kun je vinden in onderstaand bericht, dat we vorige week op onze site hebben gezet. De direct omwonenden in het gebied hebben we per brief op de hoogte gebracht.

Het is nog niet een officiële bekendmaking in een procedure rond gelijkberechtiging maar een informatiemoment om toe te lichten hoe we als overheid te werk gaan bij het overdragen van ingerichte NNB gronden.

Personen die er meer over willen weten kunnen ons die avond bevragen en we geven een toelichting. Aanmelding vooraf is gewenst ivm de opzet van de avond.

Vriendelijke groet Philip Schellens

Omgevingsmanager Keersopdal.

https://www.dommel.nl/nieuws/2018/09/mogelijkheid-tot-aankoop-percelen-om-natuur-te-beheren-in-het-dal-van-de-keersop.html

 

 

ANV Kempenland stapt in project voor onderhoud natte EVZ

Eersel en Bergeijk verbonden in Ecologische VerbindingsZone

‘Dankzij zorgvuldige voorbereidingen voor de totstandkoming van deze ‘natte EVZ’ zijn alle partijen binnenboord kunnen komen’, sprak watergraaf Peter Glas van Waterschap de Dommel. Hij noemde het zelfs een ‘bijna unieke samenwerking’, zoals de afspraken tussen Waterschap, Gemeenten en aangelanden er nu liggen. Wat is daar dan allemaal aan de hand tussen Bergeijk en Eersel?

De boeren zagen de komst van de Ecologische verbindingdsZone (EVZ) de Run aanvankelijk als een bedreiging. ‘Je vreest voor beperkingen van je ontwikkelingsmogelijkheden en uh hoe zal het beheer er straks uitzien?’ zo herinnert Ad Houbraken zich.

Maar die EVZ ging er hoe dan ook komen, dus de boeren besloten hun verzet om te vormen naar een meedenkende, meewerkende houding. En meer dan dat.  ‘Dat beheer dat kunnen wij zelf ook wel, dan weten we teminste dat het goed bijgehouden wordt,’ haalt Will Plasmans aan.

De vier aanliggende boeren zetten hun schouders onder het plan en gingen welgemoed het overleg in. Waterschap en Gemeenten vonden beheer door aangelanden wel een interessante gedachte, maar zij waren toch wat huiverig om deze taken zomaar uit handen te geven.

ANV Kempenland kon het schip vlot trekken, door als verbindende schakel op te treden. De ANV is immers een vertrouwd overlegpartner van beide gemeenten voor STIKA en voor het Waterschap eveneens partner voor Agrarisch Waterbeheer. Door te luisteren naar de boeren konden wij meezoeken naar oplossingen. De ANV staat daarbij borg voor een stukje ervaring en kennisoverdracht. Zo kwam er een samenwerkingsintentie tot stand en EVZ de Run werd aangelegd. De boeren stonden meteen klaar voor hulp bij de aanplant van struweel en bomen, kijk, dat is een goed begin!

Maandag 25 juni werd de EVZ overgedragen van Waterschap naar Gemeenten en daarmee officieel geopend. Burgemeester Joseph Vos van de Gemeente Eersel en Peter Glas zagen hun kans schoon om de eerste gaatjes te boren in de kolossale  insectenwand, gevolgd door vele vrjiwilligers uit het gezelschap.

De nieuwe natuurstrook ligt nog wat onwennig langs de beek. Een warme zomerzon en blauwe luchten met kleine wolkjes zorgden voor een prachtig decor van de nieuwe natuurstrook,  Wandelaars worden welkom geheten met een voetgangerspoortje, zij kunnen genieten van de opkomst van ingezaaide kruiden en veldbloemen en volgen hoe de poelen zich ontwikkelen. Er is zelfs al een buitenproject voor scholieren ingepland.

Ga maar eens kijken, daar aan de Hoge berkt. Wie zal de eerste bandheidelibel vinden?

Landcooperatie ‘Dal van de Kleine Beerze’ nodigt u uit: Biologische glastuinbouw en Boer-Burgerpicknicktafel onthullen

Interesse in het werk van de biologische boeren en tuinders van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze? Kom dan op 10 juni 2018 van 10.30 – 13.00 uur naar Oirschot Organics in Middelbeers en laat u informeren over de ontwikkelingen rondom de biologische glastuinbouw en kringloopsamenwerking in de regio. Ga vervolgens in gesprek met boeren en burgers tijdens de eerste Boer-Burgerdialoog van dit jaar.

De Boer-Burgerdialoog is de manier van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze om burgers en boeren letterlijk aan tafel te krijgen om ‘natuurlijke’ thema’s te delen en te bediscussiëren. Doel: bewustwording van het idee dat boeren en burgers samen inspraak hebben in hoe hun groene leefomgeving er uit kan (komen te) zien. De Landcoöperatie is dan ook trots dat tijdens deze eerste Boer-Burgerdialoog van het jaar de eerste Boer-Burgerpicknicktafel feestelijk onthuld zal worden. Die tafel krijgt vanzelfsprekend meteen de vuurdoop voor een goed gesprek over biologische glastuinbouw en kringloopsamenwerking tussen lokale boeren, de Boer-Burgerdialoog.

Tevens staan er een rondleiding over het biologische glastuinbedrijf van Jorrit Jonkers en een wandeling langs de Kleine Beerze op het programma. Tijdens de wandeling krijgt u inzicht in waarmee Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze zich bezighoudt en wat dat voor u als burger betekent.

De Boer-Burgerdialogen worden georganiseerd door Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, voor boeren én burgers. Meer informatie op www.dalvandekleinebeerze.nl. Wilt u aanschuiven bij de Boer-Burgerdialoog? Meld u aan met een mailtje naar info@dalvandekleinebeerze.nl.

 

Genodigden:                    belangstellende burgers en boeren uit de regio

Datum en tijdstip:           zondag 10 juni van 10.30-13.00 uur

Locatie en adres:             Oirschot Organics, Molenbroekseweg 2, 5091 TG Middelbeers

 

Programma

10.30 uur Inloop met koffie, thee en iets lekkers

10.45 uur Ontvangst door Jorrit Jonkers (eigenaar Oirschot Organics BV) en door Herman Wevers (voorzitter Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze)

Onthulling van de eerste Boer-Burgerpicknicktafel  

11.15 uur Rondleiding over het bedrijf en wandeling langs de Kleine Beerze: laat u inspireren door de biologische glastuinbouw en maak kennis met het werk van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

12.30 uur Start Boer-Burger Dialoog: Inwijding van de Boer-Burger picknicktafel: Ga samen met boeren en burgers rond de tafel over biodiversiteit, de kringloop van het bedrijf in samenwerking met andere boeren en het leven met de natuur

13.00 uur Afsluiting

Achtergrondinformatie:

Het bedrijf Oirschot Organics BV van Jorrit Jonkers is een van de circa 15 gespecialiseerde biologische glastuinbouwbedrijven in Nederland. Rond 1999-2000 begon het bedrijf met biologische glastuinbouw. Het bedrijf bestaat uit twee vestigingen, een in Spoordonk waar dit jaar tros- en snoeptomaten worden geteeld en het andere bedrijf is in Middelbeers waar momenteel komkommers en paprika’s worden geteeld. In totaal beschikt Oirschot Organics over een kleine 4 hectare aan kassen. Zoals vanzelfsprekend bij biologische teelt staan de planten in de volle grond. Het bedrijf plant de planten in de (zand)grond, gebruikt natuurlijke meststoffen en staat voor de biologische bestrijding van ongewenste ziekten en plagen. Jorrit Jonkers werkt nauw samen met geitenboer Michael Borsten, ook pachter van de Landcoöperatie, in kringloop. Zo eten Michael’s geiten de komkommers en paprika’s van Jorrit, die niet geschikt zijn voor de verkoop. Jorrit gebruikt de mest van de geiten van Michael in de kassen.

Verder maakt Jorrit in zijn bedrijf gebruik van een duurzame energievoorziening. Dat vertelt hij u graag tijdens de rondleiding.

http://www.dalvandekleinebeerze.nl/nieuws/10-juni-de-1ste-boer-burgerdialoog-van-2018/