Stika-regeling verlengd in Kempenland

Bericht van Brabants Landschap

De Stika-regeling die de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en bijna alle Brabantse gemeenten sinds 2007 hebben is op 22 november voor het gebied Kempenland  verlengd. De regeling is bedoeld om de samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap.

Tijdens een bijeenkomst in Hapert hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek en Reusel-de Mierden, Waterschap De Dommel, Brabants landschap en Provincie Noord-Brabant hun handtekening gezet onder een nieuwe 4-jarig Stika-gebiedscontract voor de regio Kempenland. Hiervoor komt in totaal € 882.000 beschikbaar om te investeren in de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Bloemrijke randen , houtsingels,……………..

De afkorting ‘Stika’ staat voor Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Provincie, waterschappen en gemeenten vullen in dit kader een subsidiepot. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ kunnen hier een beroep op doen om vaak cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen te beheren of om nieuwe landschapselementen aan te leggen. Denk hierbij aan houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden.
Deze activiteiten zijn goed voor mens, flora en fauna: het landschap wordt verfraaid, akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en niet onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich te verplaatsen tussen natuurgebieden.

Derde gebiedscontract

Het is in Kempenland de 3e keer dat de overheden met elkaar een contract sluiten. Dat geeft aan dat ze op de ingeslagen weg verder willen gaan omdat de stimuleringsregeling zichtbaar resultaten heeft opgeleverd voor het Brabantse landschap.
Het bedrag dat partijen uit een regio bij elkaar brengen, wordt door de Provincie verdubbeld. Deelnemers krijgen een ‘reële’ (marktconforme) vergoeding. De veldcoördinatie wordt in Kempenland verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging Kempenland. De veldcoördinator geeft advies aan de keukentafel. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap coördineert namens de provincie de uitvoering van de stimuleringsregeling.

Voor meer informatie:

Carlo Braat   cbraat@brabantslandschap.nl

Appels voor het Landschap

In Hilvarenbeek is een pilot opgestart voor de verwerking van restfruit. De fruitoogst van 2018 is op veel plekken overvloedig, maar wat doe je dan met al dat fruit?

Om de waarde van de vruchten van uw bomen te benadrukken worden in Hilvarenbeek appels ingezameld tegen een vergoeding.  Ze worden verwerkt  tot een streekproduct, vruchtensap van en voor Kempenland. U ontvangt een kleine tegemoetkoming voor het behoud van uw fruitbomen: 18 ct per kilo. De eerste inzameldag verliep voorspoedig.

‘Puur Kempensap van kleine boomgaarden’

Inzameldagen:

woensdag 12 september, 14.00-18.00u

woensdag 19 september, 16.00-20.00u

Locatie:

Oprit Kasteelstraat 3 te Hilvarenbeek,

Grote partijen graag vooraf melden m.leesberg@gmail.com

Appels mogen gebutst zijn, een wormsteekje en een klein beetje rot mag. twijgen, blad en schimmel niet.

Doet u ook mee?

 

Verbeterd landgebruik loont, ook in euro´s

Afb.: grasklaver met luzerne, hogere opbrengst en langer groen door diepe doorworteling

Carbon Valley onderzoekt de effecten van het organische stoffengehalte van de bodem op de bedrijfsresultaten en de manier waarop het organische stoffengehalte te beinvloeden is.

Op de website van ANV Het Groene Woud lazen wij resultaten voor een grasklavermengsel bij een collega melkveehouder en voor een combinatie van grasland met bomenrijen bij een geitenhouder.

klik hier voor het bericht van de melkveehouder in Biezenmortel

klik hier voor het bericht van de geitenhouder in Udenhout

Successen door toewijding, op de Rielsche Heide

Met de opzet van het provinciaal natuurbeleid ANLb 2016 zijn 2 leefgebieden voor akkervogels ingericht. Boeren hebben bloemrijke en kruidenrijke stroken aangelegd langs hun percelen om ruimte te geven aan insecten en kleine dieren in het boerenland. Dat brengt een goede balans in het buitengebied, waar vogels van meeprofiteren. Op de Rielsche Heide tellen ze hun zegeningen!

Maar dit is alleen maar mogelijk met de trouwe inzet van de grondeigenaren, de toewijding van vele gemotiveerde vrijwilligers en de hulp van de veldcoordinator. Lokale boeren als Wim van Zon en Corne Michielsen en anderen, zetten hier al jaren de schouders onder. Het enthousiasme spat er vanaf en dat vertaalt zich in mooie successen op de Rielsche heide!

Leeuwerikken, geelgors…

Hebt u ook belangstelling voor een aandeel als vrijwilliger in boerennatuur?
Of hebt u belangstelling voor agrarisch natuurbeheer binnen of buiten de leefgebieden?

Meldt u bij de secretaris: info@anvkempenland.nl

 

Kempentrofee 2018 naar de Elshorst: Proficiat Ben en Thea!

Tekst vlgs Hilverbode

Favoriet Weidevarkens Van den Elshorst is door de Kempenaren gekozen tot het meest gewaardeerde initiatief in de Brabantse Kempen en daarmee winnaar van de Brabantse Kempentrofee 2017. Ondernemers Ben Bruurs en Thea Moonen van Weidevarkens Van den Elshorst wisten maar liefst 37% van de stemmen binnen te halen. Burgemeester Judith Keijzers van Oirschot reikte de prijs uit. De andere genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee 2017 waren Kempenlef, Tussenheid met het project Verduurzamend Ondernemen in Vrijkomende Agrarische Gebouwen in Midden-Brabant, De Beersche Hoeve en Brandstore Visit Oirschot.

Met de uitreiking van de Kempentrofee wil het Streekplatform, hèt samenwerkingsverband in de Brabantse Kempen, projecten en initiatieven onder de aandacht brengen die zich onderscheiden door hun vernieuwende aanpak of samenwerking. De elfde feestelijke editie van de uitreiking werd in samenwerking met de gemeente Oirschot en Brandstore Visit Oirschot in de raadskelder van het Oude Raadhuis van Oirschot georganiseerd.

Winnaar Kempentrofee 2017

Het bedrijf van ondernemers Ben Bruurs en Thea Moonen in Baarschot is uniek omdat zij experimenteerruimte krijgen om hun bedrijf met weidevarkens verder te ontwikkelen. Dat is afgesproken in een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Den Bosch en gemeente Hilvarenbeek.

De varkens lopen dag en nacht buiten in de wei, waarbij ze in de toekomst ook gaan rondscharrelen in het bos. Hiermee willen de ondernemers een vorm van natuurbeheer gaan uitvoeren; een natuur-inclusieve manier van ondernemen. Doel is dat met het project wordt geleerd waar deze nieuwe vorm van varkenshouderij tegenaan loopt en welke aanpassingen nodig zijn, zodat ook andere varkenshouders kunnen overstappen op het nieuwe concept. Volgens schatting kunnen op termijn 50 tot 75 varkenshouders op deze manier een boterham verdienen.

‘Koploper Van den Elsthorst is met recht een winnaar in innovatief en duurzaam ondernemerschap’, aldus bestuurder René Coppens van het Streekplatform de Brabantse Kempen en Stichting Huis van de Brabantse Kempen.

De Brabantse Kempentrofee wordt georganiseerd door het Huis van De Brabantse Kempen.

Symposium Natuurinclusieve Landbouw

Het ‘Goed Boeren Netwerk’ en de BMF organiseren een symposium over ‘Natuur-Inclusieve Landbouw’ in Brabant.

  • Doelgroepen: boeren, bestuurders, retailers en andere ketenpartijen, TBO’s, ambtenaren en andere geïnteresseerden in natuurinclusieve landbouw.
  • Vooral interessant door de sprekers Alex datema (Boerennatuur), Jack Verhulst (Goed Boeren), Janus Scheepers (ZLTO)

Erg interessant vanwege de actualiteit en vanwege de sprekers, zoals Alex Datema en Jack Verhulst.

Meer weten?: info klik hier

Aanmelden voor 23/3:     Aanmelden klik hier

dinsdag 3 april 13.00u (inloop 12.30u)

Provinciehuis, Brabantlaan 1, den Bosch

 

ALV met verrassend thema ‘Alternatieve Teelten’

De Algemene ledenvergadering was goed bezocht. Het bestuur van ANV Kempenland is blij met deze betrokkenheid. Het jaarverslag kunt u onderaan dit bericht nog eens nalezen.

Onze secretaresse, Claudia Rieswijk, heeft afscheid genomen na 2 jaren trouwe dienst. Zij mocht niet naar huis voordat we haar uitvoerig bedankt hadden en we hebben haar namens de vereniging blij gemaakt met een mooie mand met goudeerlijke producten van ‘Kaasboerderij de Ruurhoeve’.

Onze nieuwe secretaris Karel Gevers werd per acclamatie aangenomen en hij nam onder applaus plaats aan de bestuurderstafel, meteen aan het werk!

Vanwege een blijde geboorte in het gezin van de beoogde spreker (proficiat Pim), moest te elfder ure naar een alternatief gezocht worden. Wonderwel wisten we Ed Boerboom (Fa. Alliance te Nieuwkuijk) te vangen. Deze begenadigde spreker draaide in een etmaal tijd een presentatie over ons onderwerp in elkaar. Dan moet je je vak goed verstaan! Wij zijn Ed bijzonder erkentelijk!

En zo kreeg de zaal toch nog waar ze voor gekomen was: een presentatie over alternatieve gewassen. Actueel nu de mais tegenwoordig kritisch bekeken wordt. Niet alleen de verschillende teelten werden besproken, maar ook de beleidsaspecten, de inpassing in de gecombineerde opgave, de voedingswaarde, de droge stof-opbrengst, de oogstmethoden, de afzet en het bewaren van de gewassen. Ed was zo eerlijk om ook de bezwaren te belichten. Ed besteedde ook aandacht aan de effecten op de bodem, doorworteling, onkruiddruk en stikstofbalans.

Rode draad van het verhaal van Ed is dat er vele alternatieven in ontwikkeling zijn, maar dat de resultaten de mais voorzichtig naar de kroon beginnen te steken. De bal ligt nu bij de veredelaars, want ook de mais heeft een lange weg moeten gaan voordat er een concurrerend gewas op de akkers stond. Het palet aan beschikbare maisrassen voor verschillende omstandigheden kan dit mooi illustreren. Met de nieuwe gewassen zal het ook zo gaan.

Intussen is het verstandig goed af te wegen welke gewassen passen bij de individuele omstandigheden en de bedrijfsvoering. En let op: het gaat niet om serieuze teelten waar vakkennis voor nodig is.

Tenslotte besteedde en aandacht aan het inzaaien van mengsels en de afstemming van zaaitijd en oogst van de gekozen soorten. Vaak betekent dit dat de ene soort net niet oogstrijp is of de andere soort net voorbij de optimale oogsttijd. En dan natuurlijk nog de invloed van het weer…

We hebben het plan opgevat om in de zomer een bezoek te brengen aan het demoveld van de Fa. van Broekhoven te Tilburg, zodat we met eigen ogen ‘life’ kunnen zien hoe de teelten zich ontwikkelen: Let op onze agenda!

 

2018 03 Alternatieve teelten Ed

JAARVERSLAG 2017_1

Prachtige winterwandeling voor ANV Kempenland

De dappere dames en heren die de slechte weerberichten voor zaterdag 3 februari trotseerden werden beloond met een klein zonnetje. Antoon Smulders had een wandeling met veel afwisseling uitgezet, in het Hoogeloonse Dal van de Kleine Beerze.

Ditmaal was er geen deskundige uitgenodigd, want de wandeling was vooral bedoeld voor de onderlinge contacten en om kennis te maken met de nieuwe leden. Toch hadden we niet voor niets laarzen aangetrokken, want het beekdal sopte van de overvloedige regen van de laatste weken.

En dan blijkt dat we ook voor de vuist weg gewoon heel veel kennis in huis hebben. Antoon vertelde over de effecten van deze ecologische verbindingszone op de omgeving en de reacties er op vanuit de buurt. Noud wist alles over de historische ontwikkeling ervan, Nelis kon toelichting geven bij de landschapselementen en de akkerranden en Piet kent alle plantjes. Ook voor cultuur en recreatie was er oog. Deze hoog gelegen plek aan de beek was ook in het Neoliticum al bewoond, getuige de zwarte grafheuvel, er zijn bronzen vuistbijlen gevonden en sporen van een Romeinse villa. Het laatste traject ging over een vlonderpad door het bos. De spelletjes die in het bos verstopt zijn, waren uitnodigend, niet alleen voor kleine kinderen!

Gelukkig was de kachel in het honk van de schutterij, waar we te gast waren, goed opgestookt, zodat we nog even konden nagenieten van een dampend kopje koffie of thee met een heerlijke plak verse cake, geserveerd door Niels en Laura, met dank aan Petra en Antoon!

 

Uitnodiging: Winterwandeling voor de leden van ANV Kempenland!

Speciaal onze nieuwe leden, maar ook alle andere leden nodigen wij uit voor een winterwandeling langs een bijzonder stukje in het beekdal van Kleine Beerze bij Hoogeloon.

3 Februari 2018, 13.30u.

Hoogcasterseweg 6A Hoogeloon.

Schuilhut van Gilde St Sebastiaan Onder dèn Boom

Laarzen aanbevolen!!!

Partners en kinderen zijn ook welkom!

Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee en daarna nemen we u mee op pad.

De beek slingert zich hier door een strook boerenland, dat nog maar kort geleden (2009) is omgevormd tot een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Het gebied is ook ingericht als wateropvang bij veel regenval. Hier en daar is het terrein drassig, vandaar het advies om laarzen te dragen.

Behalve de hermeandering van de beek zijn hier ook een aantal landschapselementen aangelegd. De route laat de samenhang van het beekdal met de omgeving goed zien en ze biedt veel afwisseling. Wie niet uitkijkt krijgt natte voeten!!! Vanwege zijn hoge ligging is het gebied al in de oudheid interessant, met sporen uit het Neoliticum en de Romeinse tijd.

We willen graag met u samen kijken hoe de EVZ zich ontwikkelt.

Na de wandeling, die zo’n anderhalf uur zal uren, drinken we samen nog een kopje koffie of thee met een smakelijke verrassing. Wij hopen u te mogen verwelkomen!