Natuurbeheer op het platteland mogelijk maken en bevorderen in de vorm van advisering en afsluiten van contracten. Daarnaast wil ANV Kempenland haar leden informeren over natuur op het platteland en de leden onderling in contact met elkaar brengen.

ANV Kempenland wil natuur op het platteland bevorderen met kennis en enthousiasmering. De vereniging informeert en adviseert de leden en zij behartigt belangen van de leden op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Naast een goede communicatie met haar gesprekspartners ( Provincie, Gemeenten, Waterschap, Landgoederen, Agrariers, Particulieren en overige leden) heeft zij daarvoor 3 belangrijke instrumenten:

  • de landelijke subsidieregeling ANLb ( 9 )
  • de Provinciale regeling STIKA ( 7 ), waarin ook Gemeenten en Waterschappen deelnemen.
  • via de veldcoordinator is er dagelijks contact met de grondeigenaren.

Als lid van ANV Kempenland ondersteunt u het werk van de vereniging en kunt u om advies vragen.

Leden van ANV Kempenland blijven op de hoogte van alle activiteiten en mogelijkheden voor natuurbeheer op het platteland, middels onze website, Facebook, Nieuwsbrief, Informatieavonden en contactmomenten. U kunt deelnemen aan  cursussen, excursies en gezelligheidsmomenten die wij speciaal voor de leden organiseren.

U krijgt als lid van ANV Kempenland 100 % korting op het lidmaatschap van Collectief Midden Brabant en daarmee hebt u toegang tot de subsidies van ANLb.

Boeren, Burgers en Buitenlui, kortom iedereen met hart voor het buitengebied.

U kunt het inschrijfformulier interactief insturen of downloaden van de website en insturen.

Of u kunt een mailtje sturen naar info@anvkempenland.nl

Collectief Midden Brabant is de bestuurslaag tussen de Provincie en de ANV’s voor het subsidiestelsel ANLb (Agrarisch natuur- en Landschapsbeheer).

ANV Kempenland staat rechtstreeks in contact met haar leden.

U kunt met de Veldcoordinator van ANV Kempenland contracten voor agrarisch natuurbeheer opstellen, het Collectief behandelt de aanvraag verder.

Klik voor meer info.

Stika staat voor Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen door de Provincie, Gemeenten en Waterschappen om de kwaliteit van het Brabantse landschap te behouden en te verbeteren. Daarom belonen ze agrariërs en andere particuliere grondgebruikers die zich actief in willen zetten voor de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarische cultuurlandschap. Bijvoorbeeld door het aanplanten van een houtwal of elzensingel, de aanleg van een bloemrijke rand langs akkers, of door het onderhoud van een mooie rij oude knotwilgen.

Dat is het verbeteren van het leefgebied van verschillende doelsoorten in onze regio. Vele soorten zoals akkervogels, amfibieën en planten verdwijnen uit het ons landschapsbeeld. Door het aanleggen van landschapselementen zoals bv. een houtige aanplant, of het inzaaien van bloemrijke randen wordt de kwaliteit van het landschap verbeterd. Grondeigenaren kunnen contracten afsluiten voor agrarisch natuurbeheer tegen marktconforme tarieven.

ANLb is het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, ingezet door de provincie en gebaseerd op Europees Landbouwbeleid (GLB). De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Het Collectief Midden Brabant dient de collectieve gebiedsaanvraag  in bij de provincie.

Klik voor meer informatie.

Binnen het ANLb worden verschillende leefgebieden vormgegeven, gelet op het landschaps- type, bodem en grondgebruik. De leefgebieden die voorkomen in Kempenland zijn:

  • open akkerlandschap
  • droge dooradering vochting

Voor beide leefgebieden zijn werkgebieden ontwikkeld waar het meeste rendement te verwachten is  voor agrarisch natuurbeheer. Daarbij denkt  men aan deelnamebereidheid bij ondernemers, aanwezigheid van doelsoorten en vrijwilligers binnen het gebied.

Op de site van het Collectief Midden Brabant kunt u zien wat er bij u mogelijk is.

Aanvullend op de twee typen leefgebieden is er het agrarisch waterbeheer. Deze pakketten zijn mogelijk langs alle watervoerende sloten in het Kempenland. Het gaat hier om het beheer van randen die je niet mag bemesten en niet mag bespuiten.

Klik voor meer informatie en tarieven.

Dit zijn modelcontracten voor het beheer van waardevolle landschapselementen, binnen een leefgebied. Grondeigenaren kunnen deze pakketten afsluiten via Collectief Midden Brabant.

Klik voor de ANLb-pakketten.

Op dit moment ga je een contract aan voor 5 jaar. De einddatum ligt vast: t/m 2021. Daarna kun je evt verlengen voor 6 jaren.

Agrarisch natuurbeheer kan toegepast worden op gepachte grond. Daarbij is het noodzakelijk dat je de grond kunt pachten tot en met 2021.

ANLb is een provinciale regeling, terwijl STIKA een regeling van Gemeenten en Waterschappen is. Beide regelingen streven naar aanleg van landschappelijke elementen en bloemrijke akkerranden tbv de biodiversiteit en kwaliteit natuur en landschap.

Het onderscheid zit hem in waar de verschillende pakketten mogelijk zijn:

STIKA opereert vanuit het gebiedscontract met de 6 Kempengemeenten en Waterschap de Dommel. Pakketten zijn hier overal mogelijk mits de werkkaarten dat toelaten. Binnen ANLb zijn er alleen pakketten mogelijk binnen de aangewezen werkgebieden. ANLb wordt collectief aangepakt met een minimumdeelname-eis om een leefgebied op te starten.

Dit zijn aanleg of beheer pakketten die particulieren of boeren af kunnen sluiten in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. U kunt deze hier vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

We hebben de meest voorkomende vragen verzameld, maar natuurlijk is het mogelijk dat uw vraag hier niet vermeld is. U kunt uw vraag op verschillende manieren aan ons voorleggen: