Provinciale Jaar-avond Weidevogelbescherming

Bericht van Landschapsbeheer Nederland:

Iedereen die geïnteresseerd is in weidevogelbescherming is van harte welkom op de Provinciale Jaaravond. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt teruggeblikt op het jaar 2015 en wordt de aftrap gegeven voor 2016.

Datum: woensdag 2 maart 2016
Tijd: 
zaal open vanaf 19.15 uur, aanvang programma 20.00 uur
Locatie:
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Populatie weidevogels neemt af
Het gaat helemaal niet goed met de weidevogels in Brabant. Helaas zien we de afgelopen jaren een dalende tendens in de ontwikkeling van het aantal broedparen en nesten. Soms is er een beter jaar, maar de trend is dat het hard terug loopt. In veel Brabantse gebieden  is er weinig overleving van de kuikens, is er weinig aanwas, de populatie vergrijsd en uiteindelijk nemen ook de nesten verder af en verdwijnt de weidevogel compleet uit beeld. Dit beeld wordt ook onderschreven door  menig weidevogelbeschermer, waarvan zelfs een enkeling in de spreekwoordelijke pen kruipt om de wanhoop over de situatie te uiten in de krant.

‘Jaar van de Kievit’
De ernst van de situatie, in het bijzonder die van de kievit, wordt ook onderschreven door zowel Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.  De Kievit is een bekende weidevogel in Europa die zich als één van de weinige soorten goed kon aanpassen aan de veranderende omgeving. Helaas gaat het niet goed met deze weidevogel. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo af. In Brabant beslaat de kievit zelfs 20% van de landelijke populatie. Van de vogels die nog over zijn gebleven broedt 85% op bouwland (akkers en dergelijke), waar  kuikens continue gevaar lopen. Dit gegeven was voor de Vogelbescherming en Sovon reden om 2016 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Kievit’.

Regeling ‘Kansen voor de Kievit’
Dankzij de inzet van 2.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en boeren zorgt Brabants Landschap met hulp van de Provincie Noord-Brabant voor een impuls voor het hele leefgebied. Sinds 4 jaar wordt door zowel vrijwilligers als boeren gewerkt met de regeling ‘Kansen voor de Kievit’. Vrijwilligers sluiten voor deze regeling zelf de overeenkomsten af met hún boeren op de locaties waar dat effectief is. In de digitale nieuwsbrief Weidevogelwerk wordt uitgebreid stilgestaan bij deze provinciale regeling.

Programma Jaaravond
Tijdens de Provinciale Jaaravond zal kort stil gestaan worden bij de ernstige afname van de weidevogelpopulatie en het ‘Jaar van de Kievit’. Daarnaast zal onze coördinator soortenbescherming (Jochem Sloothaak) op deze avond de hoogtepunten uit 2015 aan u presenteren. Vervolgens zal Anja Popelier uitleg gegeven over wat we hebben bereikt met de Brabantse regelingen. De laatste stand van zaken rond het project met drones om weidevogels beter te beschermen wordt u bijgebracht door Nico Nijenhuis. Na de pauze trapt Jouke Altenburg het Jaar van de kievit af en zal Henk van der Jeugd vervolgen met wat we al wel en niet weten over deze kenmerkende Brabantse buitelaar. Tot slot zal gedeputeerde Johan van der Hout, de oorkonde voor het Initiatief van het jaar uitreiken. Wie valt dit jaar de eer te beurt?

Cursussen
Net als ieder jaar organiseert het Coördinatiepunt ook in 2016 een cursus aanbod voor de nieuwe weidevogelbeschermers. Zo willen wij de nieuwste kennis over weidevogelbescherming zo goed mogelijk verspreiden. De ‘Introductiecursus’ is speciaal bedoeld voor nieuwe weidevogelbeschermers en andere geïnteresseerden. Klik op het cursusprogramma voor de locatie bij u in de buurt en meld u aan!

Biodiversiteit vraagt maatwerk EU

Bron: Nature today /  De Vlinderstichting
15-feb-2016 – Biodiversiteit in Europa staat onder druk. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) geeft aan dat op een deel van de landbouwgrond natuur een belangrijke functie moet krijgen om verdere achteruitgang te stoppen. Tot dusverre is dit beleid niet succesvol geweest. Een recente studie van Wageningen Universiteit geeft aan dat maatwerk nodig is.

Bloemrijke, natuurlijke stroken zijn belangrijk voor biodiversiteit in akkergebied

Bloemrijke, natuurlijke stroken zijn belangrijk voor biodiversiteit in akkergebied (Bron: Kars Veling)Menselijke activiteiten en economische ontwikkeling hebben geleid tot verandering, vernietiging en fragmentatie van de natuurlijke leefomgeving wereldwijd. Hierdoor is er sprake van een sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Dit is met name het geval in agrarische gebieden in Europa, waar de landbouw sterk is geïntensiveerd. De Europese Unie erkent dit en in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is, na lange discussies, uiteindelijk besloten dat 5% van de landbouwgrond ecologisch aandachtsgebied moet worden om zo biodiversiteit te behouden en tegelijkertijd ecosysteemdiensten als bestuiving en plaagbestrijding door natuurlijke vijanden te bevorderen. Bij een herziening zal het oppervlaktepercentage wellicht worden verhoogd tot 7%. Om te achterhalen of dat voldoende is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit en particuliere soortorganisaties gekeken naar de aanwezigheid van natuurlijke elementen in het agrarisch gebied in Nederland in relatie tot de soortenrijkdom van planten en dieren die in landbouwgebieden voorkomen.

Icarusblauwtje kan prima in agrarisch gebied overleven als er maar natuurlijke stroken zijn   Icarusblauwtje kan prima in agrarisch gebied overleven als er maar natuurlijke stroken zijn. (Bron: Kars Veling) De onderzoekers hadden de beschikking over een gedetailleerde kaart van Nederland met alle natuurlijk elementen en zeer nauwkeurige verspreidingsgegevens van vaatplanten en  dagvlinders, vanuit de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF), van zweefvliegen en sprinkhanen uit de European Invertebrate Survey database en gegevens van het meetnet broedvogels. Bij elkaar gaat het om miljoenen waarnemingen, verzameld door professionals, maar vooral door vele duizenden vrijwilligers. Nederland is een van de best onderzochte landen als het om biodiversiteit gaat. Anouk Cormont van Wageningen UR, die het onderzoek leidde: “We hebben voor het eerst voor een heel land kunnen evalueren welke invloed de dichtheid aan natuurlijke elementen heeft op soortenrijkdom. De gebruikte soortgroepen zijn ecologisch erg verschillend en daarmee hebben we een uitstekend beeld gekregen.” Landschappen met 3 tot 7% natuurlijke elementen hadden 37 tot 75% van de maximaal mogelijke soortenrijkdom. Maar er was een groot verschil tussen de natuurelementen, tussen landschapstypen en bovendien bleken soortgroepen verschillend te reageren.

 

Ook in weidegebieden zijn natuurlijke stroken van belangOok in weidegebieden zijn natuurlijke stroken van belang (Bron: Kars Veling)Voor planten en insecten bleken vooral lijnvormige elementen een positieve bijdrage te leveren aan de soortenrijkdom. Bij heggen, greppels en wateroevers bleek de toename sterker dan bij niet-lijnvormige elementen. Bij vlinders bleek een duidelijk verschil op te treden per type landschap (fysisch geografische regio’s). Bij een toename van natuurlijke elementen van 3 tot 7% nam het aantal soorten het sterkst toe in het Limburgse Heuvelland en in het rivierengebied. Conclusie is dat er niet een standaardoppervlaktemaat voor biodiversiteit is die in heel Europa toegepast kan worden. Het is nadrukkelijk een kwestie van maatwerk. Zo zou in bepaalde gebieden meer dan 7% van het akkerland moeten worden aangewezen, terwijl in andere gebieden een kleiner percentage kan volstaan. Het is zaak hierbij de meest gevoelige groep als graadmeter te nemen en nadrukkelijk op regionaal niveau uit te werken. Vlinders scoren daarbij goed: ze reageren sterk op een kleine toename van natuurlijke elementen in agrarisch landschappen, net als vogels, maar bij vlinders is het gevonden verband het sterkst.

Tekst: Kars Veling & Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: bloemenstrook langs grasland)

Natuurlijk Boeren rond de Kleine Beerze. Doe mee aan de enquete!

Langs de Kleine Beerze  hebben een 5 tal boeren een bijzonder initiatief opgestart, waarbij mensen kunnen investeren in grond met een financieel rendement van ongeveer 0,5 % per jaar. Daarnaast wordt er ook een waardestijging van de gronden verwacht waardoor het aandeel stijgt in waarde.

Het gaat om een samenwerkingsproject tussen boeren en burgers. Burgers krijgen met hun investering verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van hun eigen omgeving en worden mede-eigenaar van het gebied. De gronden worden op een duurzame manier verbouwd door boeren. De samenwerking moet alle aspecten van duurzame landbouw omvatten: de waterkwaliteit, -kwantiteit, bodemkwaliteit, klimaat, biodiversiteit en de identiteit van het gebied.

Om verdere invulling aan de plannen te geven willen de initiatiefnemers uw mening weten over een aantal onderwerpen. Daarom willen wij u vragen om een anonieme enquête in te vullen. Deze enquête zal ongeveer vijf minuten duren. In de enquête gaat het om uw mening, er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Uiteraard zullen alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Alvast bedankt voor uw deelname aan het onderzoek.

 

excursie door het projectgebied

excursie door het projectgebied

 

 

 

Voedsel Anders 12 en 13 februari in Wageningen

Op 12 en 13 februari is de Voedsel Anders Conferentie 2016.

Boeren worden steeds vaker geconfronteerd met kritische geluiden vanuit de maatschappij. Het landbouw en voedsel systeem zou anders moeten. Minder kunstmest gebruiken, beter bodembeheer, verbinding met “de consument”. Makkelijk praten, maar hoe dat in de praktijk te realiseren?
Op Voedsel Anders gaan boeren, consumenten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties met elkaar het gesprek aan over meer duurzame landbouw en een eerlijker voedselsysteem. Inspirerende sprekers uit binnen en buitenland en 60 workshops in twee rondes op zowel vrijdag als op zaterdag. Toegang: € 25 per dag. Studenten en agrarisch ondernemers kunnen 50% korting aanvragen via info@voedselanders.nl.

Plenair spreken onder andere de boeren Sieta van Keimpema, Piet van IJzendoorn en Jyoti Fernandez.

Een greep uit de workshops:

 • Bovengronds mest uitrijden: tijd voor ander beleid. Met Klaas Wolters (NMV) en wetenschappers Jaap Hanegraaf en Julio Mosquera Losada (Wageningen Universiteit), gespreksleider Dick Veerman. Verder de makers van de Film ‘Barsten in het ammoniakbastion’ en Jan Douwe van der Ploeg.
 • Zuivel anders: gespreksleider Marjon Krol (ZLTO), Bas de Groot (melksommelier, Voord&Wij), Monique van der Laan (De Beekhoeve), Hans Boot (Meester Affineurs.nl)
 • Boerencoöperaties die producten uit de regio leveren: gespreksleider Ton Dufhues (ZLTO), met Pieter Vink (Boerenhart) en Jos Bolk (Euregional)
 • Geen duurzame landbouw zonder eerlijke beloning aan de boer, met Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
 • Pesticides and biodiversity – Sprekers: Hinse Boonstra (Bayer), Joris Baecke (LTO Netherlands), Kees Kodde (Greenpeace), Frank Berendse (Wageningen UR)
 • Melkmannen: integrale concepten voor vermarkting van zuivel en vlees. Sprekers: Daphne Lubbers (Melkmannen), Wilco de Zeeuw (Veld en Beek), Jacob Beeker (Jerseyvleesbestellen.nl) Moderator: Marjon Krol (ZLTO)
 • Compost: een zegen voor bodem, opbrengst en boer
  Janjo de Haan (Wageningen UR), Marc Van Iersel (Van Iersel Compost en Soiltech)
 • Kringlooplandbouw: agro-ecologie in Nederland.  Marije Klever (melkveehoudster De Meern), Dictus Hoeksma (melkveehouder Noardlike Fryske Wâlden) Moderator: Frank Verhoeven (Boerenverstand)
 • Verhogen organische stof in de bodem: waarom en hoe?
  Marjoleine Hanegraaf (NMI-Agro), Janjo de Haan (Wageningen UR)

Dit is slechts een greep uit de 60 workshops. Het volledige programma en informatie over aanmelden vind je op www.voedselanders.nl/conferentie2016. Wacht niet te lang, want de conferentie loopt snel vol.

Op Voedsel Anders gaan boeren, consumenten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties met elkaar het gesprek aan over meer duurzame landbouw en een eerlijker voedselsysteem. Thema’s zijn – onder andere – bovengronds mest uitrijden, producten in de regio leveren, pesticiden, agro-biodiversiteit, bodem, voedselbossen, het EU landbouwbeleid, dubbeldoeldieren, de machtsverhoudingen in de voedselmarkt en stadslandbouw. www.voedselanders.nl

Info-avond ANLb met uitstapje naar biomassaverwaarding 27/1/2016, 20.30u

ZLTO en ANV Kempenland organiseren gezamenlijk, in samenwerking met Collectief Midden Brabant een informatie-avond over het nieuwe beleid voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 van kracht is.

Peter Kerkhofs van onze zustervereniging Hei, Heg en Hoogeind en lid van het Collectief zal ons vertellen hoe het nieuwe beleid voor Agrarisch Natuurbeheer in elkaar zit en welke mogelijkheden dat voor de deelnemers biedt.

Vervolgens zal Nelis Klaasen vertellen hoe dit nieuwe beleid in de Kempen vorm krijgt.

U kunt vanavond met uw vragen over dit onderwerp terecht bij Peter en Nelis zelf en bij Wico Dieleman, projectleider omgeving van ZLTO.

Na een korte pauze zal Ton van Korven (projectleider bio-economie, ZLTO) ons vertellen hoe biomassaverwaarding zich in de Kempen ontwikkelt.

Er is ruimte voor vragen van uw zijde.

Datum:                27 januari 2016, Aanvang 20.30u 

Locatie:               De Nieuwe Erf, Westerwijk 6, 5087 KG Diessen

De organisatie van deze avond is in handen van Patrick van de Rijdt (ZLTO), Gerrit Coppens en Monique Leesberg (ANV Kempenland)

De Beerzeboeren on stage!!!

‘De Beerzeboeren’ is een initiatief van vijf agrarische ondernemers (Michael Borsten, Jorrit Jonkers, Jan Roefs, Jan Docters van Leeuwen, Hein Klaasen) en burgers. Zij willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van gronden langs de Kleine Beerze.

Wil je weten wat de Beerzeboeren allemaal van plan zijn?

Kijk maar eens naar het filmpje hieronder:

 

Locatie bekend voor Pilot Waterschap

Waterschap de Dommel en Collectief Midden Brabant hebben samen een Pilot voor ANV Kempenland in het leven geroepen om de blauwe diensten te stimuleren. Zij hebben hun best gedaan om in zeer korte tijd alle betrokkenen aan te schrijven en uit te nodigen voor een informatieavond over deze pilot. Mochten zij u gemist hebben, komt u gerust toch naar de informatieavond om te zien wat de pilot voor u kan betekenen.

woensdag 13 januari, 20.30u

Kanoboerderij de Reusel

Heizenschedijk 1, 5066 PL Moergestel

27 januari: Informatieavond over nieuw subsidiebeleid ANLb

Het is u vast niet ontgaan:

Termen als Collectief Midden Brabant, ledenraad, vlekkenkaart, ANLb, GLB, Zeebra…

U hebt er al veel over kunnen horen, maar het is natuurlijk wel fijn als het eens goed uitgelegd wordt!

ZLTO en ANV Kempenland organiseren gezamenlijk een informatie-avond over het nieuwe beleid voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 van kracht is. Vragen als wat zijn de mogelijkheden, is agrarisch natuurbeheer aantrekkelijk, komt mijn land in aanmerking, hoe gaat het in zijn werk, wat zijn de consequenties…maar ook uw eigen vragen komen aan de orde. De informatieavond vindt plaats op 27 januari bij de Nieuwe Erf, te Diessen  http://www.denieuweerf.nl/

U krijgt een uitnodiging via ANV Kempenland of via de ZLTO-afdelingen.