Opnieuw enthousiasme voor Productief Kruidenrijk Grasland

Enthousiasme voor Productief Kruidenrijk Grasland

De beide projecten voor kennismaking met productief kruidenrijk grasland (PKG) zijn enthousiast ontvangen. Project 100haPKG1.0 (2022) en 100haPKG2.0 (2023) leverden allebei belangrijk meer hectaren op dan de 100ha waarop ingezet was. Wat levert het op?

Collectief Midden-Brabant werkt graag aan toekomstgerichte projecten als die kansen voor boeren scheppen. Zo lopen er ism. Brabants Bodem inmiddels drie ronden van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) en aan een vierde ronde wordt gewerkt. Maar ook de samenwerking met Waterschap De Dommel levert interessante projecten op: het hagelnieuwe project Transitiegewassen (TG) is op dezelfde leest geschoeid als de beide edities van de projecten voor Productief Kruidenrijk Grasland.

Win-Win

Waterschap De Dommel heeft belang bij het verbeteren van de wateropnamecapaciteit van de bodem, het verminderen van de waterbehoefte, oa van de gewassen op de akkers en het beperken van de afstroom van hulpstoffen. Belangrijke argumenten om te zoeken naar grondeigenaren die daarop in willen zetten.

Voor de grondeigenaar is kostenbesparing een hoofdzaak en de kwaliteit van de bodem is van groot belang voor de opbrengst die de bodem voort kan brengen. Een verdienmodel met minder bemesting en minder beregening kan heel aantrekkelijk zijn. Boeren die al meedoen met BBM kunnen met de deelname aan een project als 100haPKG of 100haTG weer extra punten scoren.

En de koeien lusten het graag (Foto: M. Leesberg)

Resultaten

Voor de eerste ronde 100haPKG in 2022 schreven 55 deelnemers in voor ruim 150ha. Dankzij wat extra ruimte in het project en een toegevoegd budget van het Waterschap konden om alle inschrijvingen gehonoreerd worden.

De tweede ronde verliep al net zo enthousiast: er is ingeschreven door 56 boeren op 153 ha en ook hier konden alle inschrijvingen positief bericht ontvangen. Daar heeft een aanvullende donatie van de RABObank ook een rol in gespeeld.

Bij de resultaten mag niet voorbijgegaan worden aan de positieve eigenschappen van het gewas Productief Kruidenrijk Grasland zelf: diepwortelende gewassen halen mineralen dieper uit de bodem en blijven bij droogte langer groen. Dat betekent minder vraag om beregening. De vlinderbloemige kruiden vangen stikstof uit de lucht en verminderen de behoefte aan bemesting voor het gewas. De bodem komt weer meer tot leven en we zien insecten terugkomen. Tenslotte ook belangrijk: koeien lusten de kruiden graag. Zij hebben er baat bij voor hun gezondheid.

Stand van zaken

100haPKG1.0 is afgerond en uitbetaald. Voor opvolger 100haPKG 2.0 worden dezer dagen de facturen verzameld als basis voor de uitbetaling. Uitbetaling wordt volgende maand verwacht. Voor het nieuwe project 100haTG1.0 is inschrijving nog mogelijk. Zie https://anbbrabant.nl/TG/

Veldexcursie Chaam (Foto M. Leesberg)

100haTG1.0, een uitdagend project voor ondernemers die graag vooruitkijken

Nieuw project om kennis te maken met Transitiegewassen

Ben je op zoek naar kansen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en bij te dragen aan de verbetering van bodemkwaliteit en waterhuishouding? Dan kan dit een project voor jou zijn.

Collectief Midden-Brabant heeft met budget van Waterschap De Dommel een nieuw project opgestart voor kennismaking met transitiegewassen (TG). Boeren in het werkgebied van De Dommel kunnen de teelt van nieuwe gewassen op hun percelen uitproberen. Daarbij wil het project de ondernemers ondersteunen met kennis en een interessante vergoeding voor de aanleg.

Vezelhennep, Miscanthus en meer…

In dit project staan Vezelhennep en Miscanthus centraal. Beide gewassen staan in de belangstelling vanwege hun betekenis voor de nieuwe generatie bouw- en isolatiematerialen. Vezelhennep kan bovendien ingezet worden als ruwvoer. Miscanthus is een meerjarig gewas. In overleg kunnen andere transitiegewassen evt meegenomen worden.

Openstelling

Inschrijving op het project is mogelijk tot 17 november, maar wie het eerst komt, die het eerst maalt, want het budget is beperkt. Let op: bij overschrijving hanteren we een wachtlijst.

Meer informatie en inschrijfformuier vind je op https://anbbrabant.nl/tg/

Vezelhennep wortelt diep en kan wel wat droogte hebben (Foto: P. Kerkhofs)

 Let op: Deze zomer weer budget voor inzaaien PKG!

Bericht van Collectief Midden-Brabant

Hebt u al kennisgemaakt met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG)? Met het project 100haPKG2.0 krijgt u opnieuw de kans om het op uw percelen uit te proberen.

Voordelen

PKG heeft meerdere voordelen boven reguliere gras- of gras/klaverteelt. Het is een meer robuust gewas wat droogte beter doorstaat, het heeft een mooie gewasopbrengst bij droogte en verbetert de bodem doordat enkele kruiden zeer lange en stevige wortels hebben. Er zijn eigenlijk geen echte nadelen als het gewas met aandacht en vakmanschap geteeld wordt.

Spelregels

Deelnemers aan het project 100haPKG2.0 kunnen dit PKG-mengsel op hun percelen inzaaien met een bijdrage in de aanschafkosten van maximum 500 euro/ha voor de maximale oppervlakte van 3 ha. De minimaal in te zaaien oppervlakte is 1 ha. Nieuwe deelnemers krijgen voorrang op deze regeling. Meer info en inschrijven: https://anbbrabant.nl/pkg/

Bodem en Water

Het verbeteren van de bodem, waaronder de infiltratie-capaciteit en de droogte-bestendigheid van het gewas, zijn reden voor het waterschap om geld te investeren in de kennismaking met ‘productief kruidenrijk grasland’ (PKG).

Dit is een project van Collectief Midden Brabant ism Waterschap De Dommel.

De Hilverboeren dragen kennis en ervaring uit op Netwerkdag

Vrijdag 30 juni, hoe gaaf is het als je je studie mag afronden met een onderzoek naar toekomstgerichte landbouw in duurzame samenwerking met natuurorganisaties? Dan zit je toch midden in het actuele spanningsveld! Drie studenten van de HAS verdiepten zich in die samenwerking. Zij zagen de inspanningen van acht Hilverboeren om samen verder te komen in de uitdaging om steeds duurzamer te boeren. Met elkaar, maar ook in samenwerking met met een natuurorganisatie. Dat dat de nodige inspanning welwillendheid kost om tot elkaar te komen en samen ‘om te denken’, dat laat zich raden, maar het is verrassend dat eenvoudige elementaire omgangsvormen daarbij een heel belangrijke rol spelen.

Iedereen was welkom om de resultaten van het onderzoek van de studenten te komen bekijken. Neem een kopje koffie of thee en zoek maar een plaatsje in de kring van hooibalen. Na de inleiding van Jan van den Broek over de herkomst van Vereniging De Hilverboeren was de beurt aan de dames. Het mag gerust gezegd worden dat de HAS hier drie zelfbewuste en welbespraakte dames heeft opgeleid, die niet opzij gaan voor kritische vragen.

Afb: De onderzoeksvraag

Verbinding

De Hilverboeren houden het al eventjes vol met elkaar, sinds de opstart in 2010. Hoe doen ze dat dan? Met 31 interviews en 3 vergelijkingsgebieden stelden ze vast wat er goed gaat in de samenwerking. Dat bracht hen op het spoor van een zestal kernbegrippen die nodig zijn voor duurzame samenwerking tussen Terreinbeherende Organisaties (TBO’s), overheden en boeren, maar ook tussen de boeren onderling. Ik ga ze noemen: Verbinding, perspectief, draagkracht, vertrouwen, loyaliteit, wederzijdsheid. Het hoeft niet moeilijk te zijn als je maar naar elkaar blijft luisteren en oplossingsgericht wil werken. Een drijvende kracht die het vertrouwen heeft, contacten onderhoudt en af en toe iets vlot kan trekken is ook onmisbaar. De studenten noemen deze verbindende figuur de zg. ‘best person’.

Trots

Wie erbij is geweest kan onderschrijven dat alle Hilverboeren trots zijn op hun samenwerking en op de verworvenheden van de Hilverboeren. Niet alleen op de samenwerking onderling maar ook Staatsbosbeheer en overheden. De resultaten met het natuurbeheer blijven de motivatie. Waar anders voelt de leeuwerik zich zo thuis en waar vind je zoveel grutto’s?

Lees het in de Hilverbode:

https://newsstand.nl/view/DeHilverbode/20230705    

Save the date: Groepsbijeenkomst Kruidenrijk Grasland, 1 september

Bericht van BoerenNatuur Nederland:

In navolging van de geslaagde bijeenkomst bij De Beekhoeve vindt op 1 september de volgende groepsbijeenkomst over kruidenrijk grasland plaats. Deze bijeenkomst wordt opnieuw georganiseerd door BoerenNatuur in samenwerking met Squarewise, als onderdeel van hun leertraject Kruidenrijk Grasland: Verduurzaming van de melkveehouderij.

Ervaring delen

Op 1 september zijn we te gast bij het melkveebedrijf Van der Westerlaken in Chaam (Noord-Brabant). Net als vorig jaar in de Achterhoek zal er in deze periode veel te leren zijn over de waarde van kruidenrijk grasland op droogtegevoelige gronden. Frits van der Westerlaken heeft al meer dan vier jaar ervaring met zowel extensief als productief kruidenrijk grasland, met positieve ervaringen in extreem natte en droge periodes.

Programma en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 13:00 tot 16:00uur. Meer informatie over de inhoud van het programma volgt later, maar aanmelden kan nu al via deze link.

Doe mee!

Naast boeren die deelnemen aan het leertraject, is deze groepsbijeenkomst toegankelijk voor andere geïnteresseerde boeren en medewerkers van agrarische collectieven.

Datum:           Vrijdag 1 september 2023

Tijdstip:          13:00-16:00
Locatie:          Meerleseweg 15, Chaam (Noord-Brabant)

Doelgroep:    Boeren en medewerkers agrarische collectieven

Lukt het niet om je aan te melden of heb je andere vragen over deze groepsbijeenkomst, neem dan contact op met Vincent Oberdorf (Squarewise), via mail: oberdorf@squarewise.com of TEL: 0610987819.

Uitnodiging: netwerken met de Hilverboeren 30/6: je kunt nog aanmelden

De Hilverboeren delen veel kennis en ervaring. Ze hebben ook nogal eens andere ideeën. In een groep, zoals ‘De Hilverboeren’, kun je nog eens een experimentje uitzetten want met elkaar kun je veel leren.

Samenwerken met TBO’s

De resultaten van een onderzoek naar samenwerking met TBO’s worden gepresenteerd tijdens de netwerkdag op 30 juni. Nieuwe kansen?

Wandelen in De Hilver

Samen het veld in, dan komen de vragen los. zie uitnodiging.

Let op: Meld je aan via deze link

 

 

Najaarsranden

Bericht van Jorrit Jonkers

Het laten slagen van akkerranden van zaaien tot bloei is in ons gebied vaak lastig. Vanwege de droogte voornamelijk en soms vanwege de nattigheid zoals voorjaar 2023. Kan het inzaaien van een rand in het najaar een alternatief zijn.

Zoektocht

Jorrit legt randen aan op percelen die Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze beheert. Op zoek naar beter resultaat zocht hij advies. ‘Ik ben samen met de adviseurs van Neutkens zaden op zoek gegaan naar een mengsel dat bestaat uit cultuurgewassen, die een toegevoegde waarde hebben voor de biodiversiteit.’

Vroeg in het voorjaar dekking en voedsel

Voorwaarde voor de keuze is dat ze in het najaar te zaaien zijn. ‘We zijn uitgekomen op een mengsel met wintergranen, klavers, en andere gewassen zoals koolzaad, Phacelia en wintervoedererwten.’ Met dit mengsel heb je al vlug in het voorjaar een mooi gewas staan. Onkruid krijgt weinig kans.’

Teeltplan

Een teelt duurt in principe anderhalf jaar: zaaien in oktober, bloei in het voorjaar en zomer, het gewas gaat als wintervoeding de winter door. Jorrit vult aan: ‘In het voorjaar zou je het bij kunnen zaaien met een bijenmengsel dat een paar maanden staat, waarna je in oktober weer opnieuw voor anderhalf jaar inzaait.’

Groeten Jorrit.

Derde ronde BBM weer goed ontvangen!

Inmiddels is de inschrijfperiode voor de derde ronde van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) afgesloten. We zien ook nu dat er enthousiasme is vanuit de leden. Met 150 nieuwe inschrijvingen tellen we nu in totaal 450 deelnemers.

Volg de link voor meer informatie: https://anbbrabant.nl/2023/06/19/132-nieuwe-deelnemers-aan-de-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij-bbm/