Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij biedt kansen

Goed nieuws voor Brabantse melkveehouders met rundvee. Vanuit ‘Brabants Bodem’, een project van ‘Van Gogh Nationaal Park i.o.’ (VGNP) is een Brabantse versie ontwikkeld van de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Vijfenvijftig Brabantse Melkveehouders hebben hieraan meegewerkt.

Duurzaamheid beloond
De regeling beloont melkveehouders op basis van 13 handzame duurzaamheidsindicatoren. Het project loopt voor een periode van drie jaren. Deze drie jaren worden benut om de regeling aan de markt over te dragen, zodat de beloning zelf ook duurzaam wordt.

Uitvoering
Werving van deelnemers en uitvoering van de regeling is in handen van de Brabantse Collectieven West- en Midden-Brabant.

Meer info en aanmelden:
Inschrijven kan tot 26 februari. Er zijn 145 plaatsen, deelname gebeurt op grond van selectiecriteria, zie website Collectieven Brabant. Melkveehouders binnen het Van Gogh Nationaal Park i.o. hebben voorrang.

Meer weten: klik hier

Direct aanmelden: klik hier

Bodempakketten: nu inschrijven!

 

Organische stof in je percelen verbetert de vochtopname, het vochtleverend vermogen, de bodemvruchtbaarheid, de vitaliteit van het bodemleven, de samenhang tegen erosie…organische stof is overal goed voor en bodemkwaliteit is je basis!

In het werkgebied van Waterschap de Dommel is per 1 januari volgend jaar een nieuw ‘Bodempakket’ beschikbaar om het organische stofgehalte te bevorderen, door het opbrengen van plantenresten. U krijgt met dit pakket een vergoeding in de kosten voor het aanmaken en het uitrijden van organische stof. Het pakket is beschikbaar voor alle percelen met een Organische Stofgahlte onder de 3 %. U gaat een overeenkomst aan voor 2 jaren.

klik hier voor pakket Bodemverbetering C met gewasresten

Begin juni wordt er in het gebied van Waterschap de Dommel geinventariseerd hoeveel budget er gereserveerd moet worden om de nieuwe Bodempakketten te kunnen aanbieden. ANV Kempenland zet zich in om deze Bodempakketten aan te bevelen. Als u interesse hebt, wees er dan snel bij, want 14 juni sluit de aanmelding.

Meld u aan voor 14 juni: bodempilots.cmb@gmail.com

 Wilt u meer weten over Bokashi-fermentering:

klik hier voor een filmje over Bokashi-fermentering

 

 

Kansen met NatuurInclusieve Landbouw

Bent u op zoek naar een meer duurzame, grondgebonden opzet voor uw bedrijf?

Dan kan de Provincie u van dienst zijn met de NIL-regeling voor  ‘Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw’

Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan er minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

Collectief Midden Brabant en ZLTO ondersteunen deze regeling.

klik hier voor informatie over NIL

 

 

‘…Natuur is het fundament onder ons bedrijf…’

Hillekens Hoeve gastheer voor bedrijfsbezoek NatuurInclusieve landbouw  ‘Netwerk Goedboeren’

Donderdag 22 maart opende het ‘Netwerk Goed Boeren’ een cyclus van vijf bedrijfsbezoeken voor geinteresseerden, om te laten zien hoe natuurbeheer en korte ketens onderdeel kunnen zijn van de bedrijfsvoering. Een flinke groep boeren en betrokkenen maakte graag gebruik van de uitnodiging, op deze zonnige voorjaarsdag.  Jack en Annelies Verhulst verwelkomden de gasten met koffie en koeken en toen iedereen een plaatsje gevonden had vertelde Jack over de zoektocht die vooraf is gegaan aan de vestiging van hun mooie nieuwe bedrijf aan de Vlaanderbos te Etten Leur. Zoals zo vaak zorgde artikel 19 voor oponthoud.

ruimte voor 2 ha natuur in de inrichtingsplannen

Jack en Annelies waren al voor de bedrijfsverplaatsing in 2006, overtuigd dat zij hun bedrijf anders wilden inrichten, maar op de oude locatie hadden zij niet voldoende ontwikkelruimte om naar een levensvatbaar biologisch melkveebedrijf om te schakelen. Voor een extensievere bedrijfsvoering is immers meer grond nodig. Toen de plannen vorm begonnen te krijgen kregen Jack en Annelies een locatie in het oog waar zij hun droom tot werkelijkheid konden brengen.

De integratie van natuurbeheer in het bedrijf opende mogelijkheden. ‘Natuurbeheer is het fundament onder ons bedrijf ‘, vertelt Jack. Hij is dan ook trots op de kerkuil die zijn intrek in de schuur heeft genomen. ‘De kerkuil is de kroon op ons biotoop’, weet hij, ‘want voordat deze deze predator zich vestigt moet de voedselketen van kruiden tot insecten en veldmuizen in orde zijn’.

een natuurvriendelijke oever met knotwilgen

Jack blijkt een verdienstelijk ontwerper, want zijn inrichtingsschetsen voor het nieuwe biologische melkveebedrijf werden bijna een op een overgenomen door de deskundigen. De bebouwing ligt op het hooogste deel en de kruidenruike graslanden liggen grotendeels op de klei. Het kruidenrijk grasland ontwikkelt zich goed en is in de droge zomer van 2018 groen gebleven. Dat heeft te maken met de diepere doorworteling van verschillende grassoorten en kruiden. Aan de bebouwing is een perceel ingericht met lange rijen walnotenbomen en hoogstamfruitbomen van oudhollandse rassen. Deze krijgen bescherming van palen en gaas, zodat de koeien ze niet beschadigen. In de zomerdag kunnen de koeien profiteren van de schaduw onder de bomen, terwijl de diepe doorworteling de bodem en de waterhuishouding verbetert. Op termijn hoopt de familie op een rijke walnotenoogst.

natuurbeheer vraagt andere vaardigheden

Het gezelschap werd meegenomen langs een struweelbosje, waar door kenners in het gezelschap al meteen vogels gespot werden. Een jonge houtsingel wordt geflankeerd door een graankruidenrand. Ook half maart zagen we daar al insecten en een bruine kikker. Jack vertelt dat in de houtsingels soorten zitten die hem helpen met de bedrijfsvoering, denk aan de bijen die de fruitbomen bestuiven. Verderop liepen we langs een natuuroever met knoestige knotwilgen. Elders liggen een drietal poelen, diverse heggen en een lint van 50 eikenbomen.  Natuurlijk brengen al deze landschapselementen een vracht werk met zich mee, maar gelukkig krijgt Jack hulp van de natuurwerkgroep, waarvoor hij graag het uitkomende hout en een schenking aan de fooienpot beschikbaar stelt. Samenwerking verbreedt het draagvlak, daar is Jack blij mee. Intussen is er een schat aan kennis en ervaring in het natuurbeheer opgedaan.

langs de houtsingel ligt een graankruidenrand

Alles tezamen beheert Jack 2 ha. natuur. Omwonenden en recreanten kijken met belangstelling naar zijn bedrijf. Vanaf het fietspad genieten passanten van de bloemenranden. Jack voelt waardering voor zijn werk en noemt het een verademing dat hij als boer niet langer gedoogd, maar nu zelfs gewenst is.

De excursie werd besloten met een beker verse chocolademelk en een slotbespreking van Jack. Het hele gezelschap was het erover eens dat het bedrijf van Jack en Annelies een verrijking voor de omgeving is. Zo kan het ook.

Op 23 mei is er weer een Bedrijfsbezoek, dan is het thema kruidenrijk grasland en korte ketens, op de Dobbelhoeve te Udenhout.

Interesse? Mail info@goedboeren.nl

 

 

 

Coaches voor Natuurinclusieve bedrijfsplannen Collectief Midden Brabant

De roep om duurzamere bedrijfsprocessen klinkt steeds luider. Ook de landbouw bezint zich op haar bedrijfsvoering. ANV Kempenland wil boeren stimuleren om natuurbeheer in de bedrijfsvoering op te nemen en kansen te scheppen om dit als rendabeld bedrijfsonderdeel in te kunnen zetten.

Ondernemers vragen zich af wat hun koers moet zijn en welk model hen zal passen. Er zijn immers vele mogelijkheden, maar het wordt er vooralsnog niet duidelijker op.

Collectief Midden Brabant komt nu met een plan voor ondersteuning van ondernemers die de stap willen wagen naar Natuurinclusieve Landbouw. Zij zet daartoe coaches in die u kunnen helpen met de omschakeling naar Natuur-Inclusief. Als u interesse hebt, dan is de tijd nu rijp om actie te ondernemen.

Meld u bij:

* Henk Antonissen (coordinator): 06-47003834  of antonissenadvies@gmail.com

* Toon Jansen: 06-23373923  of  toonj@xs4all.nl

* Frans Verouden : 06-26906981 of  info@personore.com 

Hieronder treft u meer informatie om u te orienteren:

Beleid Natuurinclusieve landbouw

Infographic Natuurinclusieve Landbouw-1

onderzoeken WUR

Nieuwe Oogst_okt 2018

Naar Natuurinclusieve veehouderij in Brabant

Composteren met Bokashi in Oostelbeers (filmpje)

Maaisel uit natuurgebied ‘de Grijze Steen’ wordt ingekuild bij de familie Borsten in oostelbeers met het Bokashi-systeem, om het gras nog tot waarde te brengen.

Laag voor laag wordt het gras opgetast en vastgereden met de shovel en vervolgens ingestrooid met schelpenkalk. In dit geval gaat het om 120 ton maaisel met 1200 kg kalk. Daarbij wordt nog 120 liter effectief micro-organismen-mengsel toegevoegd om de verteerbaarheid te bevorderen. Ook een goede vochtbalans is van belang; in dit geval moest 9 kuub water toegevoegd worden voordat de massa klaar was om in te kuilen.

De kuil wordt tenslotte luchtdicht afgesloten.

Nu moet de kuil 10 weken zuurstofarm fermenteren. Daarna kan de kuil uitgereden worden over het land om het organische stofgehalte te verhogen. Dat is van belang voor de vruchtbaarheid van de bodem en om meer CO2 vast te kunnen houden.

klik hier voor het filmpje

 

Nieuwe subsidie: Natuur – Leefgebied van de bij

Samenvatting

Agrarisch ondernemers die hun bedrijfsvoering op de percelen zo aanpassen dat het leefgebied van de bij verbetert, komen in aanmerking voor subsidie. Ook Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer kunnen een aanvraag doen.

Formulier

Omschrijving

Het gaat in onze provincie niet goed met wilde bijen. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan betere leefgebieden voor bijen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • voor de agrarisch ondernemers geldt dat het maatregelen betreft die én bijdragen aan het leefgebied van de bij maar ook op termijn bedrijfseconomisch rendabel zijn.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 8 (Leefgebied van de bij) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

meer info