Bij elkaar op het erf kijken

Onder een stralend voorjaarszonnetje waren een dertigtal geïnteresseerden te gast op het melkveebedrijf ‘Doortjeshoeve’ van de familie Linschoten. Wat trok deze mensen naar de Neterselsedijk te Lage Mierde?

Van problematiek naar samenwerking

Stikstofproblematiek, stalaanpassing,  beregeningsverbod… betekent transitie van de agrarische sector dan altijd een beperking? Of kan het ook anders? Het netwerk ‘Goed Boeren’ wil een eerlijke boterham kunnen verdienen in Brabant, in samenwerking met natuur, biodiversiteit en landschap. Dat is geen eenvoudige opgave.

Bij elkaar op het erf kijken met ‘Goed Boeren’

De aangesloten boeren nodigen elkaar uit op hun erf om te laten zien hoe zij werken aan een ‘natuurinclusief bedrijf’. Het melkveebedrijf van Frank, Yvonne en Corné Linschoten heeft zes jaren geleden gekozen voor de omschakeling naar biologisch. Het was een hele oefening om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen, met de harde eis van niet meer dan 2 grootvee eenheden (GVE) per hectare. Alle eiwit van eigen land, dat betekent geen mais meer, maar granen en natuurgras.

Minder melk per koe

“Zeker, dat zie je terug in de melkgift”, zegt Frank, “maar met 6000kg melk per koe per jaar kan je er ook komen, als je de kosten maar laag houdt!”. Een stukje natuurbeheer erbij, daarmee kon het bedrijfsmodel afgerond worden. Zodanig zelfs, dat zoon Corné er ook brood in ziet.

Biodiversiteitsmonitor

De familie Linschoten heeft de veestapel wel in moeten krimpen. Na twee schrale omschakelings-jaren hebben ze het SKAL-certificaat binnen kunnen halen. Als biologische boer gelden er andere prijzen voor je producten en dan blijkt dat een familiebedrijf met 70 melkkoeien en enkele vleesrunderen rendabel kan zijn. De melk levert meer op per liter en ook voor het vlees wordt meer betaald. Met die gedachte hebben ze nu een boerderijwinkel en een melktap aan huis.

Toen de mogelijkheid voorbijkwam om aan te sluiten bij de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) van Brabants Bodem hebben ze zich aangesloten. En dan blijkt dat je als biologische melkveehouder al veel groene vinkjes kunt zetten.  Met deze bedrijfsvoering voldoet Doortjeshoeve voor de ‘Handreiking natuurinclusieve melkveehouders’ van provincie Noord-Brabant al ruimschoots aan de normen voor extensivering, ruime weidegang en punten op de indicatoren van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor.

Mesttekort???! Hoe zit dat dan?

Het mag raar klinken in het Brabant van vandaag, maar biologische mest blijkt duur betaald te moeten worden. Toch wil de familie geen gebruik maken van de ruimte om een klein percentage gangbare mest  bij te mengen. Frank verklaart dat je echt anders gaat denken als je je twee jaren lang zo hebt moeten inzetten voor de omschakeling naar biologisch en nu, vier jaren verder, ziet dat er weer vogels op je percelen broeden, je bodemleven rijker wordt en je dieren gezonder zijn.

Meer weten: https://www.goedboeren.nl/

 

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

De landcoöperatie is aan het kijken hoe er meer leden- en ledenbetrokkenheid kan ontstaan. Onder andere de hoge prijs van een certificaat zijn soms een belemmering. Afgelopen tijd hebben bestuur en leden samen gebrainstormd hierover.

De komende tijd zal deze het nieuwe model langzaam vorm moeten krijgen. Er wordt daarbij ook gekeken naar landelijk bekende initiatieven als ‘Aardpeer’ en ‘Land van Ons’. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een plan om aan de Donk in Vessem een groter gebied te ontwikkelen naast het stukje grond dat in eigendom is van de LC. Er wordt gekeken of door afwaarderen in het Ondernemend Natuur Netwerk Brabant middelen zijn te verkrijgen om door te ontwikkelen.

Meer info: https://dalvandekleinebeerze.nl/

groeten van Jorrit

Cursus Inleiding Beheer Natuurgraslanden in Kempenland afgerond

Has Hogeschool en Aeres Hogeschool hebben in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een cursus beheer natuurgraslanden ontwikkeld. ANV Kempenland heeft in November 2021 deze cursus naar ons gebied weten te halen. Pachters van gronden bij deze terreinbeherende organisaties (TBO’s) worden geacht deze cursus te volgen.

Er zijn echter ook pachters van andere gronden die interesse in de cursus hebben. Onder andere de pachters bij Landcoöperatie  Dal van de Kleine Beerze namen deel. In november werd deze cursus georganiseerd bij d’n Opslag te Moergestel, waar de Hilverboeren het beheer voor hun rekening nemen. De ochtend was een theoretisch deel, in de middag gingen de deelnemers het veld in.

De cursus besloeg drie dagen. Vanwege corona kon de derde cursusdag in november niet doorgaan. Deze is in het voorjaar van 2022 alsnog gegeven op het bedrijf van Sjaak Sprangers in Kaatsheuvel. Op dit melkveebedrijf met Jersey koeien wordt geweid op natuurgraslanden van Natuurmonumenten. Het bedrijf heeft als uitgangspunt een extensief systeem met lage kosten.

Er is als vervolg op deze cursus ook een verdiepingscursus. Deze is onder andere bedoeld voor boeren die vee inscharen bij de TBO’s. Zowel de inleidende cursus als ook de vervolgmodule zullen ook in de toekomst gegeven worden. Op  de site van Aeres Hogeschool is hier informatie over te vinden: https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/cursussen/inleiding-beheer-natuurgrasland

groeten van Jorrit

De haantjes kraaien weer Koning in PatrijsParadijs Hilvarenbeek

De vrijwilligers van weidevogelbescherming Hilvarenbeek monitoren nu al voor het zesde jaar op rij de patrijzenstand in het projectgebied PatrijsParadijs ten westen van Hilvarenbeek.

We zagen jaar na jaar het aantal haantjes stijgen, maar na de plotselinge stijging van 2021 naar 13 haantjes, telden we nu 10 haantjes…ook mooi, na de aantallen van de eerste jaren die van 5 naar 8 stegen. Jochem Sloothaak liep mee en adviseerde na 2 weken nog eens te lopen. Ook daarvoor stonden de vrijwilligers weer klaar. Helaas troffen we de tweede keer maar 4 haantjes, wat maar weer eens schetst hoe afhankelijk je waarneming is van het moment. Mogelijk zijn de paartjes gevormd.

Laten we maar weer hopen op mooie nestresultaten de komende zomer!

Broedresultaten zijn een belangrijk doel, maar voor ANV Kempenland is vooral de deelname van de Beekse boeren aan het project belangrijk. Door hun inspanningen komen er weer landschapselementen terug in het boerenland. Daarvan profiteren met name de jonge kuikens, die afhankelijk zijn van insecten in de kruidenstroken en struweelranden. Er is nog altijd budget voor een beheervergoeding.

Interesse? meld je op info@anvkempenland.nl

 

 

Gastvrij onthaal bij de ijssalon van de Familie Houbraken te Bergeijk

Wij zijn de familie Houbraken uit Bergeijk en we hebben een gemengd agrarisch bedrijf met melkkoeien en we telen en drogen taxus voor medicijnen.

Daarnaast produceert mijn vrouw ijs van de melk van onze koeien en verkopen deze in onze ijssalon, genaamd “Koetje Kaat”.

Afb.: Ons zonnige terras heeft uitzicht over het beekdal (Foto: Tonny Houbraken)

Tegen de feestdagen, Kerst en Oud en Nieuwjaar maakt en verkoopt ze ook lekkere ijstaarten.

Alles hierover kun je vinden en bestellen via onze website www.koetjekaat.nl

Sinds dit jaar hebben we ook een melktap en een koffiepunt. We zijn ook bezig met het bedrijf natuur inclusief in te richten.

Verder werken we met een paar boeren samen om EVZ De Run te onderhouden. Dit in samenwerking met het waterschap en gemeenten Eersel en Bergeijk. ANV Kempenland heeft hierin een adviserende functie. Het is leuk werk en alles bij elkaar hebben we een leuk en afwisselend bedrijf.

Geen dag is hetzelfde.

Groeten  Familie Houbraken

Afb..: De koeienstal van de familie Houbraken (Foto: T. Houbraken)

 

Herinrichting beekdal Kleine Beerze van start

De feestelijkheden ter ere van de aftrap van de herinrichting van het beekdal van de Kleine Beerze konden niet doorgaan, maar de werkzaamheden gingen onverlet van start op 6 december en met gang!

De eerste versie van het plan dateert van 2009, in 2013 moest alles anders, maar nu zijn de plannen voor de herinrichting van het beekdal tussen Vessem en De Beerzen toch vastgesteld en aanbesteed. De beek krijgt een ruimere, ondiepe bodem en enige vrijheid om te meanderen. Langszij komen poelen en houtopstanden en graslanden om natuurontwikkeling te bevorderen.Boeren hebben meegedacht en hun bedrijfsplannen afgestemd. Al met al een indrukwekkende operatie.

Het aannemersbedrijf dat de klus mag klaren draagt de toepasselijke naam Van Beers en heeft ervaring met natuurinrichting. Een kijkje bij de eerste fase van de werkzaamheden,  rondom de dorpskern van Vessem, laat zien dat ze ook van wanten weten. De stroomdraad is al getrokken en er zijn al vrachten grond verzet, richting de oude beekloop, want die zal straks gedempt moeten worden.

Afb.: Vanuit de dorpsmoestuin zijn de werkzaamheden in het beekdal te volgen

Bij de dorpsmoestuin komt de nieuwe beekloop opvallend dicht tegen de dorpsrand te liggen, waardoor de beleving van het ‘Dorp aan de Beek’ nog sterker wordt.

De vraag doet aan ons zich voor: ‘Hoe gaat het er hier uitzien?’ De komende jaren wordt dat duidelijk.

Cursus Beheer Natuurgraslanden in Kempenland

We moesten even doorbijten om deze cursus in ons gebied te kunnen uitnodigen, daar kwam toen corona ook nog tussen, maar nu is ze dan van start gegaan. De eerste twee lessen zijn gevolgd… 

Ja, en de derde les laat weer op zich wachten door verscherpte coronamaatregelen. Geduld, ooit komt er weer licht aan de horizon.

De cursus startte op 16 november bij kanoboerderij ‘De Reusel’ te Moergestel. Docente Britta Bost (SBB/AERES)  besteedt veel aandacht aan motivatie en doelen van natuurbeheer. ‘Natuurbeheer is vertrouwen!’, zo zegt ze, en dat geldt zowel voor de boeren als voor de boswachters van Staatsbosbeheer of andere TBO’s. Samenwerking, vertrouwen en elkaars kennis benutten.

Afb.: Twee lessen konden doorgaan voor de nieuwe corona maatregel (Foto: M. Leesberg)

De ochtend wordt in de lesbanken besteed, de lunch is goed voor de maag en voor het netwerken, maar dan gaat het programma toch buiten verder. In het veld gaat het pas leven en dan komen de tongen los.

Leren met elkaar en van elkaar

Er zijn deelnemers met veel kennis in de groep, maar ook boeren met minder ervaring. Het is de kunst om van elkaar te leren. Britta hoopt dat de boeren zover komen dat ze ook experimenten in het veld gaan uitvoeren. Jan van de Broek kan daar over meepraten. De ‘Hilverboeren’ proberen steeds meerwaarde te vinden in de samenwerking, de dialoog en samen kringlopen te sluiten en kennis naar zich toe te halen door samen deskundigen uit te nodigen.

Gert-Jan van de Boomen ziet veel herkenning in de stof die Britta aanreikt. ‘We zijn er thuis volop mee bezig, een beetje opfrissen helpt wel, maar zeker ook de dialoog met de collega’s’.

Lokale boswachter Bart Simons weet de deelnemers te prikkelen met vragen en gewapend met schop, guts en grondboor maakt hij zijn woorden aanschouwelijk.

De Gement als voorbeeldgebied

Het gebied waar de groep te gast is, is 280 hectaren groot en van oudsher bekend als weidevogelgebied. Sinds 2011 ligt het beheer al bij De Hilverboeren. Opgestart met een Green Deal hebben ze met elkaar al een lange weg begaan. Het resultaat mag er zijn: de hele gradiënt is aanwezig. Vooral botanisch is er al een mooie ontwikkeling ingezet en de vogels weten het gebied te vinden, maar de reproductiefactor wil nog niet zo volgen. Waarom niet? Die vraag staat volop in de belangstelling, naast het economische vraagstuk. Wat kan er nog, binnen de huidige kaders? Welke toepassingen vinden we voor de ‘vruchten’ van het beekdal? Hoe maken we samen de kringloop rond?

Afb.: In het veld komen wordt alles aanschouwelijk (Foto: M. Leesberg)

Verschillende visies

‘Begrip en vertrouwen kan soms ook souplesse met de maaidatum in het contract betekenen,’ vertelt Bart Simons. ‘Als seniorbeheerder heb ik binnen SBB wel enige vrijheid om argumenten van de beheerders zorgvuldig te wegen en soms zie ik mogelijkheden om een verzoek om een vervroegde maaidatum te honoreren. Zoiets kan alleen in goed vertrouwen. Het gewas is rijp, er is regen op komst, dan willen we maaien! Maar de eerste zorg is toch dat de kuikens vliegvlug zijn. In zo’n geval wordt de ecoloog geraadpleegd en dan past alleen maatwerk.’

Meer potentie

Werktuigencooperatie De Kempen is vandaag ook aanwezig, wij spreken Dirk Roest. WTC De Kempen voert al jaren werkzaamheden uit in dit gebied, maar sinds kort neemt Dirk ook de coördinatie van het beheer op zich. ‘Waar andere sectoren afnemen zien wij toch steeds meer potentie in natuurbeheer. Wij denken graag mee en overwegen ook de aanschaf van speciale werktuigen. Natuurlijk berijden we deze natte gronden met ballonbanden, maar er kan nog veel meer.’

Maart 2022 start een nieuwe  cursusreeks in Kempenland, hiervoor zijn nog plaatsen vrij.

Meer weten: klik hier voor cursus-info

Nieuwe brochures Brabantse Collectieven en BoerenNatuur

De Brabantse Collectieven hebben een brochure samengesteld. Deze geeft een beeld van hun doelstellingen en activiteiten. Bekijk eens op een rustig moment wat zij voor jou kunnen betekenen:

Wil jij BoerenNatuur leren kennen? Kijk dan eens op de website van

en lees het nieuwe BoerenNatuur Magazine

 

Ontwikkelingen met natte teelten

Paludicultuur, een nieuw woord? Welnee, Nederland kent een rijke historie op het gebied van natte teelten. Denk maar aan de grienden waar wilgentenen en riet geteeld werden, maar ook veenmos, kroosvaren, lisdodde… Geen gangbare teelten in het moderne spectrum, is er potentie?

Welja, zegt Aldert van der Weeren, Hollander van geboorte, maar hij experimenteert met de teelt van lisdodde op zijn bedrijf in de Eiffel, Duitsland. ‘Dit product blijft mij verrassen’, vertelt hij, ’nadat de ganzen de eerste aanplant opgevreten hadden, groeit het nu lekker door. Maar voordat je de naam paludicultuur er aan kunt hangen moet je wel zeker zijn dat het hoofddoel is om koolstof vast te houden in de bodem.’

producten van natte teelten

CO2 vastleggen is een hot item in deze tijd. Peilverhoging wordt vaak als remedie gezien, maar welke functies kan een perceel dan nog dienen? Het is een van de vragen van deze tijd. Water vasthouden voor droge periodes is weer een ander aspect van hetzelfde thema.

We zijn te gast bij een demonstratie van de pilot paludicultuur/natte teelten bij de familie Swinkels te Helmond. Op deze 2e novemberdag hoor je geen klagen over de belangstelling voor het project. Het gaat om een pilot in het kader van het Interregproject Carbon Connects, door Waterschap Aa & Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. In Carbon Connects wordt gewerkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot vanuit gedraineerde veenbodems door natte, duurzame vormen van landgebruik en introductie van innovatieve bedrijfsmodellen. Aldert werkt aan innovaties in producten van wetlands en aan verbetering van machines voor natte teelten.

Ruwvoer en potgrond

‘In juni kun je de lisdodde oogsten als veevoer,’ vertelt Aldert. ‘Dan is de stengel mals en eiwitrijk, koeien vinden het lekkerder dan mais en de opbrengst is concurrerend.’

Een belangrijke toepassing is de verwerking tot voedingsbodem voor potplanten om potgrond te kunnen vervangen. Fossiele veenpotgrond mag in Engeland al niet meer gebruikt worden, hier zal een verbod niet lang meer op zich laten wachten.

Duurzame bouwmaterialen

Aldert laat zien hoe de vlezige wortel van de lisdodde eetbaar is, we mogen zelfs proeven. Ook laat hij de vezelige structuur van de stengels voelen aan de aanwezigen bij het proefveld van de familie  Swinkels. ‘Het is een prachtig product om bouwmaterialen van te maken. Lisdodde legt langdurig koolstof vast en kan producten vervangen die bij de productie veel energie kosten, zoals piepschuim, rockwool en houtvezel. Bouwmaterialen van lisdodde zijn duurzaam, licht, sterk en van nature brandwerend, waterafstotend en schimmelwerend.’

 

Afb.: duurzame bouwmaterialen van lisdodde (Foto M.Leesberg)

Smakelijke oesterzwammen

Verderop, in de schuur, mogen we alle producten bekijken, maar eerst krijgen we nog een demonstratie van de oesterzwammenkweek op substraat van lisdodde. Bij Verbruggen Paddenstoelen te Erp wordt broed van oesterzwammen geënt in een geperst blok van lisdoddevezels. Terwijl de paddenstoel groeit bouwt ze met haar myceliumdraden een netwerk binnen het blok, waarmee de vezels krachtig verbonden worden tot een samenhangende massa, die van het lisdoddeblok een stapelbaar en belastbaar bouwblok maakt om wanden mee te construeren. ‘En de smaak van de paddenstoelen is zoveel beter dan op koffiedrap!’, weet Aldert.

Afb: Oesterzwammenkweek als voorbereiding op bouwelementen (foto: M. Leesberg)

Oogsten op natte bodem

Wij zijn intussen wel nieuwsgierig hoe de lisdodde geoogst kan worden op die natte bodem. De lisdodde heeft geen hinder van hoge waterstanden waardoor de percelen gerust ingezet kunnen worden voor piekwateropvang. Maar als er geoogst moet worden, dan is de lage draagkracht van de bodem wel een punt van zorg.

Bij de inrichting van het lisdoddeperceel bij de familie ………………. is tevoren peilgestuurde drainage aangelegd. Een pomp op zonneenergie maakt het mogelijk om de waterstand te verhogen, maar ook om het water af te laten. Bij de demonstratie stond er nog een dun laagje water op.

In de Engelse kustgebieden, the wetlands, is al veel ervaring opgedaan met natte teelten. Dus het loont de moeite om eens over de heg te kijken welke technieken daar ontwikkeld zijn. Loonwerkbedrijf Wellink uit Groenlo is daar gaan buurten. Wellink zet speciaal in op bosbeheer met rupsvoertuigen en ‘amphibious equipment’. Met superlicht materieel op rupsbanden beweegt zijn oogstcombinatie gemakkelijk door het drassige land en door de snede juist boven het water af te zetten, direct te hakselen en de pulp in de container te blazen kan de oogst droog binnengehaald worden. Dat is belangrijk voor elke toepassing.

Afb.: Een baan lisdodde is geoogst (Foto M. Leesberg)

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling Langs de Run, Bergeijk/Eersel, steeds mooier!

Boeren beheren natuur in de ecologische verbindingszone langs de Run. We maakten al eerder kennis met Will, Ardi, Toon en Ad, die met hun vieren een overeenkomst aangingen met de gemeenten Bergeijk en Eersel voor het beheer van de natuurstrook langs de bovenloop van de beek de Run. Na een intensieve opstart onder begeleiding van ANV Kempenland en ecologisch adviesbureau Van Nierop is er een mooi stukje natuurontwikkeling in opbouw.

Je kunt er wandelen met de wandelrouteknoopunten, zie kaartje. Inmiddels wordt het wandelpad door de EVZ druk belopen. Boer Ad opende IIsbrouwerij ‘Koetje Kaat’ met een fijn terras langs de wandelroute. De route is afwisselend met oeverpad, bosjes, een reuzeninsectenwand, poelen, agrarisch landschap en terug langs de bosrand. De route is ongeveer 5 km lang. Je kunt veilig parkeren bij het beginpunt.

Download je route hier:

wandelpad Run3