Melkveehouders opgelet: Nieuwe ronde BBM, Inschrijven vóór 15 april!

Vanwege het enthousiasme van de deelnemende melkveehouders kan een vierde ronde BBM (Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij) van start. Er is nu plaats voor 200 nieuwe deelnemers. Provincie Noord-Brabant maakt dit mogelijk met een reservering van 4,5 miljoen euro.

Tweesnijdend mes

Bij de BBM snijdt het mes van twee kanten. Enerzijds beloont de regeling de duurzaamheid van je bedrijf en de maatregelen die je nog gaat nemen. Anderzijds krijgt de boer met de 13 indicatoren een bedieningspaneel in handen waarmee hij of zij het bedrijf gericht kan sturen naar verhoging van duurzaamheid.

Geen extra administratieve last

De BBM-regeling is zo opgezet dat gebruik gemaakt kan worden van bestaande data uit de KringloopWijzer, aangevuld met gegevens van BoerenNatuur Brabant, waar nodig helpt de veldmedewerker met het opstellen van de vier groene indicatoren. Het praktijkproject voorziet hiermee in maximale ontzorging voor de boer.

Beloning voor duurzaamheidsprestaties, ook wat je al gedaan hebt

Het aantal behaalde punten op de 13 indicatoren van de BBM bepaalt de biodiversiteitsscore van het bedrijf. De regeling stimuleert via deze indicatoren gerichte inspanningen voor duurzaamheid. Ook de duurzaamheidsprestaties die je aleer der hebt ingezet tellen mee. Gedurende de looptijd van drie jaren levert elk punt jaarlijks een euro op. Voor de meest duurzame bedrijven kan dit leiden tot maximaal 3 x 5.000 euro.

Uitbreiding van de regeling

Tegelijk met deze nieuwe ronde BBM wordt aan de boeren van de eerste ronde (2021) een verlenging aangeboden met nog eens 2 jaren, zodat de beloning 5 jaren uitbetaald kan worden.

Meer weten?

PROJECTPLAN VERONDIEPEN SLOTEN 

Gezien de maatregelen van de 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, die per 1 maart 2023 is ingegaan in het kader van het nieuwe GLB, willen we onderzoeken, of het interessant is voor de agrariër om zijn al dan niet water voerende sloten te verondiepen.

Principe:

In het kader van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn, moeten we afhankelijk van het soort sloot, een bufferzone hanteren van 1, 3 of 5 meter. In overleg met Waterschap De Dommel willen we als ANV Kempenland het voorstel bij onze leden laten landen om (overtollige) sloten te verondiepen. Dempen brengt het probleem met zich mee, dat er veelal grond van buiten moet worden aangevoerd en deze kan verontreinigd (PFAS) zijn en aanvoer vergt in vele gevallen een vergunning. Verondiepen kan door het talud van de sloot in de sloot te schuiven, zodat men een soort van wadi krijgt. Deze wadi wordt dan ingeplant met struweel en b.v. (bloemrijke) randen. De mogelijkheid bestaat nog om b.v. tussen het struweel een greppel aan te leggen. Voor een greppel geldt geen bufferzone. Greppels mogen zo genoemd worden als koeien er makkelijk doorheen kunnen lopen.

Onderzoek met basissubsidie GLB / ecomaatregel: 

Met een verondiepte sloot kun je je teeltareaal uitbreiden, echter dit is een lage, dus natte plek en we willen nagaan of het voor de boer niet interessanter is om deze in te zetten voor de basis subsidie van het GLB en/of voor de eco-maatregelen. Omdat de “oude” sloot niet inzetbaar was voor teelt is in het bouwplan en met de uitvoering van de werkzaamheden hiermee altijd al rekening gehouden en verandert er dus niets.

Aanvullend met Waterschap?

Ook willen we in samenspraak met het Waterschap kijken in hoeverre deze maatregelen in het kader van het behalen van de KRW interessant zijn en dat men wellicht (een deel) van de te maken kosten voor drainage of irrigatie voor hun rekening neemt. Hierdoor verdwijnt of vermindert de noodzaak om te beregenen. Beregenen moet echter als laatste redmiddel voor de boer wel inzetbaar blijven.  Wellicht dat dit een uitbreiding kan zijn op hun huidige AWB maatregelen.

Inzet maatregelen: 

De invulling van ons project is heel erg maatwerk. Hierbij gaan we onderscheid maken tussen een akkerbouwer en een (melk)veehouder. Onze inzet zal op de volgende punten gebaseerd zijn:

1) De oppervlakte en eventuele aanplant meenemen voor 4% niet productief. (Telt mee voor de punten, niet voor waarde)

2) Mocht dat niet nodig zijn, en de 4 % is al ingevuld, dan kun je de oppervlakte meenemen als b.v. productief kruidenrijk, vlinderbloemige, bufferstrook, aanplant, enz.  als zijnde eco-maatregel (telt mee voor de punten en voor de waarde)

3) De waarde die zorgen voor de aanvullende premie brons, zilver en goud.

4) Mocht je ruim in de waarden zitten, dus ruim goud of zilver dan zou je kunnen kiezen voor ANLB en Stila. Stila heeft nog een bijdrage voor de aanleg. De oppervlakte telt dan ook gewoon mee voor de punten voor de eco-diensten, maar niet voor waarden, omdat je voor het element of rand een andere subsidie gebruikt.

Wilt u weten of dit interessant kan zijn voor u? Stuur een mail naar: 
info@anvkempenland.nl 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst ANLb + Workshop onderhoud houtopstanden

Middelbeers, 11 november 2022 13:00 – 16:00

Agrarisch natuurvereniging Kempenland had 11 november jl. een informatiebijeenkomst annex workshop geregeld over houtopstanden. Binnen het ANLb (maar ook stila) hebben we veel deelnemers die pakketten hebben afgesloten voor bijvoorbeeld struweelhagen, hakhoutbeheer, (knot)bomen, enz. Deze elementen moeten goed worden beheerd en de deelnemer moet ook melden dat ze onderhoud heeft uitgevoerd.

Voor de nieuwe periode ANLb 2023-2028 leek het de vereniging goed om extra in te zoomen op de houtopstanden en hoe deze beheerd moeten worden. Wat is goed onderhoud. Denk daarbij aan jaarlijks beheer, groot onderhoud bijvoorbeeld hakhoutbeheer en welke soorten staan er in (welke soorten wil je behouden).
Het was een leerzame middag met medewerking van Arjen Stoop van Brabants Landschap. Arjen nam voornamelijk het praktijkdeel op zich. Daarnaast was Nelis Klaasen aanwezig om extra toelichting te geven op het nieuwe GLB en de nieuwe mogelijkheden binnen het ANLb.

Tussen de deelnemers was er veel interactie, en er werden goede vragen gesteld. We kunnen terugkijken op een leerzame en nuttige middag. Nog eens herhalen?

Groeten van Nelis

Algemene Ledenvergadering 20 april

Beste leden,

De Algemene ledenvergadering van ANV Kempenland is dit jaar weer netjes in april. De leden hebben de oproep voor vacatures in het bestuur per mail gehad. Kom jij ook luisteren naar de stand van zaken van onze vereniging? Het is een terugblik op een jaar dat er gelukkig weer wel het een en ander WEL door kon gaan. We maken het natuurlijk ook weer een beetje gezellig met elkaar.

Uitnodiging volgt!

 

Tijd:               donderdagavond 20 april, 20.00u

Locatie:         De Beukentuin, Ir. Mettropweg 3, 5528 NV Hoogeloon

Thema:         ‘Jochem Sloothaak vertelt!’

Aanmelden voor de Ledenvergadering: info@anvkempenland.nl

 

Thema: Boeren en natuurbeheer, Jochem Sloothaak

Na de pauze komt Jochem Sloothaak kennismaken en vertellen hoe hij naar Kempenland kijkt, vanuit zijn nieuwe positie als districtsbeheerder bij Brabants Landschap voor de regio Het Groene Woud en De Kempen.

Velen kennen Jochem natuurlijk al, als voormalig coördinator soortenbeheer, maar in deze nieuwe functie krijgen we vanuit een andere relatie met hem te maken. Jochem vertelt over zijn ervaringen met boeren-natuurbeheer en welke mogelijkheden er nog meer kunnen zijn. Misschien brengt hij ook wel een van zijn ludieke filmpjes mee? Ben je erbij?

Groeten van Karel Gevers,

Namens het bestuur van ANV Kempenland

De Patrijzen houden zich schuil

Foto: Mevr A. van Dal

 

Dinsdagavond 28 februari trok patrijzenwaarneemgroep er weer op uit voor de jaarlijkse ‘haantjestelling’. Twaalf waarnemers maar liefst en iedereen had er zin in. Maar waar bleven de patrijzen?

Dit voorjaar kwamen de waarnemers voor de zevende keer bijeen. De haantjestelling geeft een beeld van de kwaliteit van het landschap voor biodiversiteit. Waar voldoende insecten, schuil- en broedgelegenheid is kan de patrijzenstand zich snel herstellen. Boeren ten westen van Hilvarenbeek doen extra hun best om bloemenranden in te zaaien en kleine landschapselementen te onderhouden. Ze worden daarbij ondersteund door ANV Kempenland met de STILA-regeling.

Hoopvol op pad

Zes jaren op rij ging de lijn opwaarts met een hoogtepunt van 13 waarnemingen in 2021 maar vorig jaar staakten de waarnemingen. Hoopvol begonnen we aan de voorbereidingen. Het tijdstip voor de waarnemingen wordt door Rien altijd zorgvuldig afgestemd om de zonsondergang, want de schemer is de beste tijd om de haantjes te spotten. Dat betekent dat sommige waarnemers hun avondmaaltijd even uit hebben moeten stellen. Rien friste de technische kneepjes weer even op en daarna konden de klokken gelijk gezet worden, want om dubbeltelling te voorkomen is het belangrijk dat alle transecten precies tegelijk gelopen worden. De kaartjes en de apparatuur werden verdeeld in de ploegjes gingen op pad.

Nul-Nul-Vijf-Een

Eigenlijk was het een prachtige avond, met een gloeiende zonsondergang en een maantje aan de hemel. Prachtig patrijzenweer. Toch vingen twee ploegjes bot maar gelukkig was er ook een transect met vijf en eentje met een waarneming. We vragen ons af hoe het komt. Volgend jaar gaan we weer terug naar week 8, misschien werkt dat beter.

Bodem, bloemen, beschutting

Een gezonde bodem is de basis voor biodiversiteit. Waar voldoende lucht en organisch materiaal in de bodem zit kan het bodemleven zich herstellen. Bloeiende kruiden trekken insecten aan, daar kunnen de kuikens groot  mee worden. Patrijzen zijn al tevreden met een ruig randje om hun nest te in te maken. Zijn er nog mogelijkheden in ons buitengebied? De agrarische natuurvereniging denkt graag mee. Mailtje naar info@anvkempenland.nl

GROENLOKET BRABANT wegwijzer groene regelingen in het landelijk gebied

GROENLOKET BRABANT wegwijzer groene regelingen in het landelijk gebied

Heb jij ook wel eens vragen over het realiseren van ‘natuur of landschap’ op eigen grond? Dan kun je nu terecht bij het Groenloket Brabant. Met het Groenloket heb je toegang tot de groene regelingen van Provincie, Waterschappen en Gemeenten.

Het groenloket moet de zoektocht naar advies en middelen voor particulieren vereenvoudigen. Alle groene regelingen onder één toegangslink, waarmee je op je eigen percelen kunt inzoomen, dat is verhelderend!

Opening Groenloket

De lancering was een ludiek spektakel. Compleet met een act, een graafmachine en een tiental handschoppen werd de schat opgegraven: het paneel van het nieuwe Groenloket. Veel kan nu digitaal, maar gelukkig blijven de veldmedewerkers (Nelis Klaassen) gewoon beschikbaar voor advies bij jou aan de keukentafel! Maak er gebruik van!

 

Zelf ook benieuwd? Neem een kijkje op: KLIK HIER!