Kansen met NatuurInclusieve Landbouw

Bent u op zoek naar een meer duurzame, grondgebonden opzet voor uw bedrijf?

Dan kan de Provincie u van dienst zijn met de NIL-regeling voor  ‘Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw’

Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan er minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

Collectief Midden Brabant en ZLTO ondersteunen deze regeling.

klik hier voor informatie over NIL

 

 

Boeren uit Midden Brabant te zien bij bij ´Wildernis onder Water´

In de aflevering ‘Wildernis onder water’ van 18 december waren ook twee boeren uit Midden Brabant te zien:

Toine Maas uit Heeze vertelt over zijn inspanningen om het water van de Buulder Aa schoon te houden.

’t is even volhouden. Na enige jaren verdwijnen de probleemonkruiden van zelf,’  aldus Toine Maas

Met monitoren kun je niet vroeg genoeg beginnen. Jong en oud is enthousiast om mee te zoeken naar biodiversiteit op het land. De vlinders, libellen, verschillende soorten kruiden, vissen, slakken, amfibien die ze vinden op het boerenland zeggen iets over de kwaliteit van het oppervlaktewater en het stadium waarin de verschraling van een natuurstrook zich bevindt. Hoe schraler, des te meer kansen voor soortenrijke natuur.

In Vessem heeft Martijn Tholen een aantal mooie combinaties gevonden om zo zuiver mogelijk om te gaan met water en meststoffen. Hij houdt Alpaca’s op zijn kruidenrijk grasland. Deze dieren doen het goed op ‘hard gras’ en leveren een bijzonder product, de Alpacawol. Water voor zijn dieren haalt hij uit dezelfde bron als BrabantWater.

Martijn Tholen geeft aan ‘Ik gebruik het water van mijn land zo efficient mogelijk’.

Martijn vindt het belangrijk om zuinig met water om te gaan. Met een ingenieus drainagesysteem voert hij water van kwelrijke percelen door naar de drogere percelen. Daarmee voorkomt hij dat meststoffen met het water van de kwelrijke percelen afstroomt naar de beek en benut hij het voedselrijke water voor de droge delen. Overige meststoffen houdt hij uit het water door een buffer van gras/kruidenstroken aan te leggen langs de watergangen. Hij ziet daar de kikkers en insecten toenemen.

‘…er zitten dus wel degelijk kikkers…’

Waterschap de Dommel heeft een bijdrage geleverd aan deze serie door te laten zien dat veel boeren maatregelen nemen die een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Collectief Midden Brabant was betrokken bij de voorbereidingen.

Het is een mooie uitzending geworden. Te zien op:  : https://www.npostart.nl/wildernis-onder-water/VPWON_1269183

 

Aftrap ‘Akkervogelgebied Reuselsche Heide’

Hooge Mierde, 21 juni 2016

Op de eerste dag van de zomer van 2016 kwamen geinteresseerde grondeigenaren bijeen om te luisteren naar de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in het gebied ‘Reuselsche Heide/Beleven’. De opkomst was niet groot, maar degenen die, ondanks de wateroverlast, wel gekomen waren hebben een boeiende avond kunnen beleven.

Monique Leesberg, voorzitter ANV Kempenland, opende de avond met de wens dat de zomer van 2016 iets goed mag maken van het onstuimige voorjaar.

Saskia Duijves, vice voorzitter ANB Midden Brabant, mocht daarna het spits afbijten met haar uitleg over de werking van de Collectieven. Zij gaf ook tips:

‘Ga kijken op de website van het collectief:  anbbrabant.nl en kijk naar de mogelijkheden op jouw land.’

en ‘ voor deelname aan ANLb moet je lid zijn van het Collectief (100,- euro), maar leden van ANV Kempenland (25,- p/j) krijgen 100% korting. Wees wijs en schrijf je in bij je ANV.’

‘Werkgroep Vogelbescherming Reusel-de Mierden’ was met 6 man sterk aanwezig om uitleg te geven over hun werk en de resultaten toe te lichten. Piet Peijs deed het woord.

 

Nelis Klaasen, veldmedewerker ANLb, gaf daarna een presentatie over het ‘Leefgebied Akkervogels op Zand (AOZ) Reuselsche Heide’. Hij gaf aan welke pakketten agrarisch natuurbeheer hier mogelijk zijn, compleet met voorwaarden en tarieven. Aantrekkelijk aan de regeling is dat die voor 5 jaren zekerheid van inkomen biedt, daarna kan nog eens voor 6 jaren bijgetekend worden.

 

Na afloop dronken we samen nog iets op de goede start van het AOZ Rielsche Heide.

Bent u ook geinteresseerd?

Als u ons een berichtje stuurt (info@anvkempenland.nl) met uw emailadres dan kunnen wij u de informatie toesturen.

 

 

Inschrijfronde ANLb verlengd tot half juli.

Wilt u met uw bedrijf iets betekenen voor natuur en landschap? Vindt u het van belang dat akkervogels uw land blijven bezoeken? Hecht u waarde aan de bijenstand un de Kempen? Wilt u uw bedrijf verrijken met fraaie akkerranden of slootranden? Collectief Midden Brabant biedt mogelijkheden om u te ondersteunen met de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ANLb. U vindt hier alles over op de website van het Collectief

Inschrijven voor deelname aan agrarisch natuurbeheer met ANLb kunt u zelf in gang zetten via de website van het collectief http://www.anbbrabant.nl

U kunt hier de mogelijke beheerpakketten bekijken. Om uw eigen percelen in beeld te krijgen klikt u op de afbeelding rechtsboven. Op de kaart die nu verschijnt kunt u inzoomen op uw perceel. Aan de hand van de kleuren kunt u zien welke beheerpakketten op uw percelen mogelijk zijn. Daarbij moet opgemerkt worden dat waterschapsranden mogelijk zijn langs alle watervoerende sloten (meer dan 80 dagen per jaar water). Vervolgens kunt u met de polygoontool de gewenste rand intekenen en aanmelden voor ANLb.

Uw veldcoordinator, Nelis Klaasen van ANV Kempenland, is altijd bereid u te helpen bij het zoeken naar mogelijkheden voor uw land.

nelis.klaasen@gmail.com

foto: Bloemenrand Veldhoven (Hilvarenbeek), Monique Leesberg

 

Agrarisch waterbeheer voor Melkvee- en akkerbouwbedrijven!

Belangrijke tijden voor het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het Collectief Midden-Brabant staat voor een grote opgave, om natuur en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is, en waar de grootste deelnamebereidheid is bij grondgebruikers. Onderdeel van het ANLb is het agrarisch waterbeheer, waarbij er een nieuwe impuls wordt gegeven voor het Actief randen beheer. Jarenlang heeft onder leiding van ZLTO het project Actief Randenbeheer Brabant gelopen. Meer dan 1000 km kilometers randen zijn door boeren gerealiseerd. Het zwaartepunt van de randen lag in de akkerbouwgebieden. Relatief weinig randen lagen op de zandgronden terwijl er met name op onze zandgronden wensen zijn om de waterkwaliteit van beken en sloten te verbeteren en om sloten en beken natuurvriendelijker in te richten.

In het gehele werkgebied van Collectief Midden-Brabant en binnen de grenzen van Waterschap de Dommel kunnen 5-jarige beheercontracten voor randen langs watervoerende sloten worden afgesloten. Overal zijn randen van 3-6 meter mogelijk en in sommige gebieden kunnen de randen een breedte hebben van 10 meter.

Collectief Midden-Brabant wil graag samen met de grondgebruikers in haar werkgebied werk maken van het randenbeheer om de waterkwaliteit in beken en sloten verder te verbeteren. Er zijn verschillende beheerpakketten opgesteld voor zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Dus ook in het Kempenland liggen er genoeg kansen voor randen. Voor meer informatie en vergoedingen klik op de volgende link:

Infoblad agrarisch waterbeheer Midden-Brabant

Heeft U intresse? Neem contact op met onze veldmedewerker:

Nelis Klaasen  |  06-27007670  |  nelisklaasen@gmail.com

Afbeelding3

Brede mest- en spuitvrije zone langs grasland: € 1532,03/ha

Afbeelding2

Brede mest- en spuitvrije zone langs bouwland: € 1950,-/ha

Afbeelding1

Actief randen beheer (foto 3m) grasland met beweiding: € 1206,16/ha

 

 

ANV Kempenland in de ledenraad van Collectief Midden Brabant

maart 2016

Twee van onze leden hebben zitting in de ledenraad van Collectief MiddenBrabant. Om de neuzen dezelfde richting uit te houden vergaderen zij met het bestuur van ANV Kempenland mee in de maand voorafgaand aan de ledenraadvergadering van het Collectief. Hieronder stellen zij zich voor:

Ω Martijn Tholen:

Veldhoven, 2007-04-13, melkveehouder Martijn Tholen investeert in waterbeheer op zijn grond met hoogte- en dus droogteverschillen. © marcel bekken

Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit een jongvee opfok , vleesvee Limousin en akkerbouw. Daarlangs als zzp veevoedingsadviseur vanuit Keenan Wennemars Benelux.

Ik wil me inzetten voor het collectief om de samenwerking tussen de diverse belangen en organisaties in het buitengebied met elkaar te verbinden en te komen tot een samenwerking die zowel vanuit beleving maar zeker ook vanuit economie tot stand gebracht wordt. De economie of verdienmodel staat garant voor uitbouw en voortzetting.

Landschapselementen inpassen in de agrarische landschap met meerwaarde voor het bedrijfsleven als ook voor de bewoners en andere passanten

Ω  Will Maas:

Will Maas Ledenraad Collectief

Will Maas is woonachtig in het contente dorp Eersel. Getrouwd en drie kinderen. Melkveebedrijf met 90 melkkoeien.

Als ledenraadslid wil ik mijn steentje bijdragen richting het collectief om de geldstromen zoveel mogelijk naar de aangesloten ANV’s te krijgen en dit op een efficiënte manier.

Het ANV moet er zijn voor boer en burger waarbij een praktische aanpak belangrijk is.

We willen allen een levendige omgeving. Ik hoop hiervoor mijn bijdrage te kunnen leveren.

        Ω       Ω        Ω