Bloeiende Kempen

Het Eindhoven’s Dagblad publiceerde vorige week over de eerste resultaten van onze samenwerkingspartner Food4bees:

Kempen wordt nog mooier en kleurrijker

Zoals op de foto kan het er in de zomer gaan uitzien langs de wegen in de Kempen. Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden doen mee aan het project ‘Bloeiende Kempen’ van de provincie. Zij dragen elk 10 mille bij, de provincie legt er 60 naast.  (noot: Hilvarenbeek, Goirle en Oirschot-de Beerzen hebben ook hun medewerking toegezegd, elk voor hetzelfde bedrag).

Het initiatief dient om bestuivende insecten, zoals bijen meer kans te geven. Hiervoor worden de bermen in de Kempen speciaal ingezaaid. Dat leidt tot kleurrijke bermen. ‘Het gaat om een ondersteunend project van de provincie, waarvan we zelf ook veel profijt hebben’ zegt de Bergeijkse wethouder Mathijs Kuijken. het gaat er in de Kempen namelijk mooier uit zien.

Provinciale Jaar-avond Weidevogelbescherming

Bericht van Landschapsbeheer Nederland:

Iedereen die geïnteresseerd is in weidevogelbescherming is van harte welkom op de Provinciale Jaaravond. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt teruggeblikt op het jaar 2015 en wordt de aftrap gegeven voor 2016.

Datum: woensdag 2 maart 2016
Tijd: 
zaal open vanaf 19.15 uur, aanvang programma 20.00 uur
Locatie:
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Populatie weidevogels neemt af
Het gaat helemaal niet goed met de weidevogels in Brabant. Helaas zien we de afgelopen jaren een dalende tendens in de ontwikkeling van het aantal broedparen en nesten. Soms is er een beter jaar, maar de trend is dat het hard terug loopt. In veel Brabantse gebieden  is er weinig overleving van de kuikens, is er weinig aanwas, de populatie vergrijsd en uiteindelijk nemen ook de nesten verder af en verdwijnt de weidevogel compleet uit beeld. Dit beeld wordt ook onderschreven door  menig weidevogelbeschermer, waarvan zelfs een enkeling in de spreekwoordelijke pen kruipt om de wanhoop over de situatie te uiten in de krant.

‘Jaar van de Kievit’
De ernst van de situatie, in het bijzonder die van de kievit, wordt ook onderschreven door zowel Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.  De Kievit is een bekende weidevogel in Europa die zich als één van de weinige soorten goed kon aanpassen aan de veranderende omgeving. Helaas gaat het niet goed met deze weidevogel. Vanaf halverwege de jaren ’90 neemt het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo af. In Brabant beslaat de kievit zelfs 20% van de landelijke populatie. Van de vogels die nog over zijn gebleven broedt 85% op bouwland (akkers en dergelijke), waar  kuikens continue gevaar lopen. Dit gegeven was voor de Vogelbescherming en Sovon reden om 2016 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Kievit’.

Regeling ‘Kansen voor de Kievit’
Dankzij de inzet van 2.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en boeren zorgt Brabants Landschap met hulp van de Provincie Noord-Brabant voor een impuls voor het hele leefgebied. Sinds 4 jaar wordt door zowel vrijwilligers als boeren gewerkt met de regeling ‘Kansen voor de Kievit’. Vrijwilligers sluiten voor deze regeling zelf de overeenkomsten af met hún boeren op de locaties waar dat effectief is. In de digitale nieuwsbrief Weidevogelwerk wordt uitgebreid stilgestaan bij deze provinciale regeling.

Programma Jaaravond
Tijdens de Provinciale Jaaravond zal kort stil gestaan worden bij de ernstige afname van de weidevogelpopulatie en het ‘Jaar van de Kievit’. Daarnaast zal onze coördinator soortenbescherming (Jochem Sloothaak) op deze avond de hoogtepunten uit 2015 aan u presenteren. Vervolgens zal Anja Popelier uitleg gegeven over wat we hebben bereikt met de Brabantse regelingen. De laatste stand van zaken rond het project met drones om weidevogels beter te beschermen wordt u bijgebracht door Nico Nijenhuis. Na de pauze trapt Jouke Altenburg het Jaar van de kievit af en zal Henk van der Jeugd vervolgen met wat we al wel en niet weten over deze kenmerkende Brabantse buitelaar. Tot slot zal gedeputeerde Johan van der Hout, de oorkonde voor het Initiatief van het jaar uitreiken. Wie valt dit jaar de eer te beurt?

Cursussen
Net als ieder jaar organiseert het Coördinatiepunt ook in 2016 een cursus aanbod voor de nieuwe weidevogelbeschermers. Zo willen wij de nieuwste kennis over weidevogelbescherming zo goed mogelijk verspreiden. De ‘Introductiecursus’ is speciaal bedoeld voor nieuwe weidevogelbeschermers en andere geïnteresseerden. Klik op het cursusprogramma voor de locatie bij u in de buurt en meld u aan!

Goed Boeren Conferentie 2016

Uitnodiging Goed Boeren-conferentie 2016    

De landbouw is volop in beweging. Steeds meer boeren zien het belang in van nieuwe manieren van werken om hun bedrijf duurzaam en levensvatbaar te maken. Er zijn zoveel mogelijkheden dat het lastig kan zijn om te bepalen waar je moet beginnen. Wat is belangrijk, waar liggen kansen, waar speel je op in en wat past bij je?

Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, organiseert het netwerk Goed Boeren samen met de Brabantse Milieufederatie op vrijdag 26 februari een conferentie voor en door boeren over de vernieuwing van de Brabantse landbouw. De kennis die de boeren uit het netwerk hebben opgedaan delen zij graag met hun collega-boeren die bezig zijn met de transitie naar duurzame en vernieuwende vormen van landbouw, of daarmee aan de slag willen gaan.

Grijp je kans en meld je aan om je tijdens deze conferentie vanuit verschillende invalshoeken te laten informeren en inspireren en!

Programma:
10.00 – 10.30 uur: inloop met koffie en thee
10.30 – 10.45 uur: opening door Nol Verdaasdonk (directeur Brabantse Milieufederatie)
10.45 – 11.15 uur: lezing door Pieter van Geel (oud-gedeputeerde Brabant en oud-staatssecretaris)
11.15 – 12.30 uur: eerste ronde workshops
12.30 – 13.30 uur: lunch
13.30 – 14.45 uur: tweede ronde workshops
14.45 – 15.15 uur: plenaire afsluiting
15.15 – 16.00 uur: borrel

Locatie:

De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, 5222 AE ’s-Hertogenbosch

Het netwerk Goed Boeren bestaat uit een aantal boeren die concrete stappen hebben gezet op het pad van vernieuwing en verduurzaming van de landbouwsector. Dit netwerk is opgericht om onderling kennis uit te wisselen en andere boeren in transitie handvaten te kunnen bieden bij de uitdagingen die zij tegenkomen in de transitie naar duurzamere vormen van landbouw.

 

Toelichting workshops:
1. Nieuwe financieringsbronnen en verbinding met maatschappij
(Rob Denissen van de Piet van Meintjes Hoeve in Heukelom en Jos Keizers uit Liessel)
2. Vermarkting van eigen producten (Jan van Baast van Lekker’nei in Oirschot en Hans Corsten van          Livar uit Limburg)
3. Productontwikkeling en samenwerking (Ralph Hack uit Dinteloord en Janine Keller den Dunnen uit Lage Zwaluwe)
4. Samenwerking met natuur (Sjaak Sprangers uit Kaatsheuvel en Jack Verhulst uit Etten-Leur)
5. Eiwitproductie (Arno Baaijens uit Hoogeloon en Erik van Oosterhout, kaasmaker uit Made)
6. Agroforestry (Wim en Harriëtte van Roessel)

Het netwerk Goed Boeren bestaat uit een aantal boeren die concrete stappen hebben gezet op het pad van vernieuwing en verduurzaming van de landbouwsector. Dit netwerk is opgericht om onderling kennis uit te wisselen en andere boeren in transitie handvaten te kunnen bieden bij de uitdagingen die zij tegenkomen in de transitie naar duurzamere vormen van landbouw.

Van Dam: 750 euro bonus bij weidegang voor 15 april

Bericht van melkveehoudersprikkebord, Tekst: Monica van der Hall, Geplaatst op woensdag 03-02-2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat boeren belonen met een bonus van maximaal 750 euro wanneer zij voor 15 april koeien weiden, in plaats van grasland maaien. Daarvoor trekt hij 4 miljoen euro uit.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek loopt 70 procent van de Nederlandse koeien in de wei. In de vandaag bekend gemaakte plannen van de staatssecretaris staat dat dit percentage in 2020, 80 procent moet zijn.

Weidegang in het vroege voorjaar zou niet alleen beter zijn voor de koeien, maar ook voor het weidevogel beheer, zo schrijft Van Dam. Door koeien te laten grazen en het gras niet te maaien, zouden weidevogels namelijk veilig en ongestoord kunnen broeden.

Kennisproject

Een nieuw op te richten kennisproject moet boeren ondersteunen die aan weidegang en bescherming van weidevogels willen doen. Tevens kunnen boeren die voldoen aan de gestelde voorwaarden, rekenen op financiële steun, wanneer zij hun zuivelproducten herkenbaar als ‘weidevogelvriendelijk’ op de markt brengen.

Financiering

In totaal stelt Van Dam 4 miljoen euro beschikbaar voor de plannen omtrent weidegang. Dat bedrag komt uit de in totaal 30 miljoen euro die Brussel aan Nederland heeft gegeven, om melkveehouders en varkensboeren te steunen.

Dubbele subsidieregeling

De bestaande weideregeling blijft in takt en komt naast de ‘vroege voorjaars-bonus’. Voor de al bestaande regeling moeten koeien minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag de wei in.

De Beerzeboeren on stage!!!

‘De Beerzeboeren’ is een initiatief van vijf agrarische ondernemers (Michael Borsten, Jorrit Jonkers, Jan Roefs, Jan Docters van Leeuwen, Hein Klaasen) en burgers. Zij willen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van gronden langs de Kleine Beerze.

Wil je weten wat de Beerzeboeren allemaal van plan zijn?

Kijk maar eens naar het filmpje hieronder: