Gauw aanmelden…Er zijn nog plaatsen vrij!!!

Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland,

U bent 20 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag 2017, dit jaar in Oost-Brabant.

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.

We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Programma

·  9.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

·  10.00 – 12.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap
Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven (Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen

o Inleiders
Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) – Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
Gerald Willemsen van ANV Raamvallei – Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
Peter Broekmans van de gemeente Cuijk – Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking

·  12.00 – 13.00 uur Lunch

·  13.00 – 15.30 uur Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt.

·  Rond 15.30 uur is de sluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich tot 12 juni 2017 aanmelden. Klik hier voor het formulier of op de banner bovenin deze mail.

We hopen u 20 juni aanstaande te mogen ontvangen.

Namens ZLTO,

Jack Verhulst,
Bestuurder ZLTO,
voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap

De landcooperatie nodigt (aspirant-)certificaathouders uit

Landcooperatie ‘Dal van de Kleine Beerze’ hecht aan goede contacten met de certificaathouders. Die betrokkenheid is belangrijk omdat de certificaathouders immers gezamenlijk de koers van de landcooperatie gaan bepalen. De opzet is dat de pachters om beurten gastheer zijn voor maandelijkse boer-burger dialoog sessies, op hun bedrijf.

De slogan van de Landcoöperatie is ‘Boer en Burger, Natuurlijk Samen’. Eerst maar eens kennismaken dan!

Zaterdag 13 mei was de eerste bijeenkomst op het biologisch melkgeitenbedrijf van Michael Borsten. De certificaathouders werden welkom geheten in het gangpad van de geitenstal door de voorzitter, Herman Wevers. Hij plaatste de ontwikkeling van de Landcooperatie in het perspectief van de huidige transitie van de landbouw en maatschappelijk verantwoord boeren en hij gaf alvast een inkijkje in de plannen voor het komende jaar. Hij gaf het woord aan gastheer Michael, die uitvoerig vertelde over zijn bedrijf en over zijn passie voor de biologische sector.

Het decor was treffend. De geiten waren wel nieuwsgierig naar al dat volk, maar ze lieten zich niet van de wijs brengen en kauwden tevreden hun maaltijd, kuilgras zo te zien. Een stapel hooibalen diende als tafel voor een presentatie over de stand van zaken. De gasten konden zien welke percelen tot de cooperatie behoren. Hien Klaasen lichtte toe: ‘Vooralsnog worden de percelen gepacht, maar naarmate er meer certificaten verkocht worden kan het land in porties aangekocht worden’. Er werd nog eens benadrukt dat de inkomsten uit certificaten volledig omgezet worden in de aankoop van land. Overige kosten worden opgebracht uit de pachtinkomsten.

  

In de tweede geitenstal was aandacht voor het programma van het eerste jaar en de vraagstukken die zich voordoen bij de ontwikkeling van de cooperatie. De genodigden lieten zich uitdagen om mee te denken over de gebiedsontwikkelingen die met de Landcooperatie in gang gezet kan worden en zij putten zich uit in aanbevelingen voor de cooperatie.

Een enkeling waagde nog een bezoekje aan de bokkenstal om onder de indruk te geraken van het postuur van deze heren en hun opmerkelijke geur. De gasten verbaasden zich over de rust onder de heren.

De bijeenkomst werd afgerond met de uitreiking van de laatst uitgegeven certificaten. Weer een stapje dichter bij de doelen!

We kijken alweer uit naar de volgende boer-burger-sessie, halverwege juni.

 

Themamiddag Bloemrijke bermen en pleisterplaatsen in gemeenten van Regio Hart van Brabant

Nieuws van Food4bees  

In het najaar van 2016 zijn Food4Bees, gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk en Platform Langstraat gestart met de uitvoering van het project Bloemrijke bermen en pleisterplaatsen in regio Hart van Brabant. Binnen deze twee gemeenten en ook bij gemeenten Dongen en Heusden heeft men geschikte locaties op het oog die de komende maanden omgevormd gaan worden tot bloemrijke bermen en andere bijvriendelijke groene plekken.

 

Het uitwisselen van kennis en ervaring over het bijvriendelijk inrichten van openbaar groen locaties is een belangrijke bron voor inspiratie. Daarom organiseren we een themamiddag: Bloemrijke bermen en pleisterplaatsen, aanleg en beheer van bijvriendelijke vegetaties. Tijd: Dinsdag 9 mei om 13 uur (tot 17 uur) Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik. Een paar onderwerpen die zeker de revue zullen passeren zijn: het vergroten van de biodiversiteit van wegbermen, het aanpassen van het huidige beheer met de juiste beheermaatregelen, het kiezen van de geschikte bloemenmengsels en methoden van inzaaien van bloemenmengsels. De themamiddag is bedoeld voor medewerkers ontwerp, aanleg en beheer openbaar groenbeheer bij gemeenten én voor geïnteresseerde vrijwilligers van natuur- en milieuwerkgroepen die in overleg met gemeenten actief zijn in het beheer van openbaar groenlocaties.

Spreker is Roelof Jan Koops, adviseur bij Cruydt Hoeck – wilde bloemenzaden. Hij gaat in op de do’s and don’ts bij aanleg en onderhoud van bloemrijke vegetaties. Na een inspirerende presentatie gaan we naar buiten om op locatie te kijken naar enkele bloemrijke bermen en graslanden. Er zijn geen kosten voor deelname aan de themamiddag. Het programma wordt in de 1e week van mei toegezonden.

Je kunt je alvast aanmelden bij Dion Heerkens, projectleider Food4Bees E-mail: heerkens@bionagriculture.nl

Nog 50 km randen langs watergangen gezocht voor 2018

Nieuws van Collectief Midden Brabant:                    

                                                      

Binnen Collectief Midden Brabant ligt al ruim 100 km aan zg. ‘Waterschapsranden’. Het gaat om beheer van perceelsranden, zonder veel extra inspanning, tegen een mooie vergoeding. Dat klinkt niet alleen interessant, maar dat is het ook.

Hoe werkt het?

Hebt u sloten die meer dan 8 maanden water voeren of ligt het perceel aan de beek? Dan kunt u deelnemen aan het agrarisch waterbeheer. Voor het beheer komt zowel grasland als akkerland in aanmerking.

Het beheer is eenvoudig. Zeker voor grasland is het beheer super eenvoudig: u maait de strook gewoon mee en voert het gras af. Wordt het perceel begraasd: ook geen probleem. Gewoon laten begrazen. Het belangrijkste is: niet mesten en geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen op de rand.

De vergoeding voor deze vorm van agrarisch natuurbeheer bedraagt tussen de 1.206 en 1.950 euro per hectare per jaar, afhankelijk van het toegepaste beheer. Randenbeheer vermindert uitspoeling en afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de watergang; voordelen voor de waterkwaliteit waarvoor een passende vergoeding wordt betaald.

Verruiging aan de rand zal door de verschraling na verloop van tijd ook afnemen.

Hebt u ook singels of knotbomen aan die watergang: ook deze kunnen in het beheer meedoen. Dat maakt een rand dan weer extra interessant.

Passend in de bedrijfsvoering

Veel van onze leden doen ondertussen mee aan het randenbeheer. Zij hebben de ervaring dat het beheer goed past in de agrarische bedrijfsvoering. Het gewas op de randen wordt gezien als een agrarisch product. Er is dus geen planologische schaduwwerking.

Ook de mestplaatsingsruimte wordt niet door beïnvloed door randenbeheer. De hele perceelsoppervlakte telt mee voor de berekening, dus incl. de randen. De mest mag alleen niet op de randen zelf uitgereden worden.

Bent u ook geïnteresseerd?

De pakketten met het beheer en de bedragen staan op de website van Collectief Midden Brabant: www.anbbrabant

klik hier voor de pagina over agrarisch waterbeheer

Boomplantdag bij de Landcooperatie

De kinderen van basisschool St Lambertus in Eersel fietsten op boomplantdag 2017 naar de Donk te Vessem, om  een bijdrage te leveren aan de inrichting van het Dal van de Kleine Beerze.

Met een ‘spoedcursus boomplanten’ van Wim de Jong, lukte het de kinderen opperbest om de boompjes een goede start te geven in de zwarte aarde, netjes volgens het inrichtingsplan van de Levende Beerze.

In de komende maanden en jaren kan iedereen hier getuige zijn van de transitie van het landschap langs de Kleine Beerze, nu het stukje bij beetje overgaat naar ‘Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze’. De cooperatie laat zien hoe landbouw kan functioneren met ontzag voor de natuur en landschap. De Kinderen hebben er vandaag al een handtekening onder geplant!

Zien hoe de kinderen hun best hebben gedaan?

Bekijk dan het filmpje over de boomplantdag, dat door ons lid Antoon Smulders gemaakt is.

klik hier voor het filmpje

werkoverleg…
foto’s A. Smulders

Halt aan verdroging Landschotse Heide

Landbouw en natuur kunnen soms tegengestelde belangen hebben. Waterpeilverlaging tbv de landbouw onttrekt ook water aan de Landschotse Heide, wat voor de aanwezige natuur ongunstig is.

Er is fors geinvesteerd in de technische realisatie van een gescheiden waterpeil, waardoor water vastgehouden kan worden in het natuurgebied. Hierdoor krijgt kwetsbare natuur een kans, zonder het omringende landbouwgebied te schaden.

Bekijk het mooie filmpje waar ons lid Antoon Smulders aan meegewerkt heeft:

klik hier voor het filmpje

de heuvel biedt goed zicht over het beekdal.  foto’s A, Smulders

 

‘…en daarom pakken we het grondwerk met de hele buurt samen op…’

Vrijdagmiddag 31/3, lekker zonnetje, opnieuw een mooie opkomst voor de cursus ‘Agrarisch Randenbeheer’ van ANV Kempenland en dat trof, want deze 2e les was een praktijkles, dus werden de 42 aanwezige deelnemers in 3 groepen uitgenodigd om mee naar buiten te gaan. De 4e groep moest binnen blijven voor een theoretische achtergrond, maar gelukkig rouleerden de groepen.

 

agrarisch natuurbeheer

Agrarisch Randenbeheer is een vorm van natuurbeheer door particulieren in het buitengebied. De buitenste rand van een akker of weiland wordt als natuurstrook ingericht, met kruiden en granen en een aangepast beheer om miniatuur-natuur een kans te geven in het agrarisch gebied. Deze natuurstroken met hun fraai bloeiende kruiden en bijbehorende insecten kunnen voor akkervogels net een kans op overleven betekenen. Maar ze kunnen ook nuttig zijn met het oog op beheersing van plagen in de hoofdgewassen op de akkers.

en de waterkwaliteit

waar mogelijk worden deze stroken langs een watergang aangelegd, om te voorkomen dat bemesting en gewasbeschermingsmiddelen voor het hoofdgewas in het oppervlaktewater terecht komen.

een andere tak van sport

Onder de deelnemers waren grondbezitters met ervaring op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Met name de agrariers ervaren dit toch wel als een andere tak van sport binnen hun bedrijfsvoering. Voor de smalle stroken is een apart bewerkingsprogramma nodig, met de inzet van doelmatige machines. ‘…daarom bewerken we onze randen met de hele buurt tegelijk….’, zo wist een van de deelnemers een oplossing aan te dragen.

kruisbestuiving

De deelnemers komen niet alleen uit ons eigen Kempenland. Het mooie van een goede opkomst is niet alleen dat je zo veel mensen bereikt, maar de deelnemers zelf kunnen ook onderling contacten leggen om samen tot de beste resultaten te komen.

Brede ondersteuning

Vanwege het grote belang van agrarisch natuurbeheer voor de leefbaarheid van het platteland en voor de waterkwaliteit wordt de cursus van ANV Kempenland ondersteund door Waterschap de Dommel, Collectief Midden Brabant en O+BN / VBNE.

meer weten:

info@anvkempenland.nl

     

 

Prijsuitreiking ECODUCT A 67

augustus 2016, nagekomen bericht van Mart Huijbregts:

Mevrouw Toos Mijs nodigde ANV Kempenland uit om op 28 augustus 2016 samen met ZLTO Bladel een info-standje te bezetten bij de opening van het ecoduct over de A67 bij Bladel. Het ecoduct is niet zomaar een verbinding tussen 2 natuurgebieden, want het verbindt tegelijk ook ons land met onze zuiderburen.

Er was goed samengewerkt tussen Nederland en Belgie, dat was ook te zien in de samenstelling van de informatiestandjes en de nationaliteit van de sprekers die het publiek welkom heetten. Ook de bezoekers kwamen uit beide landen en dat leverde een interessante uitwisseling van ervaringen met agrarisch natuurbeheer op.

Wij hadden ons zadenspel weer meegenomen.

Kent u de verschillende zaden nog? Het is echt heel erg moeilijk! Zelfs Mart had niet meteen alles goed.

 Er zijn 6 potjes met in elk een ander graan. De potjes zijn genummerd van 1 – 6.

Er worden ook 6 namen gegeven.

Nu is het de kunst om de juiste namen bij de nummers te krijgen en dat valt nog niet mee.

Op de hele dag waren er maar 2 goede uitslagen:

  • Mevrouw Luijts uit Dessel (Belgie)
  • Louis Blockx , op het zelfde adres

Mart heeft de prijzen, voor elk een vogelnestkastje, afgegeven op dit adres. De winnaars vertelden eerlijk dat ze de oplossing samen met hun zwager tot stand hadden gebracht.

Mijnheer Blockx en mevrouw Luijts waren zeer vereerd met hun prijzen. Mart wilde uitleg geven over welke vogels op de nestjes zouden afkomen en waar ze het beste hingen, maar onze prijswinnaars hadden daar zelf een boek over, dus dat zouden ze precies uitzoeken.

De prijswinnaars waren in het bezit van een mooi perceel bos met een bloemenrand en mijnheer Blockx zelf bleek imker te zijn. Mart kreeg ook de zelf geslingerde honing van de heer Blockx zien.

Namens de prijswinnaars heeft Mart ANV Kempland bedankt en succes gewenst met het agrarische natuurbeheer. Mart heeft op zijn beurt de familie bedankt voor de gastvrijheid e hen veel plezier en genot gewenst met de vogelkastjes.

Mart heeft ons ook verzekerd dat de nestkastjes op de goede plaats terecht zijn gekomen.

Dit was een leerzame dag met een mooi internationaal staartje!

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot mart Huijbregts