Oprichting Werkgroep Randenbeheer

vrijdagmiddag 22 september, lekker weer voor een praktijkmiddag!

Onder begeleiding van Jorrit Jonkers en Nelis Klaasen konden de deelnemers van de cursus Randenbeheer nog een keer samen het veld in.

Jorrit nam de groep mee langs een mooi aantal randen waarbij er duidelijk verschil in resultaten te zien waren.

Zo zagen we parkachtige randen, met eyecatchers als zonnebloemen, cosmea en zinnia’s, maar ook uitbundige randen met inheemse kruiden en sobere graslandranden.

Samen konden we heel wat soorten op naam brengen en we waren verrast over de vele soorten kruiden en granen in de randen.

Biodiversiteit op verzoek!

    

We vonden ook verschillende spinnen, zweefvliegen

en vlinders.

Tot twee maal toe sprong er een kikker op ons pad, wij dachten aan de heidekikker.

Meedenken…

Jorrit spoorde de groep aan om mee te denken over passend beheer voor elke strook.

Bij de geslaagde randen werd meestal gekozen voor laten overwinteren voor voedsel en dekking, in het voorjaar maaien en afvoeren.

Het zaad van de kruiden zal zich dan al verspreid hebben.

Randen met een behoorlijke onkruiddruk hebben baat bij de vals zaaibedmethode.

Na het maaien en afvoeren even braak laten liggen, zodat het eerste onkruid direct na opkomst ondergewerkt kan worden.

Vervolgens kan dan het zaaien van de kruiden beginnen.

 

Helaas was er ook een perceel met randen waar de Melde de overhand had genomen en weelderig boven de gewenste kruiden uit kwam.

De mening van de groep was: best maaien en afvoeren voordat het zaad zich zet.

Het leek er sterk op dat het daar nu al te laat voor is…

Wie zich aangemeld heeft voor de studiegroep Randenbeheer krijgt binnenkort een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst dit najaar.

De bedoeling is om eerst eens kennis te maken en samen een startprogramma op te zetten.

Eerst maar eens samen een datum prikken…

Veel succes met de werkgroep!

Boer-burger dialoogsessie Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze / ANV staat hier met een infostand

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze is een coöperatie van leden waarbij boer en burger met elkaar in dialoog gaan over duurzame gebiedsinrichting. Leden worden mede grondeigenaar en bepalen in gezamenlijkheid hoe deze gronden worden duurzaam worden beboerd. Zo wordt er dit jaar al bijna 80 hectare verpacht aan 8 boeren uit de regio. Daarbij is aandacht voor bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Dit jaar werd al 8 hectare ingezet voor graslandrandbeheer en bloemrijke akkerranden.

Met regelmaat organiseren we boer-burger dialoog bijeenkomsten.  Doel is om te informeren over de stand van zaken van de Landcoöperatie, te inspireren tot nieuwe ideeën en meer begrip te krijgen tussen boer en burger. Meer over de Landcoöperatie vind u op www.dalvandekleinebeerze.nl . Een pachter is telkens gastheer. De bijeenkomsten vinden afhankelijk van tijdstip van het jaar en thema plaats bij de boer of in het veld. Deelname is gratis en voor koffie wordt gezorgd.

De eerstvolgende sessie is

Zondag  17 september van 10.30-13.00u
Anja en Carel Smulders-Regtop VOF, Mr. Van Hasseltweg 2  te Hoogeloon

Agenda:
10.30-11.00 : Inloop, koffie/thee en welkom
11.00-11.15 : Laatste stand van zaken Landcoöperatie
11.15-12.00 : Carel Smulders vertelt over zijn bedrijf inclusief rondgang
12.00-12.45 : In dialoog over akkerranden, weidevogels, wet en regelgeving en duurzaam grondgebruik
12.45-13.00 : Afronding

Kom gerust met hele hele gezin en neem (klein)kinderen mee. Ook voor hen is er voldoende vertier zoals meehelpen bij het verzorgen van de kalfjes.

‘Boer en Burger, Natuurlijk Samen’.  Samen verantwoordelijkheid oppakken voor een mooier Dal van de Kleine Beerze!
Graag een reactie via info@dalvandekleinebeerze.nl  of u hierbij aanwezig bent.

De Brabantse Les volgens Alex Datema

bron: Boerennatuur.nl    31 jul, 2017 – 11:14, Ingediend door CarinaB
Als we echter naar de feiten kijken blijkt de grote transitie die de politiek zegt ingezet te hebben met hun dappere besluiten, niet meer te zijn dan een zeer eenzijdige actie gericht op de stikstofemissie uit de veehouderij. Die emissie moet beperkt worden – en hoe dat moet heeft de politiek ook alvast besloten voor de boeren die het betreft. Brabantse veehouders moeten versneld hun stallen aanpassen aan de nieuwste technieken wat betreft ammoniakemissie. Dit betekent dat veehouders verplicht worden om grote investeringen te doen die slechts gericht zijn op een geïsoleerd thema binnen hun totale bedrijfsvoering. Dit heeft niets, maar dan ook werkelijk niets van doen met een transitie naar de duurzame, volhoudbare landbouw van de toekomst. Sterker nog: de toekomst zal laten zien dat deze besluiten een transitie van de Brabantse landbouw danig in de weg staan. Veehouders worden gedwongen niet-rendabele investeringen te doen. En om deze toch te kunnen financieren rest hen niets anders dan het oude uitgesleten pad van verdere schaalvergroting en intensivering te bewandelen. Niks geen transitie naar een duurzame landbouw maar, onder druk van de politiek, voortgaan op de oude weg. Maar hoe nu verder? Is het echt allemaal de schuld van de politiek? Of hebben we zelf ook een verantwoordelijkheid in deze hele soap?Al ruim 30 jaar worstelen we met het mestprobleem en de laatste jaren zijn er alleen maar hoofdpijndossiers zoals biodiversiteit, landschap, dierenwelzijn, fosfaat, klimaat en last but not least de volksgezondheid bijgekomen. Al deze thema’s worden direct in verband gebracht met de landbouw en niet op een positieve manier. “Maar als de consument wil dat we het helemaal anders doen, dan moet hij daar ook maar voor gaan betalen,” roepen we dan vanuit de landbouw. En daar maken we een denkfout: 80% van wat wij produceren gaat naar consumenten in het buitenland. Consumenten die niet ervaren wat onze manier van landbouw bedrijven betekend voor ons milieu, ons landschap, de biodiversiteit, het dierenwelzijn of zelfs de volksgezondheid. Die 20% die de Nederlandse consument nodig heeft kunnen we heel goed zo produceren dat we alle eerdergenoemde problemen kunnen tackelen. Maar wie heeft er nu belang bij om ook die andere 80% te produceren? Dat zijn wij, de boeren, en de verwerkende en toeleverende industrie. Is het dan ook niet aan die drie partijen om verantwoordelijkheid te nemen voor de minder mooie aspecten die onze landbouw met zich meebrengt? De kwaliteit van onze producten staat buiten alle discussie. De waardering voor de individuele boer is nog steeds hoog. Maar als gehele sector dreigen we de draagkracht van onze omgeving te overschrijden. We moeten zelf de verantwoordelijkheid en de regie nemen om in te zetten op een landbouwontwikkeling die vanaf nu als eerste rekening houdt met de draagkracht van onze omgeving en van daaruit kijkt welke ontwikkelingen wel en niet gewenst zijn. Daar zullen we als gehele sector elkaar ook op moeten durven aanspreken en zelfs harde afspraken over moeten maken. Pakken wij die handschoen niet op dan krijgen we in heel Nederland Brabantse toestanden.

Alex Datema
melkveehouder te Briltil en voorzitter BoerenNatuur.nl

infomiddag voor erfbetreders en adviseurs

 

uitnodiging:

Dames en Heren adviseurs

voor de agrarische sector,

Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden voor natuurbeheer als product in de bedrijfsvoering van het moderne agrarisch bedrijf? Agrarisch Natuurbeheer en Agrarisch Waterbeheer kunnen als een volwaardig product, met concurrerende vergoedingen, ingepast worden in de bedrijfsvoering.

Wij praten u graag bij over perceelsrandenbeheer voor biodiversiteit en waterkwaliteit, over kleine landschapselementen zoals hagen, knotbomen, hakhoutbosjes en landschapsbomen, met de regelingen STIKA en ANLb. Maar ook over vergoedingen voor het omzetten van grond naar natuur met GOB.

Als agrarische natuurvereniging zijn wij ons zeer bewust van de vragen die deze bedrijfstak voor de agrarier met zich meebrengt. De achtergronden van agrarisch natuurbeheer zijn in het algemeen wel bekend, maar wat betekent het voor de ondernemer om deel te nemen in deze ‘tak van sport’? Met die insteek willen wij u als adviseur bekend maken met de mogelijkheden, inspanningen en vergoedingen. De focus ligt op de praktische zaken: inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, betekenis voor de mestboekhouding, vergoedingen, aanvraag beheercontracten, gewascodes en wat onze veldcoordinator kan betekenen voor de ondernemer.

Wij kunnen u alvast verklappen dat de zg. ‘Waterschapsranden’ met name voor melkveehouders zeer aantrekkelijk kunnen zijn: weinig inspanning en mooie vergoedingen.

Meld u aan voor onze informatiemiddag en verrijk uw kennis ten behoeve van uw clientele,

wij zullen u graag welkom heten op 28/6,

groet, Bestuur ANV Kempenland

 

Woensdag, 28 juni 14.00u  (inloop 13.30u) 

De Ruurhoeve, Dominépad 7, 5528 NC   Hoogeloon

*Aub aanmelden op info@anvkempenland.nl

*Geeft u aub aan met hoeveel personen u komt

Programma 28 juni 2017:
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 -14.05 Opening
14.05 -14.25 Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
14.25 -15.50 Het Agrarisch Waterbeheer (AWB)
14.45 -15.00 Pauze
15.00 -15.15 Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)
15.15 -16.35 Stimuleringskader Groen-Blauw diensten (STIKA)
15.35 -15.45 Vragen
15.45 -16.00 Klein veldpracticum en afsluiten met een drankje

Gauw aanmelden…Er zijn nog plaatsen vrij!!!

Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland,

U bent 20 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag 2017, dit jaar in Oost-Brabant.

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.

We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Programma

·  9.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

·  10.00 – 12.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap
Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven (Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen

o Inleiders
Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) – Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
Gerald Willemsen van ANV Raamvallei – Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
Peter Broekmans van de gemeente Cuijk – Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking

·  12.00 – 13.00 uur Lunch

·  13.00 – 15.30 uur Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt.

·  Rond 15.30 uur is de sluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich tot 12 juni 2017 aanmelden. Klik hier voor het formulier of op de banner bovenin deze mail.

We hopen u 20 juni aanstaande te mogen ontvangen.

Namens ZLTO,

Jack Verhulst,
Bestuurder ZLTO,
voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap

Bedreigde akkerflora terug op boerenakkers

bericht van Natuurrijk Limburg:

8-JUN-2017 – Iedereen kent het leven en welzijn van de hamster en de vele akkervogels in Nederland. Zeldzamer dan deze soorten zijn echter tientallen plantensoorten binnen de akkerflora, die in geheel Nederland tot de meest bedreigde vegetaties van Nederland behoort. In 2000 is er door het Rijk een akkerbeschermingsplan geschreven, waar echter beperkt gevolg aan is gegeven.
Deel deze pagina

Bureau Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut werken al enkele jaren aan projecten om bedreigde akkerflora te beschermen. In deze projecten blijkt dat de mate van aandacht en het vakmanschap in het beheer cruciaal is bij het slagen van een florarijke akker. Natuurrijk Limburg is daarom met een aantal deelnemers in het Agrarisch Natuurbeheer de komende jaren aan de slag met florarijke akkers. Zij worden hierin begeleid door praktijkmensen van Bureau Natuurbalans, het Louis Bolk Instituut en Natuurrijk Limburg.

De eerste resultaten

Ruw parelzaadRuw parelzaad (Bron: Harm Kossen)

Eind vorig jaar zijn akkers ingezaaid met streekeigen zadenmengsels bestaand uit zeldzame soorten als Naaldenkervel, maar ook met meer bekende soorten als Korenbloem. Op dit moment zijn de eerste resultaten zichtbaar en zijn er (voor de kenner) weer soorten als Ruw parelzaad, Wilde ridderspoor, Glad biggenkruid en Wilde weit te zien tussen het graan op Limburgse akkers. Daarbij vormen de akkers ook broedgebied voor onder meer Veldleeuwerik en Gele kwikstaart, bekende doelsoorten van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Tot slot zorgen de verschillende soorten klaprozen en Korenbloem voor de gemiddelde voorbijganger voor kleurenpracht.

Natuurrijk Limburg heeft boeren en particulieren opgeroepen om aan te geven waar zij uitdagingen zagen voor betere ecologische resultaten. Een aantal boeren en particulieren wilde een stap extra zetten door bedreigde akkerflora in hun akkers terug te krijgen. De akkers zijn afgelopen jaar ingezaaid en het beheer dient de komende jaren zodanig vorm te krijgen dat de soorten vast onderdeel van de akker worden.

Bron van leven

Wilde ridderspoorWilde ridderspoor (Bron: Harm Kossen)

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer richt zich op toenemend betere ecologische resultaten, in het bijzonder voor zeldzame soorten. Daarbij is er de overtuiging dat beheer door boeren en particulieren beter werkt als zij zich mede-eigenaar voelen van het beheer: weet waarvoor je het doet, onderzoek hoe je dit combineert met voedselproductie, bekijk de resultaten en stel het beheer bij indien nodig. In dit filmpje wordt Natuurrijk Limburg in 80 seconden uitgelegd.

Tekst: Harm Kossen, Jac Mulders en Paulien Sijbers, Natuurrijk Limburg
Foto’s: Jac Mulders (leadfoto: florarijke akker in Midden-Limburg); Harm Kossen

Uitnodiging Natuurweidedagen 15/6

Een uitnodiging voor een interessante meeting georganiseerd door Vereniging ‘de Natuurweide.

Voor Zuid Nederland staat op het programma ‘Bomen en hagen op het melkveebedrijf” 15/6 op de locatie Dongen-Vaart.

Let op: Wel even opgeven voor 13/6, Meer info in onderstaande link.

Zuid: Rol van bomen en hagen op het melkveebedrijf.

Datum: 15 juni 2017

Plaats: Dick Dankers, Nieuweweg 3, 5106 RA, Dongen Vaart

Programma:

10.00: inloop met koffie

10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Jo van Balkom

10.45: Kees van Veluw (LBI) over de rol van bomen op het melkveebedrijf

12.15: Lunch

13.00: Rondleiding over bedrijf

15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van Jo van Balkom

Opgave VOOR 13 juni ivm lunch: mail naar Jo van Balkom v.o.f.dekerkhoeve@hotmail.com

 meer info: 170528 Natuurweidedagen 2017 (1)

Uitnodiging: Regionale ANV Contactdag 2017

Beste ANV-er, agrarisch natuurliefhebber uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland,

U bent 20 juni aanstaande van harte welkom op de Regionale ANV-dag 2017, dit jaar in Oost-Brabant.

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten we elkaar bij over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met een accent op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio.

’s Middags nemen we een kijkje in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten liggen (o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten) ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten.

We hebben een boeiend programma voor u samengesteld, dat een volgende stap is naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Programma

·  9.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

·  10.00 – 12.00 uur Welkom door Jack Verhulst, voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap
Toelichting programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven (Voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant)
Informatie over Landgoed de Barendonk door Liesbeth Hermanussen

o Inleiders
Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer + Gerard van de Wouw (vrijwilliger) – Ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet
Gerald Willemsen van ANV Raamvallei – Natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen
Peter Broekmans van de gemeente Cuijk – Natuurcompensatie, belang vanuit gemeente en samenwerking

·  12.00 – 13.00 uur Lunch

·  13.00 – 15.30 uur Vervolgens gaan we met z’n allen in het veld kijken hoe in de omgeving van Beers agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt.

·  Rond 15.30 uur is de sluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich tot 12 juni 2017 aanmelden. Klik hier voor het formulier of op de banner bovenin deze mail.

We hopen u 20 juni aanstaande te mogen ontvangen.

Namens ZLTO,

Jack Verhulst,
Bestuurder ZLTO,
voorzitter klankbordgroep Natuur en Landschap