Op 2e pinksterdag organiseerde ANV Kempenland voor haar leden een fietstocht.

Verzameld werd op het biologische melkveebedrijf van Yvonne en Gijs van Spreeuwel aan de Bredasebaan in Bladel. Al zittend op balen stro in de koeienstal en onder het genot van een kop koffie en gebak, gaf Gijs uitleg hoe het bedrijf wordt gerund. De focus ligt met name op het gebruik van de grond  en de keuzes in voedergewassen, evenals op de keuzes in fokkerij.                                      Gijs geeft aan: wij doen het niet beter dan andere boeren maar wij doen het anders.

Vervolgens werd de fietstocht gestart langs de bijenhal en kruidenrijke graslanden naar de oeverzwaluwenwand in Hapert. Hier werd door Noud Janssen verteld hoe deze oeverzwaluwenwand tot stand is gekomen, namelijk op een plek waar voorheen een groot varkensbedrijf stond. Ook de betrokkenheid van het ANV werd aangestipt. Op dit moment werd de wand wel bezocht door oeverzwaluwen maar niet gebruikt als broedgelegenheid. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen er wel 60 broedparen zaten. Een duidelijke reden kon Noud  niet aangegeven, mogelijk dat het droge voorjaar hier invloed op had.

De fietstocht werd vervolgd langs een aantal plekken waar natuurontwikkeling plaatsvindt met de ondersteunende hand van het ANV. In Vessem op de Donk werd halt gehouden. Hier vertelde Jorrit Jonkers hoe de Landcoöperatie (een vereniging van boeren) het beheer rondom de Kleine Beerze doet.

Bij Staminee ‘d’n Eigenwijze’ werd de inwendige mens verwend en van daar ging de fietstocht naar het bedrijf van de familie Smulders. Die nam ons mee naar het project van de peilgestuurde drainage bij de Groote Beerze. Door slim om te gaan met de afvoer van regenwater zijn ze in staat om deze te bergen in de bodem die achter de stuw ligt, waardoor het grondwaterpeil stijgt en beregenen bij hoge uitzondering nodig is. Na deze uitleg ging de fietstocht terug naar het startpunt.

Carel Smulders evrtelt over zijn peilgestuurde drainage

‘Ruim 100 Ha Productief Kruidenrijk Grasland (PKG)’ in werkgebied Waterschap De Dommel / Collectief Midden Brabant.

Vooraankondiging:

Er komt budget beschikbaar voor agrariërs om Productief Kruidenrijk Grasland (PKG) uit te proberen op hun percelen. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend maar het gaat over een vergoeding / bijdrage van waarschijnlijk  450 euro per hectare. Dat is de gemiddelde prijs van het zaaizaad voor PKG. De inzaaikosten blijven namelijk gelijk.  In de voorwaarden zal zeker een maximaal aantal hectaren per deelnemer opgenomen worden. Het gaat immers om een hoge vergoeding om ondernemers ervaring op te laten doen met PKG.

Houd de website van Collectief Midden Brabant in de gaten voor de definitieve regeling: www.anbbrabant.nl

 

Presentatie tijdens ALV ZLTO Kempengrens

Tijdens de jaarvergadering van de ZLTO Kempengrens kregen Monique en Nelis de gelegenheid om ANV Kempenland te presenteren voor hun leden.

Omdat Eco maatregelen steeds belangrijker worden voor de boer en ANV Kempenland hier met o.a. STILA, ANLb en Waterschapsranden een belangrijke rol in kan vervullen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om de juiste beslissing te nemen.

Wandeling met de Runboeren trekt veel publiek

Midden tussen de feestdagen, op 29 mei, trokken de Runboeren er met een groep wandelaars op uit om hen te laten zien hoe mooi het wordt in de natuurstrook langs de beek. Tegen de zestig mensen hadden zich verzameld bij ‘Koetje Kaat’ om mee te lopen.

Vanwege de grote belangstelling waren er twee huifkarren nodig om iedereen naar het beginpunt te brengen. Onder een onheilspellende lucht werd de eerste groep afgeleverd op de Eerdbrand. Kinderen renden al vooruit om de biodiversiteit in de beek met hun schepnetjes te controleren.

Bijzondere beheervorm

Deze ‘natte ecologische verbindingszone’ (EVZ), werd aangelegd in 2018 om insecten, kleine dieren en planten de kans te geven om zich te verspreiden van natuurgebied Kempenland-West naar het Dommeldal. Door de verbinding van verschillende natuurgebieden kunnen populaties zich voortplanten en vitaal blijven.

Aanliggende boeren hebben getekend voor de ontwikkeling en het beheer van de EVZ. Ze zijn daarbij begeleid door een ecoloog en door ANV Kempenland. De beiden gemeenten Bergeijk en Eersel, en Waterschap De Dommel hebben hun vertrouwen gegeven aan deze samenwerking.

Ontwikkeling

Inmiddels zien we dat de vegetatie zich vestigt waar ze zich het beste thuisvoelt. Na vier jaren zien we een mooi patroon ontstaan, dat bij het landschap aansluit en juist die overgangen zijn belangrijk voor biodiversiteit. De komende jaren gaat er veel aandacht uit naar het beperken van plaatselijk dominante soorten als witbol en rietgras.

Beloond met een ijsje

Voor iedereen was er na afloop een ijsje bij ‘Koetje Kaat’.

Afb.: Verrassend is de ontwikkeling van de Kleine Ratelaar, die helpt om grassen te ontmoedigen (foto: M. Leesberg)

Collectief Midden-Brabant viert zes jaar ANLb

Na een jaar verlenging koerst het ANLb nu toch echt af op een nieuwe contractperiode, aansluitend op het nieuwe GLB. Collectief Midden zag hierin reden om met haar leden terug te kijken op zes jaren ANLb, juist voordat de nieuwe periode van start gaat. Vrijdagmiddag 3 juni was het zover.

Waar staan het collectief nu?

Wat heeft het ANLb ons gebracht? Wat ging er goed, wat kan beter? Carlo Braat bracht de uitgangspunten van de stelselwijziging in 2016 nog eens voor het voetlicht. Het agrarisch natuurbeheer moest effectiever georganiseerd worden door concentratie van maatregelen in kansrijke gebieden (de leefgebieden) en het moest efficiënter door de beheercontracten collectief aan te vragen. Daartoe zijn vanuit de ANV’s de Collectieven opgericht.

 

Afb.: Meedenken met de casus van Noortje Krol en Gerard Willems _ (foto: M. Leesberg)

Hoe verder?

Hoe kijken de deelnemers terug op de afgelopen periode? Peter Kerkhofs peilde de stemming onder de aanwezigen. Iets meer dan 90% van de aanwezige deelnemers gaf aan met het collectief de nieuwe periode in te willen gaan. Vervolgens liep Carlo al een beetje vooruit op de nieuwe periode, maar hij beloofde dat het collectief hierover in september informatiedagen zal aanbieden. Nu alvast meer weten: klik hier

Samenwerking met deANV’s

Collectief Midden-Brabant hecht aan een goede samenwerking met de de ANV’s in het gebied. Met de inzet van veldmedewerkers wil zij de deelnemers informeren en ontzorgen.

Zeggenschap over de pakketten, flexibiliteit, ontzorging en op behoud van budget zijn speerpunten. In Brabant resulteert dit alles in een oppervlakte van bijna 800ha beheer met ANLb. Voor Agrarisch Waterbeheer nog eens 437ha. De monitoringsresultaten zijn bemoedigend, zoals na te lezen is in het rapport van MaasArend, december 2021 (klik hier).

Workshops

Na de pauze kozen de deelnemers uit een tweetal praktijkgerichte workshops over de thema’s ‘Zelf natuur ontwikkelen’ en ‘Van Intensief naar Natuurinclusief, maar hoe dan?’

Ervoor gaan!

Lex Huijbers, voorzitter van Collectief Midden-Brabant besloot de middag met een korte maar krachtige conclusie: ‘het allerbelangrijkste is het om iets echt te willen, dan is er veel mogelijk. Uit beide workshops en de reacties blijkt opnieuw dat het bedrijfsmodel zowel ecologisch als economisch op orde moet zijn. Beide zijn nodig voor volhoudbaarheid.’ Met die woorden opende Lex de borrel om nog even na te praten na een geslaagde middag.

Afb.: Drie voorzitters van de Brabantse Collectieven luisteren geboeid mee. Vlnr: Lex Huijbers (CMB), Minette Straver (CWB) en Jan van der Biezen (COB) _ (foto: M. Leesberg)

Internationale dag van de biodiversiteit: 22 mei

De VN heeft dit jaar 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit.  Een wereldwijde dag van bezinning waar wordt stilgestaan bij alles wat op aarde zwemt, waggelt, fladdert, kruipt, zoemt en loopt en de onmisbaarheid daarvan. Het thema van biodiversiteitsdag dit jaar is “building a shared future for all life”.

Meer weten: https://www.cbd.int/biodiversity-day

Stimuleringsregeling Landschap

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf of stuk grond in het buitengebied? Dan is de nieuwe stimuleringsregeling Landschap misschien iets voor u. De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Goirle en Hilvarenbeek stellen samen met de provincie budget beschikbaar om het kenmerkende Brabantse landschap te herstellen en behouden.

Waarvoor subsidie?

De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en burgers in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Op basis van de verschillende landschapstypen en thema’s zijn er diverse pakketten/ elementen mogelijk. Voorbeelden van elementen zijn: meerdere typen van bloemrijke randen, landschapselementen als knotbomen, poelen, houtsingels en wandelpaden over boerenland.

Plan maken en subsidie aanvragen?

Heeft u al een idee wat u wilt doen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Nelis Klaasen, veldcoördinator van regio Kempenland, bereikbaar via telefoonnummer (06) 2700 7670 of e-mailadres nelisklaasen@gmail.com. Hij helpt u graag, om een plan te maken en de subsidie aan te vragen.

Groeten van Nelis

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

De landcoöperatie is aan het kijken hoe er meer leden- en ledenbetrokkenheid kan ontstaan. Onder andere de hoge prijs van een certificaat zijn soms een belemmering. Afgelopen tijd hebben bestuur en leden samen gebrainstormd hierover.

De komende tijd zal deze het nieuwe model langzaam vorm moeten krijgen. Er wordt daarbij ook gekeken naar landelijk bekende initiatieven als ‘Aardpeer’ en ‘Land van Ons’. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een plan om aan de Donk in Vessem een groter gebied te ontwikkelen naast het stukje grond dat in eigendom is van de LC. Er wordt gekeken of door afwaarderen in het Ondernemend Natuur Netwerk Brabant middelen zijn te verkrijgen om door te ontwikkelen.

Meer info: https://dalvandekleinebeerze.nl/

groeten van Jorrit

Cursus Inleiding Beheer Natuurgraslanden in Kempenland afgerond

Has Hogeschool en Aeres Hogeschool hebben in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een cursus beheer natuurgraslanden ontwikkeld. ANV Kempenland heeft in November 2021 deze cursus naar ons gebied weten te halen. Pachters van gronden bij deze terreinbeherende organisaties (TBO’s) worden geacht deze cursus te volgen.

Er zijn echter ook pachters van andere gronden die interesse in de cursus hebben. Onder andere de pachters bij Landcoöperatie  Dal van de Kleine Beerze namen deel. In november werd deze cursus georganiseerd bij d’n Opslag te Moergestel, waar de Hilverboeren het beheer voor hun rekening nemen. De ochtend was een theoretisch deel, in de middag gingen de deelnemers het veld in.

De cursus besloeg drie dagen. Vanwege corona kon de derde cursusdag in november niet doorgaan. Deze is in het voorjaar van 2022 alsnog gegeven op het bedrijf van Sjaak Sprangers in Kaatsheuvel. Op dit melkveebedrijf met Jersey koeien wordt geweid op natuurgraslanden van Natuurmonumenten. Het bedrijf heeft als uitgangspunt een extensief systeem met lage kosten.

Er is als vervolg op deze cursus ook een verdiepingscursus. Deze is onder andere bedoeld voor boeren die vee inscharen bij de TBO’s. Zowel de inleidende cursus als ook de vervolgmodule zullen ook in de toekomst gegeven worden. Op  de site van Aeres Hogeschool is hier informatie over te vinden: https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/cursussen/inleiding-beheer-natuurgrasland

groeten van Jorrit

Pinksterfietstocht voor de leden: 6 juni

Sjef en Karel hebben een fijne fietstocht uitgezet door het agrarisch natuur- en cultuurland. We fietsen door bos en veld tussen Bladel en Hoogeloon. Onderweg bezoeken we een aantal projecten van onze leden en kunnen we zien wat er met STILA mogelijk is. Reken maar op ongeveer 35 km.

Natuurlijk nemen we de tijd om samen bij te praten en voor iets lekkers onderweg. Fiets je mee? Wel even aanmelden voor de organisatie!

maandag 6 juni, 10.00u
Familie van Spreuwel, Bredasebaan 20, 5531 NB  Bladel

Aanmelden: info@anvkempenland.nl