Fietsen door het buitengebied met ANV Kempenland……en op de koffie bij de boer

De derde fietstocht van ANV Kempenland voert door het mooie buitengebied van Hilvarenbeek.

Wij zetten jaarlijks een fietsroute uit langs projecten van onze leden. Ditmaal is de Hilver aan de beurt. We openen de route op zaterdag 21 april, dan zal het bestuur van de vereniging en onze veldcoordinator, Nelis Klaasen, meefietsen. Nelis geeft uitleg over de projecten die we gaan bekijken.

De rustpunten onderweg worden door onze leden verzorgd:

Gasthoeve ‘het Oude Nest’, Haghorst (20km)

Fruitboomgaard ‘het Hoekje’, Diessen (28 km)

Gastboerderij ‘den Elshorst’, Baarschot (35 km)

En onderstaand startadres

De route blijft enigszins aangepast beschikbaar bij de VVV en op onze website www.anvkempenland.nl , net als de routes in het buitengebied van Reusel en Wintelre, die we de vorige jaren hebben uitgezet.

ANV Kempenland fietstocht ‘de Hilver’ is 39 km lang en voert over goed te berijden wegdek.

Aanmelden hoeft niet, koffie en thee krijgen we van de boeren onderweg. Fiets je mee?

Zaterdag 21 april, 11.00u

Natuurcampeerterrein ‘Buitenhof Hilvarenbeek’

Esbeekseweg 6

Hilvarenbeek

Boeren sluiten intentieovereenkomst met gemeenten en Waterschap

donderdag 1 maart 2018

Wat doe je als er een natuurontwikkelingsproject langs je perceel komt liggen? Een viertal boeren uit Bergeijk en Eersel besloten samen om het project te omarmen en partij te worden in het proces. Zij boden aan om zelf het beheer op te pakken van de strook grond langs de Run, die voor de Ecologische VerbindingsZone wordt ingericht. Dit is een uniek initiatief te noemen.

Er prijken 6 handtekeningen onder de verklaring foto: Marscha vd Heuvel

Waterschap de Dommel en de beide gemeenten Bergeijk en Eersel staan welwillend tegenover het initiatief, maar zij hechten aan een overgangsperiode om te kunnen beoordelen of de kwaliteit van het natuurbeheer op het gewenste peil komt. Omdat de boeren ook met agrarisch natuurbeheer graag kwaliteit leveren zal ANV Kempenland hen ondersteunen met kennis en vaardigheden. Om wensen en praktische uitvoering voor alle partijen goed af te stemmen is een overgangsperiode van 2 jaren afgesproken. Die periode wordt benut om de boeren in te wijden in de fijne kneepjes van het agrarisch natuurbeheer, juist in een kwetsbaar gebied als een EVZ.

Inmiddels wordt al vormgegeven aan de inrichting van de EVZ. Er zijn een zestal poelen uitgegraven en op gedeeltes is de teellaag afgegraven voor de ontwikkeling van plasdraszones en bloemrijk grasland.

De vorderingen van de aanleg werden door alle partijen belangstellend bekeken vanuit een huifkar, die hen al hobbelend door een gedeelte van de EVZ voerde. Ondanks de gure oostenwind werd zelfs nog even uitgestapt voor een stukje uitleg ter plaatse.

ANV Kempenland heeft alle vertrouwen in een goed verloop van deze nieuwe ontwikkeling.

En de boeren, die hebben er zin in!

 

PatrijsParadijs Hilvarenbeek

Al vroeg in het voorjaar heeft Agrarische Natuurvereniging Kempenland met de hulp van een 15-tal vrijwilligers en deskundigen een ‘nulmeting’ op de patrijzenstand gedaan, ten westen van Hilvarenbeek. Dit is een gebied waar de patrijs het altijd erg naar zijn zin heeft gehad. We wilden graag weten of er nog patrijzen in het gebied zijn… Ze zijn er nog!

Er zijn 13 haantjes gespot. Ze waren op zoek naar hennetjes en een plek om een nestje te maken. Dat is voor ANV Kempenland reden genoeg om STIKA*-budget voor agrarisch natuurbeheer te reserveren voor dit gebied, want patrijzen horen bij het agrarisch landschap. Om het gebied goed in beeld te krijgen hebben we wat voorbereidend werk gedaan, met Gemeente en B-team Hilvarenbeek, de plaatselijke Vogelbescherming, de Wildbeheer Eenheid (WBE) en ZLTO en Coordinatiepunt Landschapsbeheer Brabant.

bij de invallende schemering hebben de vrijwilligers de beste kansen om patrijzen te spotten.

Met die kennis hebben we een kleine 800 ha. aangewezen als projectgebied, waar we maatregelen voor de patrijs langjarig kunnen belonen**.

Binnenkort is er een informatieavond voor alle grondeigenaren in het gebied. Wij hopen natuurlijk dat zij mee willen doen aan dit project.

Wij willen  graag eerst de mogelijkheden van het project uitleggen:

Dinsdag 16 mei, 20.30u (inloop 20.15u)

‘de Flierefluiter’, Groot Loo 8, Hilvarenbeek

We hebben de grote patrijzenman, Jochem Sloothaak, uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de avond

*STIKA: is een regeling van de Kempengemeenten, Waterschap de Dommel en Provincie Noord Brabant ter bevordering van agrarisch natuurbeheer.

**Als er budget overschiet dan kunnen ook andere gebieden binnen Hilvarenbeek in aanmerking komen.

 

 

Halt aan verdroging Landschotse Heide

Landbouw en natuur kunnen soms tegengestelde belangen hebben. Waterpeilverlaging tbv de landbouw onttrekt ook water aan de Landschotse Heide, wat voor de aanwezige natuur ongunstig is.

Er is fors geinvesteerd in de technische realisatie van een gescheiden waterpeil, waardoor water vastgehouden kan worden in het natuurgebied. Hierdoor krijgt kwetsbare natuur een kans, zonder het omringende landbouwgebied te schaden.

Bekijk het mooie filmpje waar ons lid Antoon Smulders aan meegewerkt heeft:

klik hier voor het filmpje

de heuvel biedt goed zicht over het beekdal.  foto’s A, Smulders

 

Nieuw project: Patrijs-Paradijs Hilvarenbeek

Ten westen van Hilvarenbeek zijn nog patrijzen te vinden  in het boerenland. Omdat het gebied van oudsher zeer geschikt was voor patrijzen is er maar weinig nodig om het de patrijs hier weer naar de zin te maken. ANV Kempenland wil zich daar graag voor inzetten. De gemeente Hilvarenbeek heeft zich achter het plan geschaard en stelt geluidsboxjes voor het buitenwerk ter beschikking.

Samen met een groep enthousiaste mensen die het gebied goed kennen is een plan opgezet. Deze week inventariseren vrijwilligers het gebied over 5 transecten, om vast te stellen hoeveel patrijzen er nu zitten: de zg. nulmeting. Door periodiek zo’n inventarisatie te doen volgen we de aantallen (monitoring) en kunnen we straks precies of het project succes heeft.

Meer weten?

volg de link: http://2017 03 09 Hilverb_Patrijzenproject2_1

of kom zondag 2 april naar de infomarkt over Hilvarenbeek Buitengewoon in de Elckerlijck.

 

 

 

Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze mooi van start: 1e ledencertificaten uitgereikt!

Duurzame landbouw langs Kleine Beerze

 

Middelbeers, 10 februari 2017 – Boeren en burgers realiseren samen duurzame landbouw en natuur langs de Kleine Beerze. Hierbij sluiten zij aan bij plannen van het waterschap en de gemeenten om de beek weer te laten meanderen en het gebied verder in te richten. Voor haar coöperatieve aanpak om natuur en landbouw in harmonie te ontwikkelen, ontvangt de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze de agrofoodpluim van de provincie Noord-Brabant.

 

Zes agrarische ondernemers namen met hulp van het streeknetwerk Huis van de Brabantse Kempen het initiatief om landbouwgronden bij het Dal van de Kleine Beerze te gebruiken als proeftuin voor duurzame landbouw, landschap en natuur. De nieuw opgerichte coöperatie Dal van de Kleine Beerze koopt de gronden van de provincie en verpacht deze aan boeren uit de regio. De coöperatie zal in nauwe samenspraak met de boeren bepalen hoe de gronden gebruikt zullen worden.
“In het project investeren burgers vanuit het hart, niet vanuit de portemonnee.”, aldus coördinator van de coöperatie Frans Verouden. “Het rendement voor de investeerder zit vooral in de invloed en betrokkenheid bij de verbetering van de directe leefomgeving. De gronden worden namelijk beheerd met oog voor een beter milieu, duurzaam bodembeheer, een mooier landschap en het bevorderen van biodiversiteit. Voor boeren een kans om duurzame landbouw te bedrijven en voor burgers een kans om mee te beslissen over en bij te dragen aan een vitaal platteland.”

 

De landcoöperatie kan in een periode van vijf jaar rond de 30 hectare grond kopen van de provincie. Die gronden zijn vooral geconcentreerd in een gebied van twee kilometer langs de Kleine Beerze, bij Molenbroek en Spekdonken. De coöperatie moet zich buigen over wat er precies met die grond gaat gebeuren, maar er zijn al veel ideeën. Zo is het de bedoeling dat er een 10 meter breder grasstrook direct naast de beek komt en dat tien procent van de naastliggende landbouwgronden bestaat uit akkerranden. Op deze grasstrook en akkerranden wordt geen mest uitgereden of pesticiden gebruikt. Ook wordt het maaien afgestemd op weidevogels. Op alle graslanden zullen meerdere grassoorten, kruiden en klavers worden gebruikt en op de landbouwgrond zullen de boeren gevarieerd telen om de bodem niet uit te putten. Hierbij wordt gedacht aan gerst en granen. Met levering van gerst aan de lokale bierproducent of het aanleggen van wandelpaden kan dit gebied ook bijdragen aan de lokale economie.

 

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings reikte de Agrofoodpluim uit bij de officiële start van de werving van leden voor de coöperatie. Spierings: “Vroeger pasten boeren zich aan op de natuur of creëerden bedoeld of onbedoeld natuur. Zo gingen landbouw en natuur hand in hand, ook in de beekdalen. De laatste decennia werden ze steeds meer elkaars tegenstanders. De boeren en burgers rondom de Kleine Beerze brengen landbouw en natuur weer samen op een eigentijdse manier: samen verantwoordelijk voor natuur en voedselproductie. Een voorbeeld dat navolging verdient!”

 

Meer informatie over de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze en  het verkrijgen van een certificaat vindt U via www.dalvandekleinebeerze.nl

 

 

Particulier natuurproject met STIKA in Luijksgestel geopend

Maandag 19 december, met een mooi winterzonnetje werd in Luijksgestel een mooi landschapsproject op particuliere grond geopend. Wethouder Matthijs Kuijken van de gemeente Bergeijk was hier speciaal voor gekomen. Het is een mooi plaatje geworden, gelegen langs de beek en aan de dorpsrand, compleet met bosplantsoen-elementen, bloemrijke randen en een poel.  Een rij bestaande knotwilgen maakt het plaatje af.

‘Een  waardevol element voor de biodiversiteit’, zo zegt de wethouder, ‘een verrijking voor het Luijksgestelse landschap, in een tijd waarin we zien dat er veel landschappelijke waarden verloren gaan’. De eigenaar heeft 2 ha. grond bij kunnen kopen en wilde deze inrichten voor zijn paarden en voor natuur. Hij mocht rekenen op deskundige hulp vanuit het GOB, het Waterschap, Coordinatiepunt Landschapsbeheer Brabant en de veldcoordinator van ANV Kempenland.

Het is een bijzonder compleet element, juist omdat alle elementen aanwezig zijn: oude bomen, gemengd bosplantsoen, stilstaand en stromend water, wilde bloemen en kruiden, blijvend grasland, beschutting en openheid, maar ook rust. Met haar lange lijnen kan het nieuwe natuurpareltje deel uit maken van een verbinding tussen de groene tuinen aan de dorpsrand en de achterliggende bospartijen van oa. ‘de Wateringen’. Dat betekent dat het bestaande stukjes geisoleerde natuur aan elkaar rijgt, zodat planten en dieren zich kunnen verspreiden door een veel groter gebied.

De beek, met de mooie naam ‘de Bosschenweijerloop’ zorgt met haar stromende water op haar beurt voor een natte schakel, waarlangs vissen en amfibien zich kunnen verplaatsen, omdat beken van nature bron van leven zijn en verbindingen leggen. Een verstild stukje natuur, bruisend van het leven, dat zou het moeten worden!

 

WATERBEHEER VOOR DE KOMENDE JAREN

Artikel van Gerrit Coppens

Water is iets vanzelfsprekend in onze regio. Het komt uit de kraan, het is schoon, je kunt het drinken en je kunt je ermee wassen.

Daarnaast zien we ook het water uit de hemel vallen, in wat voor vorm dan ook. Soms is het verfrissend, vaak ben je het na een tijdje al beu.

De volgende vorm van water dat we kennen is het beekje dat al of dan niet door het landschap kabbelt. De meeste beekjes in onze regio ontstaan als kwelwater; grondwater dat door de aardlagen omhoog komt, en vervolgens kabbelt dat beekje verder naar een groter beekje en uiteindelijk komt het water in riviertjes zoals de Dommel. Dat kwelwater wordt gedurende het traject aangevuld met het eerder genoemde overtollige regenwater.

Teneinde die beekjes in goede banen te leiden zijn in het verleden Waterschappen opgericht. Dat zijn publieke organen, qua status vergelijkbaar met de Gemeentes. Vanuit het waterschap, in ons geval Waterschap de Dommel, worden de beekjes en de riviertjes onderhouden. Ook ziet het waterschap toe op de gemeentes of die hun sloten, die op de beekjes lozen, goed onderhouden. Met goed onderhoud bedoel ik niet enkel het open houden van de sloten, maar het water mag ook niet vervuilen doordat bijvoorbeeld een riool overloopt of drugsafval illegaal in een sloot gedumpt wordt.

Een waterschap wordt evenals een gemeente bestuurd door gekozen bestuurders. Elke stemgerechtigde inwoner in een waterschap gebied kan daartoe zijn/haar stem uitbrengen. Dat betekend ook dat afhankelijk van de politieke kleur van een bestuur doelen herzien worden. In het verleden was er een droge voeten beleid. Genoemde afvoersloten waren breed en recht. Ook de kronkelende beekjes werden vaak wat rechter getrokken zodat het water snel naar zee zou stromen. Dit beleid had tot gevolg dat de diversiteit in een beek of sloot minder werd. Bepaalde planten houden niet van snelstromend water, ook dierlijk leven in het water heeft behoefte aan rustplekken. Dat heeft er toe geleid dat men de laatste jaren beekjes weer laat kronkelen en ook de tijdstippen dat de sloten gemaaid worden, zodat ze plantvrij zijn, zijn aangepast. Hierdoor treedt herstel van diversiteit op en de kempische recreant kan genieten van de nieuwe landschapselementen.

Echter, alle berekeningen en computermodellen ten spijt, deze nieuwe beleidslijn is niet klimaatbestendig. De overvloedige regenval van het afgelopen voorjaar/zomer bracht voor miljoenen aan schade. Door het opnieuw laten kronkelen, meanderen, kon het regenwater niet tijdig door de beekjes afgevoerd worden en verzopen de gewassen op de naast de beekjes gelegen velden. Burgers die vrij dicht tegen een beekje wonen kregen regenwater in de huiskamers kelders liepen vol. En omdat er dan ook nog vermenging plaats vind met rioolwater is het nog goor ook wat je binnen krijgt. Klimatologen voorspellen dat we de komende jaren vaker van dit soort buien krijgen. Tijd dus ook voor  bestuur van het waterschap om de bakens te verzetten en hun doelen te herijken. Daartoe gaat het bestuur in overleg met vertegenwoordigers van de bewoners die in de kwetsbare gebieden wonen. Dat zijn uiteraard afgevaardigden vanuit de gemeentes, maar ook het onderwijs voor de verfrissende ideeën, vertegenwoordigers van mensen die daadwerkelijk schade hebben gehad en verenigingen die op platteland actief zijn zoals ZLTO. Ook wij als ANV waren bij een dergelijk overleg.

Er is die middag door het landschap gewandeld, en gebrainstormd met mensen waar je normaal niet mee aan tafel zit. De losse ideeën die uit de diverse gespreksgroepjes kwamen worden gebundeld met resultaten uit andere brainstormsessies in het waterschapgebied en vervolgens heeft het waterschapsbestuur het laatste woord over de ingebrachte punten.

Wat zijn zo de gedachtes die geventileerd werden. We moeten proberen te voorkomen dat wateroverlast enorme schades veroorzaakt. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat de biodiversiteit verder gestimuleerd wordt. We moeten daarom rond de versteende gebieden waar het regenwater de grond niet in kan opslag creëren. Een soort vennetjes of waterbekkens. Indien er teveel regen komt, wat  de sloten niet kunnen verwerken, dan kan dat water in die bekkens opgevangen worden. In drogere periodes kan dat water ook mede gebruikt worden om de gewassen van water te voorzien middels een irrigatie of beregeningssysteem. Lager gelegen percelen zouden ook voor dat doel ingezet kunnen worden. Waterschap kan daartoe met eigenaren afspraken maken, maar omdat Waterschap ook eigen gronden bezit kan er grond geruild worden. Door de huidige mestwetgeving treedt er verschraling van de akkers op. Mestwetgeving is gericht op mineralenbehoefte plant en houd minder rekening met de bodemstructuur. Een humusrijke bodem werkt als spons en houd water vast. We moeten maatregelen bedenken die verschraling van bodem tegen gaan. Mensen wonen graag aan het water, het is leuk een beekje langs de achtertuin. Moeten we dit risico wel willen lopen? Door bouwplannen wat verder van de beek te ontwikkelen mag een beekje overstromen zonder dat de huiskamers blank komen te staan. Vroeger was het normaal dat ook de kempische beekjes ‘uiterwaarden’ hadden. Je ziet het nog terug in de oudere gehuchtjes voor zover ze niet opgeslokt zijn door de dorpen. Vaak lagen ze als een lint op afstand van de beek. Op de uiterwaarden, tussen beek en woonlint, graasde het vee. Aan de andere zijde van de woonlint lagen de zogenaamde bolle akkers waar de akkerbouwgewassen groeiden.

 

De Kempentrofee trekt weer volop de aandacht!

Maar liefst twee initiatieven van leden van ANV Kempenland werden dit jaar genomineerd voor de Kempentrofee!

‘Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze’ en ‘Ontwikkelboerderij de Laarhoeve’

U hebt ze niet in de steek gelaten, want ze werden beloond met uw aandacht en vele vele stemmen!

Alle stemmers zeer bedankt!

Bruns restauratie De Ploeg & Park is door het publiek het meest gewaardeerde initiatief in de Brabantse Kempen en daarmee winnaar van de Brabantse Kempentrofee 2016. De andere genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee 2016 waren KSE Process Technology B.V., KempenTech Dutch Technology Week, Wonen en werken op De Laarhoeve en Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze. Gastheer van deze avond was Wethouder Cees van de Ven van de gemeente Reusel-De Mierden.

Met de uitreiking van de Kempentrofee wil het Streekplatform, hèt samenwerkingsverband in de Brabantse Kempen, projecten en initiatieven onder de aandacht brengen die zich onderscheiden door hun vernieuwende aanpak of samenwerking. De tiende feestelijke editie van de uitreiking werd op de locatie van de Winterfeesten in Reusel-De Mierden georganiseerd

De Brabantse Kempentrofee wordt georganiseerd door het Huis van De Brabantse Kempen.